အင်းေလးေဖာင်ေတာ္ဦးမြတ်စွာဘုရား ေညာင်ရွှေမြိဳ႕၊ အဋ္ဌဒိသာဓမ္မဝိဟာရ ဒေသစာရီေက်ာင်းေတာ္သို႔ ကႊခ်ီ

ေတာင်ကြီး ေအာက်တိုဘာ - ၁၆

189

ရွမ်းပြၫ်နယ်(ေတာင်ပိုင်း)၊ အင်းေလးေဖာင်ေတာ္ဦး မြတ်စွာဘုရားသၫ် ေညာင်ရွှေမြိဳ႕၊ အဋ္ဌဒိသာဓမ္မဝိဟာရ ဒေသ စာရီေက်ာင်းေတာ္သို႔  ကႊခ်ီခြင်းအခမ်းအနားကို ေအာက်တိုဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ေဖာင်ေတာ္ဆိုက် ပြႆဒ်ေဆာင်သို႔ ကႊခ်ီလာရာ ပထမကိုယ်စားေတာ္မြတ်ကို တပ်မေတာ္ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ်ဳပ် ဗိုလ်ခ်ဳပ်မႉးကြီး မင်းေအာင်လႈိင်၊ ဒုတိယ ကိုယ်စားေတာ္မြတ်ကို ရွမ်းပြၫ်နယ်အစိုးရအဖွဲ႔ ပြၫ်နယ်ဝႏ်ကြီးခ်ဳပ် ေဒါက်တာလင်းထွဋ်၊ တတိယကိုယ်စားေတာ္မြတ်ကို ကျႏ်းမာေရးႏွင်႕ အားကစားဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီး ေဒါက်တာမြင့္ေထွး၊ စတုတ္ထကိုယ်စားေတာ္မြတ်ကို ဟိုတယ်ႏွင်႕ ခရီးသွားလာေရးဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီး ဦးအုႏ်းေမာင်တို႔က ေဘာ္ယာဉ်ေပၚသို႔ အသီးသီးပင့္ေဆာင်ေပးကြသၫ်။

