ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၁၈

170

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၃ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၂၀ )ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၃.၉၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္

( ၂၃ )ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခု ေမးျမန္းရာ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္ရွိ မိုင္းပန္-က်ိဳင္းေတာင္း ဆက္သြယ္ ထားေသာ လမ္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ကုန္းက်ိဳင္းကြင္းရွိ ေပ(၇၁၀၀)ရွိေသာ ေရႏႈတ္ ေျမာင္းအား ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွ လည္းေကာင္း ၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္ က “သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ရမ္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေကာ္ႀကီးေက်း႐ြာ တြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း က “နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိသျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းရွိ အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ႐ုံးႏွင့္ ေနအိမ္ရရွိေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က “ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ (Early Childhood Care and Development) ECCD Center မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ ေပးႏိုင္ေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းမ်ိဳးျမင့္ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအက်ဥ္းက်ေနေသာ ဒသမတန္းေက်ာင္းသား မ်ား မည္မၽွရွိေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္ က “မိုင္း႐ႉး ရတနာေျမ၊ လြိဳင္ေဆာင္ေထာက္ေဒသ၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံရွိ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္း က “၂၀၁၅ခုႏွစ္မွယေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒသအသီးသီးသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားလုပ္ငန္း” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ မွလည္းေကာင္း၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေနထိုင္လာေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဟန္သိန္းဦး က “ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီတေခါ့-ဖာစန္း-ပန္သခြားေက်း႐ြာအုပ္စုခ်င္းဆက္ လမ္းအရွည္ (၇)မိုင္ ေက်ာ္ခန္႔မွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္(၄)မိုင္ခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးက်န္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းျမတ္ က “တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တရားဝင္လုပ္ငန္း လိုင္စင္စီျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွ လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ဆက္လက္၍ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခ်ရာေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို  နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာက္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လွသိန္း တို႔ကေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္   ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

၎ေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိေသးသူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား က်ိဳင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး     ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ အဆိုကို စက္တင္ဘာလ ( ၁၉  ) ရက္  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ယေန႔ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို နံနက္(၁၁:၅၅)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (တတိယေန႔)ကို စက္တက္ဘာလ(၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

      ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၁၈

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၃ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၀ )ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၃.၉၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ်

( ၂၃ )ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်၏ မြောက်ဖက်ရှိ မိုင်းပန်-ကျိုင်းတောင်း ဆက်သွယ် ထားသော လမ်းနှင့်ကပ်လျက်ရှိသော ကုန်းကျိုင်းကွင်းရှိ ပေ(၇၁၀၀)ရှိသော ရေနှုတ် မြောင်းအား ပြန်လည်တူးဖော်ပေးရန်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ လည်းကောင်း ၊သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင် က “သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်ရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ကော်ကြီးကျေးရွာ တွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအား တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း က “နမ့်ဆန်မြို့နယ်ရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပျက်စီးလျက်ရှိသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့၊ မြို့မအားကစားကွင်းရှိ အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်၊ မြို့နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးနှင့် နေအိမ်ရရှိရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း က “ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ (Early Childhood Care and Development) ECCD Center များအား မှတ်ပုံတင် ပေးနိုင်ရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင် မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုးနဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းမျိုးမြင့် က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအကျဉ်းကျနေသော ဒသမတန်းကျောင်းသား များ မည်မျှရှိကြောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးမှု ရှိ/မရှိနှင့်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ် က “မိုင်းရှူး ရတနာမြေ၊ လွိုင်ဆောင်ထောက်ဒေသ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံရှိ ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းများ အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း က “၂၀၁၅ခုနှစ်မှယနေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဒေသအသီးသီးသို့ လာရောက်လေ့လာ ကြသော နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလုပ်ငန်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် မှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် နေထိုင်လာသော ဧည့်နိုင်ငံသားများ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး က “မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ထီတခေါ့-ဖာစန်း-ပန်သခွားကျေးရွာအုပ်စုချင်းဆက် လမ်းအရှည် (၇)မိုင် ကျော်ခန့်မှ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်(၄)မိုင်ခန့် ဆောင်ရွက်ပြီးကျန်ရှိသည့် လမ်းပိုင်းကို မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ တန့်ယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းမြတ် က “တစ်နိုင်တစ်ပိုင် တရားဝင်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စီဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့်” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ဆက်လက်၍ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုထိရောက်သော အကာအကွယ် ပေးရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေချရာနေရာများသို့ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို  နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်လှသိန်း တို့ကထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်   ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က ပြန်လည် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုပေးရန် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် အဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

၎င်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း မရှိသေးသူများအား စီမံချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုးက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး     ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် အဆိုကို စက်တင်ဘာလ ( ၁၉  ) ရက်  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ယနေ့ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို နံနက်(၁၁:၅၅)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (တတိယနေ့)ကို စက်တက်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

 

      ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

taung-yoeရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီး၊ ကလော(ဟဲဟိုး)၊ ရပ်စောက်နှင့် ညောင်ရွှေမြို့နယ်တို့တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 85 guests and no members online