Articles

ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ(တတိယေန႔)ဆက္လက္က်င္းပျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ ၂၅

2162

   ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔ကို ဧၿပီလ ၂၅ရက္ နံနက္(၉)နာရီကဆက္လက္က်င္းပရာ သဘာပတိႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာၾကင္ေအး  ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ ဦးစိုင္းေမာင္တင္ ဥကၠဌ(ရွမ္းစာေပ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕၊ ဦးရဲနိုင္ေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ၊ ဦးေသာင္းေရႊ ဥကၠဌ(ေတာင္ရိုးစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕)၊ ဦးရန္ေက်ာ္ ‘၀’ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္း အလုပ္အမွုေဆာင္တို႔ကေနရာယူၾကၿပီး၊ သဘာပတိ ဦးရဲနိုင္ေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား၊ အျပည့္အဝ ရရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားနိုင္ရန္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ရည္မွန္းၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အေျခခံ၍ပါဝင္သင့္သူအားလုံးပါဝင္သင့္ေသာ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အျမင္သေဘာ ထားမ်ားကိုစုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံသို႔တင္ျပသြားနိုင္ရန္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္ဆဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)က ခ်မွတ္ေပးေသာအေျခခံလမ္းညႊန္မွုမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား အဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ(တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားျပည္နယ္မ်ားေနျပည္ေတာ္ေကာ္စီနယ္ေျမ) မ်ား၏ႀကီးၾကပ္မွုႏွင့္ စနစ္တက်က်င္းပရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲရက္မ်ားတြင္အသိေပး တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္သည္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

   ဆက္လက္၍ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ားလက္ခံထိန္းသိမ္းျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌျပည္နယ္သယံဇာတ ႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္မွရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး မိမိတို႔၏ေကာ္မတီကေန စာတမ္း ေပါင္း ၆၃ေစာင္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာ ၄၅ေစာင္ လက္ခံရရွိရာမွနိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာတမ္း ေပါင္း ၂၈ေစာင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာ ၂၃ေစာင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာတမ္းေပါင္း ၂၇ေစာင္၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာေပါင္း ၉ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာတမ္းေပါင္း ၃၀ေစာင္၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာေပါင္း ၁၃ေစာင္၊ ပါဝင္လာရာ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ သီးသန္႔တင္သြင္းေသာ စာတမ္းမ်ားပါသလိုစာတမ္း တစ္ေစာင္တည္းတြင္ အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီး ေရးသားထားေသာစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရပါေၾကာင္း စာတမ္းျဖစ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသအသီးသီးမွဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမူေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တစ္သီးပုဂၢလပညာရွင္မ်ားစသည့္အလႊာအသီးသီးကပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးစီး ေကာ္မတီကိုလည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာ္မတီဝင္/ ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ေပးသည့္လူႀကီးမ်ား၊

 ေ  ဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေပး ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

   ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သေဘာ ထားစုစည္းခ်က္မ်ား လက္ခံထိန္းသိမ္းျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ ေကာ္မတီမွျပဳစုထားသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ နိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံ၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္သမိုင္းဌာနမွ ေဒါက္တာ စိုးစိုးဦး၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီန်ိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္သတၱေဗဒဌာနပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏြယ္ႏြယ္စန္းတို႔ကဖတ္ၾကား၍၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးေကာ္မတီမွျပဳစုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကို ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္(ပထဝီဌာန) ဌာနမွူး ေဒါက္တာေအးစန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားႏွင့္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးသန္းထိုက္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စာတမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊ ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးေဒၚစိန္မမတို႔ကဖတ္ၾကားၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ ျပဳစုထားသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာစာတမ္းကို ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူးေဒါက္တာ သင္းသုနိုင္၊  ရွမ္းျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး၊စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌဦးစိုးညြန္႔လြင္  တို႔က အသီးသီးဖတ္ၾကားၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္စီးပြားေရးပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ Business for Peace ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီဥကၠဌ အင္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းလွိုင္အား စာတမ္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီဥကၠဌ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းလွိုင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

