ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒသစ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၂၁

149

အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒသစ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ - ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္မႈကို ဆိုး႐ြားစြာခ်ိန္းေျခာက္လၽွက္ရွိၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို လိုက္စားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ လူထုအၾကား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ မႈခင္းငယ္မ်ားအထိ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသလို ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာဝေျပာေသာ လူမႈဝန္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လမွ စတင္၍ မူဝါဒသစ္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသစ္ေရးဆြဲေရး လမ္းျပေျမပုံ ရွင္းလင္းပြဲ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ၾကကာ မူဝါဒမူၾကမ္းအားေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒမူၾကမ္းအေပၚ မူဝါဒသစ္ေရးဆြဲေရးဦးစီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဒုတိယအႀကိမ္ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒအတည္ျပဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အတည္ျပဳထားေသာ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒမူၾကမ္းကို မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမွတ္စဥ္ ၁/ ၂၀၁၇၊ အစည္းအေဝး၌ ဆက္လက္အတည္ျပဳၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုျပသၿပီး အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒက႑မ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ကို ရဲမႉးႀကီး သန္႔လြင္ေမာင္ႏွင့္ ဦးခမ္းေအာင္၊ သုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးက႑ကို ေဒါက္တာ ယုယုေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ စိုးႏိုင္၊ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးက႑ကို ရဲမႉးႀကီး သန္႔လြင္ေမာင္၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေရးက႑ကို ေဒါက္တာ ယုယုေအာင္၊ လူ႕အခြင့္အေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးက႑ကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္လြင္တို႔က အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပၾကကာ မူဝါဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရ မည့္ အစီအမံမ်ားအား ရဲမႉးႀကီး သန္႔လြင္ေမာင္က ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အေထြေထြ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ UNODC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပြည်နယ်အဆင့် အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒသစ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

တောင်ကြီး သြဂုတ် - ၂၁

အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒသစ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ် - ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

မူးယစ်ဆေးဝါးတရားမဝင်ထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုများသည် လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အေးချမ်းစွာနေထိုင်မှုကို ဆိုးရွားစွာချိန်းခြောက်လျှက်ရှိပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို လိုက်စားလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်မှုများမှ လူထုအကြား ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော မှုခင်းငယ်များအထိ လုံခြုံရေးနှင့် မှုခင်းဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေးစနစ်များတွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသလို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး အေးချမ်းသာယာဝပြောသော လူမှုဝန်းကျင်ကိုပါ ထိခိုက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လမှ စတင်၍ မူဝါဒသစ်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒသစ်ရေးဆွဲရေး လမ်းပြမြေပုံ ရှင်းလင်းပွဲ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲများ အသီးသီးကျင်းပခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အစိုးရဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှတ်တော်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပြု ကြကာ မူဝါဒမူကြမ်းအားရေးဆွဲခဲ့ပါကြောင်း၊ မူဝါဒမူကြမ်းအပေါ် မူဝါဒသစ်ရေးဆွဲရေးဦးစီးကော်မတီအစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် အစိုးရဌာနများအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒအတည်ပြုရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အတည်ပြုထားသော အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒမူကြမ်းကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အမှတ်စဉ် ၁/ ၂၀၁၇၊ အစည်းအဝေး၌ ဆက်လက်အတည်ပြုပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒသစ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက် မှတ်တမ်းဗီဒီယိုပြသပြီး အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ မူဝါဒကဏ္ဍများအလိုက် ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ထုတ်လုပ်မှုလျော့ချရေးနှင့် အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍကို ရဲမှူးကြီး သန့်လွင်မောင်နှင့် ဦးခမ်းအောင်၊ သုံးစွဲမှုလျော့ချရေးနှင့် နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်လျော့ချရေးကဏ္ဍကို ဒေါက်တာ ယုယုအောင်နှင့် ဒေါက်တာ စိုးနိုင်၊ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍကို ရဲမှူးကြီး သန့်လွင်မောင်၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ရေးကဏ္ဍကို ဒေါက်တာ ယုယုအောင်၊ လူ့အခွင့်အရေးပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးကဏ္ဍကို ဒေါက်တာ မောင်မောင်လွင်တို့က အသီးသီးရှင်းလင်းတင်ပြကြကာ မူဝါဒသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရ မည့် အစီအမံများအား ရဲမှူးကြီး သန့်လွင်မောင်က ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက အထွေထွေ ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ မူးယစ်ဗဟိုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ UNODC မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yin-nackရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်၊ မိုးနဲနှင့် ကျေးသီးမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 43 guests and no members online