ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္း

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၁၆

123

ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ National Case Management Program (CMP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီး မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေစေရးအတြက္ မည္သို႔ၾကပ္မတ္သြားမည္ကို စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း၊တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ဟု လမ္းၫႊန္မွာၾကား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကလည္း ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူအမ်ားက ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးျပဳတရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရး၊ မႈခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ႏွင့္ျမန္ျမန္စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး၊ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာျမႇင့္တင္ေရးတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္တရား႐ုံးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတို႔မွာ  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဦ၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ဟု သိရပါေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ National Case Management Program (CMP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ကိစၥရပ္တြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္တရား႐ုံးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္ေအာက္မွ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳေသာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မွ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက တရား႐ုံးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ National Case Management Program (CMP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သိရွိသင့္သည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးက စစ္ေဆးစီရင္မည့္ စနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အခမ္းအနားတြင္ ျဖန္႔ေဝေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး၊ ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ တူညီေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္သည္ မေအာင္ျမင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ အကူအညီ၊ အကာအကြယ္ ကို ရရွိၿပီး တရားမၽွတမႈကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦးမွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ National Case Management Program (CMP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္တရားေရး ဦးစီးမႉး ေဒၚစႏၵာေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား ေမးျမန္းၾကေၾကာင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ ႏွလုံးလွလက္မ်ားေသြးလႉရွင္လူမႈပရဟိတအသင္းႏွင့္ IDEA အဖြဲ႕တို႔အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းအင္းခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားေရး ဦးစီးမႉး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားေရးအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရှင်းလင်း

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၁၆

နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် National Case Management Program (CMP) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းပွဲကို ဇူလိုင် ၁၆ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တရားသူကြီး များ၊ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတဧည့်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံစဉ် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် တည့်မတ်ခိုင်မာစေရေးအတွက် မည်သို့ကြပ်မတ်သွားမည်ကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်များအထိ အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုစနစ်များဖြင့် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစင်တာများ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများဖြင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဟု လမ်းညွှန်မှာကြား ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကလည်း အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သိရပါကြောင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်သူအများက ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့ အကျိုးပြုတရားစီရင်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းရေး၊ မှုခင်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်မြန်မြန်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေး၊ တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမြှင့်တင်ရေးတို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်ကြီးခရိုင်တရားရုံးနှင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံးတို့မှာ  ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဦ၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဟု သိရပါကြောင်း၊  နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် National Case Management Program (CMP) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ထိရောက်အောင်မြင်ရေးအတွက်တရားရုံးနှင့်ဆက်စပ်သောအုပ်ချုပ် ရေးမဏ္ဍိုင်အောက်မှ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပြည်သူကိုယ်စားပြုသော ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်မှ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်သူ များ၊ သတင်းမီဒီယာများက တရားရုံးနှင့်အတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် National Case Management Program (CMP) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်က ဌာနဆိုင်ရာများ သိရှိသင့်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် တရားရုံးက စစ်ဆေးစီရင်မည့် စနစ်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို အခမ်းအနားတွင် ဖြန့်ဝေပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် ဆက်သွယ်နေသော ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံအကျိုး၊ တိုင်းပြည် အကျိုး၊ ပြည်သူအကျိုးအတွက် တူညီသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုပါက နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည် မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘဲ ပြည်သူများသည် ဥပဒေ၏ အကူအညီ၊ အကာအကွယ် ကို ရရှိပြီး တရားမျှတမှုကို ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောသည်။

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦးမှ အမှာစကားပြောကြားပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မှုခင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် National Case Management Program (CMP) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ပြည်နယ်တရားရေး ဦးစီးမှူး ဒေါ်စန္ဒာအောင်က ရှင်းလင်းပြောကြားကာ တက်ရောက်လာသူများမှ မရှင်းလင်းသည့်အချက်များ မေးမြန်းကြကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ တရားရုံးအသုံးပြုသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုစစ်တမ်းများ ကောက်ယူရာတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် နှလုံးလှလက်များသွေးလှူရှင်လူမှုပရဟိတအသင်းနှင့် IDEA အဖွဲ့တို့အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းအင်းချုပ်၊ ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော် တရားသူကြီးများ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်တရားရေး ဦးစီးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအသင်း ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့နေများအသင်း ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားသူကြီးများ၊ တရားရေးအရာရှိများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

lishaw
 ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ လွိုင်လင်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ညောင်ရွှေနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

We have 67 guests and no members online

Latest Updates