ဆက်လက်၍ တပ်မေတာ္ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ်ဳပ် ဗိုလ်ခ်ဳပ်မႉးကြီး မင်းေအာင်လႈိင်ႏွင်႕ဇနီး၊ ကျႏ်းမာေရးႏွင်႕ အားကစားဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီးႏွင်႕ဇနီး၊ ဟိုတယ်ႏွင်႕ ခရီးသွားလာေရးဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီးႏွင်႕ဇနီး၊ ပြၫ်နယ်ဝႏ်ကြီးခ်ဳပ်ႏွင့္ဇနီးႏွင်႕ တာဝႏ်ရွိသူတို႔သၫ် အင်းသား႐ိုးရာရာေက်ာ္လွေပြိဳင်ပွဲ၊ ၄၆ တက်လွေလှော်ပြိဳင်ပွဲ၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၆ တက်လွေလှော်ပြိဳင်ပွဲ၊ တဈဦးချင်းလွေလှော်ပြိဳင်ပွဲတို႔ကို ကြည့္႐ႈအားေပးကြပြီး ဆုခ်ီးမႊင့္ပွဲကျင်းပရာ ဆွမ်းပို႔လွေအလွပြ ယာဉ်အဖွဲ႔အား အမွတ်(၂)စဈဆင်ေရးအထူးအဖွဲ႔မႉး၏ဇနီး၊ ရွမ်းပြၫ်နယ်ပြၫ်နယ်ဝႏ်ကြီးခ်ဳပ်၏ဇနီး၊ ကျႏ်းမာေရးႏွင်႕ အားကစားဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီးႏွင်႕ဇနီးတို႔မွ လွေယဉ်ဆုႏွင့္ယဉ်ေက်းမႈဆုကို ဆုခ်ီးမႊင့္၍လၫ်းေကာင်း၊ တဈဦးချင်းလွေလှော်ပြိဳင်ပွဲကို ရွမ်းပြၫ်နယ်လွှတ်ေတာ္၊ ေညာင်ရွှေမြိဳ႕နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမွတ်(၁) ဦးခင်ေမာင်ဝင်းမွ ႏွဈသိမ်႕ဆု ကို ခ်ီးမႊင်႕ေပး၍လၫ်းေကာင်း၊ တဈဦးချင်းလွေလှော်ပြိဳင်ပွဲ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုရရွိသူမ်ားကို ရွမ်းပြၫ်နယ် အစိုးရအဖွဲ႔ ပြၫ်နယ်ဝႏ်ကြီးခ်ဳပ်မွ ဆုခ်ီးမႊင့္၍လၫ်းေကာင်း၊ အမ်ိဳးသား ၄၆ တက်လွေလှော်ပြိဳင်ပွဲတွင် ႏွဈသိမ့္ဆုရရွိသူမ်ား ကို ကျႏ်းမာေရးႏွင်႕ အားကစားဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီးမွ ဆုခ်ီးမႊင့္၍လၫ်းေကာင်း၊ အမ်ိဳးသား ၄၆ တက်လွေလှော်ပြိဳင်ပွဲ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုရရွိသူမ်ားကို ဟိုတယ်ႏွင်႕ ခရီးသွားလာေရးဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီးမွ ဆုခ်ီးမႊင့္၍လၫ်းေကာင်း၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၆ တက်လွေလှော်ပြိဳင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယဆု ရရွိသူမ်ားကို တပ်မေတာ္ ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ်ဳပ်၏ဇနီးမွ ဆုခ်ီးမႊင့္၍လၫ်းေကာင်း၊ အမ်ိဳးသားရာေက်ာ္လွေပြိဳင်ပွဲတွင် ႏွဈသိမ့္ဆုရရွိသူမ်ားကို တပ်မေတာ္ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ်ဳပ်(ေလ)မွ ဆုခ်ီးမႊင်႕ေပး၍လၫ်းေကာင်း၊ အမ်ိဳးသား ရာေက်ာ္လွေပြိဳင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယဆုရရွိသူမ်ားကို တပ်မေတာ္ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ်ဳပ် ဗိုလ်ခ်ဳပ်မႉးကြီး မင်းေအာင်လႈိင်မွလၫ်းေကာင်း အသီးသီး ဆုခ်ီးမႊင်႕ေပးကြပြီး ေနာင်အင်းေလးသီချင်းဖြင့္ ႏႈတ်ဆက်ကြေကြာင်းသိရသၫ်။

ထို႔ေနာက် တပ်မေတာ္ကာကွယ်ေရးဦးစီးခ်ဳပ် ဗိုလ်ခ်ဳပ်မႉးကြီး မင်းေအာင်လႈိင်ႏွင်႕ဇနီး၊ ကျႏ်းမာေရးႏွင်႕ အားကစားဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စုဝႏ်ကြီးႏွင်႕ဇနီး၊ ဟိုတယ်ႏွင်႕ ခရီးသွားလာေရးဝႏ်ကြီးဌာန ပြၫ်ေထာင်စု ဝႏ်ကြီးႏွင်႕ဇနီး၊ ပြၫ်နယ်ဝႏ်ကြီးခ်ဳပ်ႏွင့္ဇနီး ႏွင်႕တာဝႏ်ရွိသူတို႔သၫ် အဋ္ဌဒိသာဓမ္မဝိဟာရ ဒေသစာရီေက်ာင်းေတာ္သို႔ သွားေရာက်ကာ ေဖာင်ေတာ္ဦးမြတ်စွာဘုရားအား ဆွမ်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်းႏွင့္ ရွှေသင္်ကႏ်းအား ဆက်ကပ်လႉဒါႏ်းပြီး၊ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ ကြီးမ်ားထံ ငါးပါးသီလေဆာက်တၫ်၍ လႉဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စၫ်းမ်ား ဆက်ကပ်လႉဒါႏ်းခဲ့ေကြာင်းသိရသၫ်။

