၇/ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း သစ္လုံး/ သစ္ခြဲသား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေၾကျငာျခင္း

img026img027img029img030img031