ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ေတာင္ႀကီး(ထင္း)ႀကိဳင္းဝိုင္းအတြင္း မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၁၄

120

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ လက္ရွိေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ လူမႈျပႆနာမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ကို သိရွိ နားလည္ၾကၿပီးျဖစ္၍ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာသည္အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေအးမၽွေသာ ေလေျပ ေလညင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ဇူလိုင္ (၁၄)ရက္က လြိဳင္ခမ္းအိမ္ရာအနီး၊ ေတာင္ႀကီးေတာင္ (ထင္း)ႀကိဳးဝိုင္း အတြင္း မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ စိန္ႏွင္းဆီကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ လြိဳင္ခမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသို႔ ဝင္/ထြက္ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ေတာင္ႀကီးေတာင္(ထင္း)ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေျမဧရိယာ(၂.၂၉)ဧကအား ႏွစ္(၃၀)ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ကို (၁၁.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ၿပီး စိန္ႏွင္းဆီကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေတာင္ႀကီး(ထင္း)ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္ (၅)ႏွစ္စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ႀကိဳးဝိုင္းအား ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း၊ အဝီစိတြင္း (၂)တြင္း တူးျခင္း၊ ေရဂါလံ (၁၅၀၀၀)ဆံ ေရသိုေလွာင္ကန္ (၃)ကန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပ်ိဳးပင္ (၉၅၀၀၀)ပင္ဆံ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ (၁)ခုတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း စိန္ပန္းပင္၊ ေဒသမ်ိဳး ခ်ယ္ရီပ်ိဳးပင္ေပါင္း (၁၀၀၀)ပင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခါေတာ္မီ၊ ခ်ယ္ရီ၊ ေရသင္းဝင္၊ ဆူးထင္း႐ႉး၊ စိန္ပန္းျပာစသည့္ ပ်ိဳးပင္ေပါင္း (၃၅၀၀)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ခါေတာ္မီ၊ ထင္း႐ႉး၊ စိန္ပန္းျပား၊ စိန္ပန္းနီ၊ ခ်ယ္ရီ စသည့္ ေဒသမ်ိဳးပ်ိဳးပင္ေပါင္း (၁၀၀၀၀)ပင္ကို ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြိဳင္ခမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ သစ္ေတာနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီး (ထင္း)ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းမွ ဧရိယာတစ္စိတ္တစ္ေဒသကို သစ္ေတာနယ္ေျမအျဖစ္မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ဧရိယာအတြင္းမွ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျမေနရာအတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အလ်ဥ္းသင့္သလိုရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၏ အဓိကေရအရင္းအျမစ္သည္ ေျမေအာက္ေရျပန္လည္ျဖည့္တင္းေသာဧရိယာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမေအာက္ေရရရွိရန္လည္း ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း သန္႔ရွင္းေသာေအာက္စီဂ်င္ရရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္က ေျပာၾကားသြားသည္။

မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ခါေတာ္မီ (၁၀၀၀)ပင္၊ ထင္း႐ႉး(၁၀၀၀)ပင္၊ စိန္ပန္းျပာ (၁၀၀၀)ပင္၊ စိန္ပန္းနီ (၂၀၀၀)ပင္၊ ခ်ယ္ရီ (၅၀၀၀)ပင္၊ စုစုေပါင္း(၁၀၀၀၀)ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးခဲ့ၾကသည္။

မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲမ်ား၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ (၁၉၄)ႀကိမ္၊ စိုက္ပ်ိဳးပင္ (၁၃၀၃၃၄)ပင္၊ ရွင္သန္အပင္ (၉၈၁၉၉)ပင္၊ ရာခိုင္ႏႈန္း (၇၅.၃၄)၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၁၉၁)ႀကိမ္၊ စိုက္ပ်ိဳးပင္ (၂၀၀၁၅၁)ပင္၊ ရွင္သန္အပင္ (၁၅၇၀၉၈)ပင္၊ ရာခိုင္ႏႈန္း (၇၈.၄၉)၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၉၉)ႀကိမ္ေျမာက္၊ စိုက္ပ်ိဳးပင္ (၉၆၀၈၉)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တောင်ကြီး(ထင်း)ကြိုင်းဝိုင်းအတွင်း မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုး

