(၈/၂၀၁၈-၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သစ္လုံး/ခြဲသား အိတ္ဖြင့္(တင္ဒါ)ေၾကာ္ျငာျခင္း

Untitled-5

Untitled-4

Untitled-3

Untitled-2

Untitled-1