ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စံျပေက်ာင္းဆုေပးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၁၀

144

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသီတင္းပတ္လႈပ္ရွားမႈ စံျပေက်ာင္းဆုေပးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေဒၚခင္သိန္းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသီတင္းပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ၊ ဆရာ/ ဆရာမ မ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဆင့္ျမင့္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး သီတင္းပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပျခင္းႏွင့္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ ရမည့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္တစ္ေလၽွာက္လုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိက်င့္သုံးႏိုင္ေစရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈစြမ္းရည္ျမင့္မားေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ဆုမ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရး အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းစံျပဆု၊ အထူးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာဆု၊ အထက္တန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ မူလတန္း အဆင့္ႏွင့္ Grade (A) ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု စသည္ျဖင့္ ထူးျခားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စံျပေက်ာင္း ဆုေပးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာ သူဇာခ်စ္တင္က ေက်ာင္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္၏ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးစံျပ ေက်ာင္းဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ရာ အ.ထ.က(၁၁)ႏွင့္ အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္းတို႔ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အထူးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာဆုရရွိေသာ အ.ထ.က(သံတဲ)၊ အ.မ.က(မဲေတာင္း)ေက်ာင္းတို႔ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အထက္တန္း အဆင့္ Grade (A) ပထမဆုရရွိေသာ ထ(ခြဲ) အ.လ.က (ထီသိမ္ေ႐ြး)၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ အ.ထ.က(၇)ေတာင္ႀကီး၊ တတိယဆု ရရွိေသာ အ.ထ.က(၆) ေတာင္ႀကီး၊ အ.ထ.က(ခြဲ) စက္မႈဇုံေက်ာင္းတို႔ကို ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ Grade (A) ပထမဆုရရွိေသာ လ(ခြဲ) အ.မ.က (၁၈)၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ လ(ခြဲ) အ.မ.က (၈)၊ တတိယဆုရရွိေသာ အ.လ.က(ေလ့က်င့္ေရး)၊ အ.လ.က(၁၄)၊ အ.လ.က(၄)ေက်ာင္းတို႔ကို ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ မူလတန္း အဆင့္ Grade (A) ပထမဆုရရွိေသာ အ.မ.က (နားရီး)၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ အ.မ.က (တာေယာ)၊ တတိယဆုရရွိေသာ အ.မ.က(႐ြာသစ္ကုန္း)၊ အ.မ.က(၂) သံတဲ၊ အ.မ.က(ေနာင္လံ)ေက်ာင္းတို႔ကို ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး ဦးဝင္းေမာင္တို႔မွ အသီးသီးဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ စံျပေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား စဥ္ဆက္မျပတ္အားျဖည့္ကူညီေပးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထိန္းသိမ္း ေရးဌာန ဥကၠဌ ဦးသန္းေက်ာ္အား ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ရွမ္းျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာ သူဇာခ်စ္တင္မွ ေပးအပ္ၿပီး အ.ထ.က(၅) ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ ဒို႔မ႑ိဳင္၊ အ.လ.က (၁၂) မူလြန္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားက က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ ပညာသင္စို႔ ကဗ်ာ၊ အ.မ.က(၂) မူလြန္ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားက စုံေအာင္စားၾကစို႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသတင္းပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အစာအုပ္စု (၃)စုျပခန္း၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား အာဟာရေကၽြးေမြးမႈ၊ မူလတန္းေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ဌာနမွ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးေနမႈအား ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တောင်ကြီးမြို့နယ် စံပြကျောင်းဆုပေးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး သြဂုတ် - ၁၀