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၁၄

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရသော လူမှုပြဿနာများထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည်ကို သိရှိ နားလည်ကြပြီးဖြစ်၍ လူဦးရေတိုးပွားလာခြင်း၊ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းများကြောင့် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုများ လျော့နည်းကျဆင်းလာသည်အတွက် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပူပြင်းခြောက်သွေ့လာသည်နှင့်အမျှ အေးမျှသော လေပြေ လေညင်းများကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကို ဇူလိုင် (၁၄)ရက်က လွိုင်ခမ်းအိမ်ရာအနီး၊ တောင်ကြီးတောင် (ထင်း)ကြိုးဝိုင်း အတွင်း မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပခဲ့သည်။

သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် စိန်နှင်းဆီကုမ္ပဏီတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ လွိုင်ခမ်းအိမ်ရာစီမံကိန်းသို့ ဝင်/ထွက် လမ်းကြောင်းအတွက်တောင်ကြီးတောင်(ထင်း)ကြိုးဝိုင်းအတွင်း မြေဧရိယာ(၂.၂၉)ဧကအား နှစ်(၃၀)မြေငှားစာချုပ် ကို (၁၁.၈.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုထားခဲ့ပြီး စိန်နှင်းဆီကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တောင်ကြီး(ထင်း)ကြိုးဝိုင်းအတွင်း သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရန် (၅)နှစ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ ကြိုးဝိုင်းအား ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ အဝီစိတွင်း (၂)တွင်း တူးခြင်း၊ ရေဂါလံ (၁၅၀၀၀)ဆံ ရေသိုလှောင်ကန် (၃)ကန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပျိုးပင် (၉၅၀၀၀)ပင်ဆံ ပျိုးဥယျာဉ် (၁)ခုတည်ဆောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကြိုးဝိုင်းအတွင်း စိန်ပန်းပင်၊ ဒေသမျိုး ချယ်ရီပျိုးပင်ပေါင်း (၁၀၀၀)ပင်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ခါတော်မီ၊ ချယ်ရီ၊ ရေသင်းဝင်၊ ဆူးထင်းရှူး၊ စိန်ပန်းပြာစသည့် ပျိုးပင်ပေါင်း (၃၅၀၀)ပင် စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခါတော်မီ၊ ထင်းရှူး၊ စိန်ပန်းပြား၊ စိန်ပန်းနီ၊ ချယ်ရီ စသည့် ဒေသမျိုးပျိုးပင်ပေါင်း (၁၀၀၀၀)ပင်ကို ယနေ့အခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လွိုင်ခမ်း အိမ်ရာစီမံကိန်းသည် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ သစ်တောနယ်မြေဖြစ်သည့် တောင်ကြီး (ထင်း)ကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ ဧရိယာတစ်စိတ်တစ်ဒေသကို သစ်တောနယ်မြေအဖြစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီး ဧရိယာအတွင်းမှ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ မြေနေရာအတည်ပြုချက်နှင့် တောင်ကြီးမြို့၊ ခေတ်မီအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အလျဉ်းသင့်သလိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တောင်ကြီး မြို့၏ အဓိကရေအရင်းအမြစ်သည် မြေအောက်ရေပြန်လည်ဖြည့်တင်းသောဧရိယာဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရခြင်းဖြစ်ပြီး မြေအောက်ရေရရှိရန်လည်း ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်ပါကြောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ အတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုများကလည်း သန့်ရှင်းသောအောက်စီဂျင်ရရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညီညီအောင်က ပြောကြားသွားသည်။

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များက ခါတော်မီ (၁၀၀၀)ပင်၊ ထင်းရှူး(၁၀၀၀)ပင်၊ စိန်ပန်းပြာ (၁၀၀၀)ပင်၊ စိန်ပန်းနီ (၂၀၀၀)ပင်၊ ချယ်ရီ (၅၀၀၀)ပင်၊ စုစုပေါင်း(၁၀၀၀၀)ပင်စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ကြသည်။

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် (၁၉၄)ကြိမ်၊ စိုက်ပျိုးပင် (၁၃၀၃၃၄)ပင်၊ ရှင်သန်အပင် (၉၈၁၉၉)ပင်၊ ရာခိုင်နှုန်း (၇၅.၃၄)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် (၁၉၁)ကြိမ်၊ စိုက်ပျိုးပင် (၂၀၀၁၅၁)ပင်၊ ရှင်သန်အပင် (၁၅၇၀၉၈)ပင်၊ ရာခိုင်နှုန်း (၇၈.၄၉)၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် (၉၉)ကြိမ်မြောက်၊ စိုက်ပျိုးပင် (၉၆၀၈၉)ပင် စိုက်ပျိုးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

palayရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ရပ်စောက်နှင့် ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ မန်တုံ၊ တန့်ယန်းနှင့် မိုင်းရယ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 50 guests and no members online

Latest Updates