ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ​ေ'သ ဟိုပုံးမြို့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်

992

989