ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး             စက္တင္ဘာ     ၁၇ 

169

ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔) ကို စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္း အနားမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၃)ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ(၁၈)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔(၁၂၅ )ဦးတက္ေရာက္ သျဖင့္ (၈၇.၄၁)% ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပထမေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၈)ဦးတို႔ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခုေမးျမန္းရာ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္က “မိုင္း႐ႉး ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံေဒသအတြက္ ထိေရာက္ေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက “မိုင္းယန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေလြေက်း႐ြာအနီး မိုင္းယန္းၿမိဳ႕မွ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္ ကားလမ္းေဘးရွိ လယ္ေရ သြယ္ေျမာင္း အရွည္(၆၀၀)ေပအား ေက်ာက္စီေျမာင္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွလည္ေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း အေရွ႕ဖက္ေဘးရွိ ယခင္ညေစ်း ယခု(Ocean)ေနရာတြင္ အထပ္ျမင့္ေစ်း အေဆာက္အဦ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳေပၚမွေက်း႐ြာမ်ားအထိ စာၾကည့္တိုက္မည္မၽွဖြင့္ထားၿပီး၊ စာၾကည့္တိုက္မႉး မ်ား ရွိ/မရွိ၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိရန္အတြက္ စာအုပ္မ်ားျပည့္စုံစြာ ရွိ/မရွိ” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္ေအာင္ခမ္းက “ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦး မွလည္ေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမုံးညဲ-မုံးစီးကားလမ္းမမွ ေႏွာင္လုံေက်း႐ြာ အုပ္စု နမ့္ေမာ-ေကာင္းခမ္း-ေႏွာင္လုံ သြားေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၂)မိုင္(၄)ဖာလုံကို ေဖာက္လုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးမွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးအားကိုက “ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နားအယ္ေက်း႐ြာသည္ မိုင္းဆတ္-မိုင္းခုတ္-မိုင္းျဖတ္လမ္းေပၚရွိ နမ့္ယြန္းေက်း႐ြာ အနီးမွ ခြဲထြက္သည့္ နားအယ္႐ြာသြားလမ္း (၃)မိုင္ေက်ာ္အား ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား    လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးမွလည္ေကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးေအးေမာင္က “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပန္ကူေက်း႐ြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား   ျပည္နယ္ လႈမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္ေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးသန္းထိုက္က “ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္အတြင္းရွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ အစားအစာ၊ အသီးအႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္းလွဝင္းက “ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား လုံးဝမရွိသည့္ မူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ) (၂၉)ေက်ာင္းတြင္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦေမာင္ၫိုက “မဘိမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟဲေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မန္ေဝသစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းတိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပါသြားမႈ အေပၚ သစ္ေဆာဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိပါက လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေျဖၾကားၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ည္း၍ ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ယင္းေနာက္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးလင္းေအာင္ေဆြက “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပး ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခ်ရာ ေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္းရာ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ဦးတင္ဝင္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႔)ကို နံနက္(၁၁:၅၅)နာရီတြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ၿပီး(ဒုတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး             စက်တင်ဘာ     ၁၇ 

 

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ကို စက်တင်ဘာလ(၁၇)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၃)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၁၈)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့(၁၂၅ )ဦးတက်ရောက် သဖြင့် (၈၇.၄၁)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် ပထမနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၈)ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခုမေးမြန်းရာ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ်က “မိုင်းရှူး မြို့နယ်၊ မိုင်းစံဒေသအတွက် ထိရောက်သောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှလည်ကောင်း၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းက “မိုင်းယန်း မြို့နယ်၊ မိုင်းလွေကျေးရွာအနီး မိုင်းယန်းမြို့မှ ကျိုင်းတုံမြို့သို့သွားသည့် ကားလမ်းဘေးရှိ လယ်ရေ သွယ်မြောင်း အရှည်(၆၀၀)ပေအား ကျောက်စီမြောင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှလည်ကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက တောင်ကြီးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်း အရှေ့ဖက်ဘေးရှိ ယခင်ညစျေး ယခု(Ocean)နေရာတွင် အထပ်မြင့်စျေး အဆောက်အဦ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းမှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြိုပေါ်မှကျေးရွာများအထိ စာကြည့်တိုက်မည်မျှဖွင့်ထားပြီး၊ စာကြည့်တိုက်မှူး များ ရှိ/မရှိ၊ စာကြည့်တိုက်များတွင် အသိပညာဗဟုသုတရရှိရန်အတွက် စာအုပ်များပြည့်စုံစွာ ရှိ/မရှိ” စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်အောင်ခမ်းက “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သော အဆိုများကို မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုသည်” နှင့်စပ်လျဉ်း သည်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦး မှလည်ကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမုံးညဲ-မုံးစီးကားလမ်းမမှ နှောင်လုံကျေးရွာ အုပ်စု နမ့်မော-ကောင်းခမ်း-နှောင်လုံ သွားကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၂)မိုင်(၄)ဖာလုံကို ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှလည်ကောင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအားကိုက “ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နားအယ်ကျေးရွာသည် မိုင်းဆတ်-မိုင်းခုတ်-မိုင်းဖြတ်လမ်းပေါ်ရှိ နမ့်ယွန်းကျေးရွာ အနီးမှ ခွဲထွက်သည့် နားအယ်ရွာသွားလမ်း (၃)မိုင်ကျော်အား မြေသားလမ်းဖောက်လုပ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား    လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်ကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအေးမောင်က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ကူကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား   ပြည်နယ် လှုမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်ကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးသန်းထိုက်က “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်အတွင်းရှိတောင်သူလယ်သမားများအားဘေးကင်းလုံခြုံသော အစားအစာ၊ အသီးအနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ထောက်အပံ့အကူအညီများဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှလည်ကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းလှဝင်းက “ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်တွင် ဆရာ/ဆရာမများ လုံးဝမရှိသည့် မူလတန်းကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) (၂၉)ကျောင်းတွင် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ခန့်အပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦမောင်ညိုက “မဘိမ်း မြို့နယ်၊ ဗဟဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မန်ဝေသစ်တော ကြိုးဝိုင်းတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သောကြောင့် တောင်သူများ၏ လယ်ယာမြေပါသွားမှု အပေါ် သစ်ဆောဦးစီးဌာနမှ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်နိုင်မှု ရှိ/မရှိပါက လယ်ယာမြေလျော်ကြေးပေးချေရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင် မှလည်းကောင်း အသီးသီးဖြေကြားကြပါသည်။

ယင်းနောက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းအား ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆွေးနွေးလိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျည်း၍ ဆွေးနွေးလိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ယင်းနောက် နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးလင်းအောင်ဆွေက “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုထိရောက်သော အကာအကွယ်ပေး ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေချရာ နေရာများသို့ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုတင်သွင်းရာ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ဦးတင်ဝင်းက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် သဘောတူကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)ကို နံနက်(၁၁:၅၅)နာရီတွင်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာ ပြီး(ဒုတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

arkhar

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်းနှင့် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တွင် အများစု နေထိုင်ကြသည်။

We have 57 guests and no members online