ရှမ်းပြည်နယ်မြေစီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25

Slide26