   ၄င္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ႏွုတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၃ရက္မွ၂၅ရက္ေန႔အထိ(၃)ရက္တိုင္တိုင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့ေသာ(၃)ရက္တာကာလအတြင္း နိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္အသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွနိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၂၀)ေစာင္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္း (၁၈) ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစာတမ္း(၁၉)ေစာင္ စုစုေပါင္း စာတမ္း(၅၇)ေစာင္ကိုဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္းေပးပို႔တင္သြင္းေသာ္လည္းဖတ္ၾကားျခင္းမရွိသည့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္း (၃)ေစာင္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစာတမ္း(၂)ေစာင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္းစာတမ္း(၆၃)ေစာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး၊ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာစာတမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္မူေဘာင္ မ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီစစ္စုစည္းေပါင္းစပ္၍စာတမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ ျပည္နယ္ အဆင့္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ စုစုေပါင္းစာတမ္း(၃)ေစာင္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးလမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး 

 ေ  ဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီမ်ား၊ အခမ္းအနားက်င္းပေရး၊ ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး၊ တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု၊ သတင္းမွတ္တမ္းထုတ္ျပန္

 ေ  ရးအစရွိသည္တို႔အပါအဝင္ ဘက္စုံေထာင့္စုံ၊ က႑စုံတို႔မွလစ္ဟင္မွုမရွိေစေရး အဖက္ဖက္မွဝိုင္းဝန္းကူညီ ေစာင္ရြက္ေပးၾကေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအာလုံးက ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းေျပာ ၾကားသြားသည္။

   ထို႔ေနာက္ သဘာပတိဦးရဲနိုင္ေအာင္ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွူးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)မွနိဂုံးခ်ဳပ္ႏွုတ္ဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲ တတိယေန႔အစီအစဥ္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာကာေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်း မွုအကအဖြဲ႕မ်ားက ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံသီခ်င္းျဖင့္ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသ အလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္နယ္  ျပန္/ဆက္

---------------------------------------------

ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ(တတိယနေ့)ဆက်လက်ကျင်းပခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခြင်း

တောင်ကြီး ဧပြီ ၂၅

   ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ တတိယနေ့ကို ဧပြီလ ၂၅ရက် နံနက်(၉)နာရီကဆက်လက်ကျင်းပရာ သဘာပတိနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာကြင်အေး  ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(ငြိမ်း)တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်၊ ဦးစိုင်းမောင်တင် ဥက္ကဌ(ရှမ်းစာပေ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ဦးရဲနိုင်အောင် ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် (ငြိမ်း) ၊ ဦးသောင်းရွှေ ဥက္ကဌ(တောင်ရိုးစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့)၊ ဦးရန်ကျော် ‘၀’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရတိုင်း အလုပ်အမှုဆောင်တို့ကနေရာယူကြပြီး၊ သဘာပတိ ဦးရဲနိုင်အောင် ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း) ကအမှာစကားပြောကြားရာတွင် အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ များကို ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အရေးများ၊ အာမခံချက်များ၊ အပြည့်အဝ ရရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံသော ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနှင့်အညီ တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ရည်မှန်းပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လိုလားချက်များနှင့်သဘောထားဆန္ဒများကို အခြေခံ၍ပါဝင်သင့်သူအားလုံးပါဝင်သင့်သော လူမျိုးအလိုက်၊ ဒေသအလိုက်၊ အကြောင်းအရာအလိုက်ကျင်းပသည့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှ အမြင်သဘော ထားများကိုစုစည်းကာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင်လုံသို့တင်ပြသွားနိုင်ရန် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ(UPDJC)က ချမှတ်ပေးသောအခြေခံလမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ အမျိုးသား အဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီ(တိုင်းဒေသကြီးများပြည်နယ်များနေပြည်တော်ကော်စီနယ်မြေ) များ၏ကြီးကြပ်မှုနှင့် စနစ်တကျကျင်းပရန်ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖွင့်ပွဲရက်များတွင်အသိပေး တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်၍ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်သည် အကြောင်းအရာအလိုက်ကျင်းပသည့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