ေမာင်ေမာင်သႏ်း(ေတာင်ကြီး)

ခ႐ိုင်ပြႏ်/ဆက်ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အင်းလေးဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရား ညောင်ရွှေမြို့၊ အဋ္ဌဒိသာဓမ္မဝိဟာရ ဒေသစာရီကျောင်းတော်သို့ ကြွချီ

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၁၆

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ အင်းလေးဖောင်တော်ဦး မြတ်စွာဘုရားသည် ညောင်ရွှေမြို့၊ အဋ္ဌဒိသာဓမ္မဝိဟာရ ဒေသ စာရီကျောင်းတော်သို့  ကြွချီခြင်းအခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဖောင်တော်ဆိုက် ပြဿဒ်ဆောင်သို့ ကြွချီလာရာ ပထမကိုယ်စားတော်မြတ်ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယ ကိုယ်စားတော်မြတ်ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ တတိယကိုယ်စားတော်မြတ်ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ စတုတ္ထကိုယ်စားတော်မြတ်ကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်တို့က ဘော်ယာဉ်ပေါ်သို့ အသီးသီးပင့်ဆောင်ပေးကြသည်။

ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် အင်းသားရိုးရာရာကျော်လှေပြိုင်ပွဲ၊ ၄၆ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၊ အမျိုးသမီး ၂၆ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၊ တစ်ဦးချင်းလှေလှော်ပြိုင်ပွဲတို့ကို ကြည့်ရှုအားပေးကြပြီး ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပရာ ဆွမ်းပို့လှေအလှပြ ယာဉ်အဖွဲ့အား အမှတ်(၂)စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး၏ဇနီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီးတို့မှ လှေယဉ်ဆုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆုကို ဆုချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းလှေလှော်ပြိုင်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးခင်မောင်ဝင်းမှ နှစ်သိမ့်ဆု ကို ချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းလှေလှော်ပြိုင်ပွဲ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုရရှိသူများကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ဆုချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ၄၆ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲတွင် နှစ်သိမ့်ဆုရရှိသူများ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆုချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ၄၆ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုရရှိသူများကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဆုချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး ၂၆ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယဆု ရရှိသူများကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီးမှ ဆုချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားရာကျော်လှေပြိုင်ပွဲတွင် နှစ်သိမ့်ဆုရရှိသူများကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား ရာကျော်လှေပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယဆုရရှိသူများကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မှလည်းကောင်း အသီးသီး ဆုချီးမြှင့်ပေးကြပြီး နောင်အင်းလေးသီချင်းဖြင့် နှုတ်ဆက်ကြကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး နှင့်တာဝန်ရှိသူတို့သည် အဋ္ဌဒိသာဓမ္မဝိဟာရ ဒေသစာရီကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်ကာ ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားအား ဆွမ်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်းနှင့် ရွှေသင်္ကန်းအား ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး၊ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် ကြီးများထံ ငါးပါးသီလဆောက်တည်၍ လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်(စကားဒေသ)၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်(နမ့်ခုတ်၊ ဘန်းယဉ်)၊  လွိုင်လင်မြို့နယ် (မိုင်းပွန်၊ ပင်လုံ)၊ မိုင်းရှူး၊ မိုင်းနောင်၊ မိုင်းပန်၊ လင်းခေး၊ လဲချား၊ မိုးနဲ၊ ကျေးသီး၊ လားရှိုး၊ ပန်ယန်း၊ ကွမ်းလုံ၊ ဟိုပန်၊ နမ့်ခမ်း၊ မူဆယ်၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ၊ သိန္နီ၊ မိုင်းရယ်၊ တန့်ယန်း၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နောင်ချို၊ ကွန်ဟိန်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်နှင့် မိုင်းပြင်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

 

We have 52 guests and no members online

Latest Updates