ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပး

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ - ၂၈

178

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ  မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္ စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အမွတ္စဥ္(၃/၂၀၁၈) အစည္းအေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ က အဖြင့္အမွာစကား၌ ေျပာၾကားသြားသည္။

တိုင္ၾကားစာ စိစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ခ်က္အရ မစြန္႔လႊတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တြင္ ခ်မွတ္ထာေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ အေသးစိတ္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိဘဲ သိမ္းဆည္းၿပီးကတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ အသုံးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ေနာင္တြင္ အသုံးျပဳရန္ ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိေနတယ္ဆိုတာ မူဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနပါေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ အေလးထား လိုက္နာကာ စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး/ နစ္နာေၾကးရရွိေရးတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ က႑တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ယခု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ေပးပို႔လာတဲ့ အမႈတြဲေပါင္း (၅၂၄)မႈ ရွိၿပီးျဖစ္၍ အမႈကိစၥ မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီက ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ စိစစ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကဖို႔ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သြားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးသိန္းဦး တို႔က ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ (၁၃)ခ႐ိုင္မွ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပြည်သူများ နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ဖြင့် စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေး

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ - ၂၈

မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အခြေခံသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း၊ လယ်ယာမြေနှင့် အခြား မြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ကြောင့်  ပြည်သူများ နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် လယ်ယာမြေနှင့် အခြား မြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ အဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လယ်ယာ မြေသိမ်းဆည်းခံရမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုကော်မတီမှ ချမှတ်ထားသော  မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အညီ ကော်မတီအဆင့်ဆင့် အနေဖြင့် စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသော ပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၈) အစည်းအဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမှုများ ပြန်လည် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ် က အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြောကြားသွားသည်။

တိုင်ကြားစာ စိစစ်ချက်များတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်အရ မစွန့်လွှတ်သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် တွင် ချမှတ်ထာသော မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/ မရှိ အသေးစိတ် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် ညီညွှတ်မှုမရှိဘဲ သိမ်းဆည်းပြီးကတည်းက ယခုအချိန်ထိ အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ နောင်တွင် အသုံးပြုရန် ရှိနေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ရှိနေတယ်ဆိုတာ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင် နေပါကြောင်း၊  နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားတဲ မူဝါဒလမ်းစဉ်များနှင့် အညီ အလေးထား လိုက်နာကာ စိစစ် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မူဝါဒများကို ပီပီပြင်ပြင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေး ကြရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး ဥပဒေမဲ့သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေများ ပြန်လည် ရရှိရေး၊ လျော်ကြေး/ နစ်နာကြေးရရှိရေးတို့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပါဝင်တာကြောင့် ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ရဲ့ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သဘောထားမှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံကာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊  ယခု လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်း ခြင်း ခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီက ပေးပို့လာတဲ့ အမှုတွဲပေါင်း (၅၂၄)မှု ရှိပြီးဖြစ်၍ အမှုကိစ္စ များကို ဗဟိုကော်မတီက ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန် ဆန်ဆန် စိစစ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ ထပ်လောင်း ပြောကြားလိုကြောင်း ၎င်းကပြောကြား သွားသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်၊ ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးသိန်းဦး တို့က ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ (၁၃)ခရိုင်မှ ခရိုင်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီများက ရှင်းလင်းတင်ပြကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည် စိစစ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-nay

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းနှင့် ကွမ်းလုံမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 137 guests and no members online