တောင်ကြီးမြို့နယ် ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှု စံပြကျောင်းဆုပေးပွဲကို သြဂုတ် ၁၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အမှတ်(၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ဒေါ်ခင်သိန်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုများ နှစ်စဉ်ကျင်းပခြင်းသည် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ၊ ဆရာ/ ဆရာမ များ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကျောင်းကျန်းမာရေးအဆင့်မြင့် ကျောင်းလုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရန်နှင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်၊ ကျောင်းကျန်းမာရေး သီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုများ နှစ်စဉ်ကျင်းပခြင်းနှင့် အလေးထားဆောင်ရွက် ရမည့် ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကို ပညာသင်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရရှိကျင့်သုံးနိုင်စေရန်၊ သန့်ရှင်းသော ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သင်ယူမှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုနှစ်ဆုများကိုလည်း ကျန်းမာရေး အဆင့်မြင့်ကျောင်းစံပြဆု၊ အထူးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောဆု၊ အထက်တန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် မူလတန်း အဆင့်နှင့် Grade (A) ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု စသည်ဖြင့် ထူးခြားစွာ ချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စံပြကျောင်း ဆုပေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးကြသော ရှမ်းပြည်နယ်မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်မှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် အလှူရှင်များကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ကုသရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ သူဇာချစ်တင်က ကျောင်း ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်၏ ကျောင်းကျန်းမာရေးစံပြ ကျောင်းဆုရရှိသော ကျောင်းများအား ဆုချီးမြှင့်ရာ အ.ထ.က(၁၁)နှင့် အ.ထ.က(၁)ကျောင်းတို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အထူးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောဆုရရှိသော အ.ထ.က(သံတဲ)၊ အ.မ.က(မဲတောင်း)ကျောင်းတို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဇနီး ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အထက်တန်း အဆင့် Grade (A) ပထမဆုရရှိသော ထ(ခွဲ) အ.လ.က (ထီသိမ်ရွေး)၊ ဒုတိယဆုရရှိသော အ.ထ.က(၇)တောင်ကြီး၊ တတိယဆု ရရှိသော အ.ထ.က(၆) တောင်ကြီး၊ အ.ထ.က(ခွဲ) စက်မှုဇုံကျောင်းတို့ကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အလယ်တန်းအဆင့် Grade (A) ပထမဆုရရှိသော လ(ခွဲ) အ.မ.က (၁၈)၊ ဒုတိယဆုရရှိသော လ(ခွဲ) အ.မ.က (၈)၊ တတိယဆုရရှိသော အ.လ.က(လေ့ကျင့်ရေး)၊ အ.လ.က(၁၄)၊ အ.လ.က(၄)ကျောင်းတို့ကို ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ မူလတန်း အဆင့် Grade (A) ပထမဆုရရှိသော အ.မ.က (နားရီး)၊ ဒုတိယဆုရရှိသော အ.မ.က (တာယော)၊ တတိယဆုရရှိသော အ.မ.က(ရွာသစ်ကုန်း)၊ အ.မ.က(၂) သံတဲ၊ အ.မ.က(နောင်လံ)ကျောင်းတို့ကို ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်တို့မှ အသီးသီးဆုချီးမြှင့်ပေးကြသည်။

ထို့နောက် စံပြကျောင်းရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်ကူညီပေးသော မော်တော်ယာဉ် ထိန်းသိမ်း ရေးဌာန ဥက္ကဌ ဦးသန်းကျော်အား ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ရှမ်းပြည်နယ်ကုသရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ သူဇာချစ်တင်မှ ပေးအပ်ပြီး အ.ထ.က(၅) ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများမှ ကျန်းမာကြံ့ခိုင် ဒို့မဏ္ဍိုင်၊ အ.လ.က (၁၂) မူလွန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများက ကျန်းမာပျော်ရွှင် ပညာသင်စို့ ကဗျာ၊ အ.မ.က(၂) မူလွန်ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများက စုံအောင်စားကြစို့ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် တေးသရုပ်ဖော်တင်ဆက်ကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူတို့သည် ကျောင်းကျန်းမာရေးသတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အစာအုပ်စု (၃)စုပြခန်း၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား အာဟာရကျွေးမွေးမှု၊ မူလတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ကျောင်းကျန်းမာရေး ဌာနမှ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးနေမှုအား ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-sar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မိုးနဲ၊ လင်းခေး၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 55 guests and no members online