   ဆက်လက်၍ ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများကို သဘောထားစုစည်းချက်များလက်ခံထိန်းသိမ်းပြုစုရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌပြည်နယ်သယံဇာတ နှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်မှရှင်းလင်းဆွေးနွေးရာ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ရက်နေ့ကစတင်ပြီး မိမိတို့၏ကော်မတီကနေ စာတမ်း ပေါင်း ၆၃စောင်နှင့် ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးအကြံပြုစာ ၄၅စောင် လက်ခံရရှိရာမှနိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စာတမ်း ပေါင်း ၂၈စောင်နှင့်ဆွေးနွေးအကြံပြုစာ ၂၃စောင်၊ စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောစာတမ်းပေါင်း ၂၇စောင်၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုစာပေါင်း ၉စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတနှင့်သက်ဆိုင်သောစာတမ်းပေါင်း ၃၀စောင်၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုစာပေါင်း ၁၃စောင်၊ ပါဝင်လာရာ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအလိုက် သီးသန့်တင်သွင်းသော စာတမ်းများပါသလိုစာတမ်း တစ်စောင်တည်းတွင် အကြောင်းအရာတစ်မျိုးထက်ပိုပြီး ရေးသားထားသောစာတမ်းများကိုလည်း တွေ့ရပါကြောင်း စာတမ်းဖြစ် မြောက်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ဒေသအသီးသီးမှဌာနဆိုင်ရာများနှင့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမူရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊တစ်သီးပုဂ္ဂလပညာရှင်များစသည့်အလွှာအသီးသီးကပုဂ္ဂိုလ်များ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစား ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးဦးစီး ကော်မတီကိုလည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကော်မတီဝင်/ ဆပ်ကော်မတီဝင်များကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ ကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခွင့်ပေးသည့်လူကြီးများ၊

   ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေး ခဲ့ကြသူများနှင့်တက်ရောက်လာကြသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

   ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလိုက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ၊ ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများ၊ သဘော ထားစုစည်းချက်များ လက်ခံထိန်းသိမ်းပြုစုရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ် ကော်မတီမှပြုစုထားသည့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသော နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာစာတမ်းများကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံ၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနမှ ဒေါက်တာ စိုးစိုးဦး၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့၊ တောင်ကြီး တက္ကသိုလ်သတ္တဗေဒဌာနပါမောက္ခ ဒေါက်တာနွယ်နွယ်စန်းတို့ကဖတ်ကြား၍၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးကော်မတီမှပြုစုထားသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသော မြေယာနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာစာတမ်းများကို တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်(ပထဝီဌာန) ဌာနမှူး ဒေါက်တာအေးစန်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားနှင့်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ ဦးသန်းထိုက်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စာတမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စိန်မမတို့ကဖတ်ကြားပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီမှ ပြုစုထားသည့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသော စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာစာတမ်းကို တောင်ကြီးကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာ သင်းသုနိုင်၊  ရှမ်းပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌဦးစိုးညွန့်လွင်  တို့က အသီးသီးဖတ်ကြားကြသည်။

   ယင်းနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးပညာရှင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်မှ Business for Peace နှင့် ပတ်သတ်၍ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌ အင်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းလှိုင်အား စာတမ်းများပေးအပ်ပြီး၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌ အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းလှိုင်မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။

   ၄င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ၂၃ရက်မှ၂၅ရက်နေ့အထိ(၃)ရက်တိုင်တိုင်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ဒေသအလိုက် အမျိုးသား အဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကျင်းပခဲ့သော(၃)ရက်တာကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီ နှင့်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခရိုင်အသီးသီးမှ ကိုယ်စား လှယ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၂၀)စောင်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း (၁၈) စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစာတမ်း(၁၉)စောင် စုစုပေါင်း စာတမ်း(၅၇)စောင်ကိုဖတ်ကြား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စာတမ်းပေးပို့တင်သွင်းသော်လည်းဖတ်ကြားခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း (၃)စောင်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစာတမ်း(၂)စောင် ဖြစ်သည့်အတွက် စုစုပေါင်းစာတမ်း(၆၃)စောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး၊ တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သောစာတမ်းများကို သတ်မှတ်မူဘောင် များ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီစစ်စုစည်းပေါင်းစပ်၍စာတမ်းပြုစုရေး ကော်မတီများမှ ပြည်နယ် အဆင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ စုစုပေါင်းစာတမ်း(၃)စောင်ကို ဖတ်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ကြသော ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး 

   ဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီများ၊ အခမ်းအနားကျင်းပရေး၊ ဖိတ်ကြားရေးနှင့် ကြိုဆိုနေရာချထားရေး၊ တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ သတင်းမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်

   ရေးအစရှိသည်တို့အပါအဝင် ဘက်စုံထောင့်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံတို့မှလစ်ဟင်မှုမရှိစေရေး အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီ စောင်ရွက်ပေးကြသော တာဝန်ရှိသူများအားလုံးနှင့်ဌာနဆိုင်ရာနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအာလုံးက ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်းပြော ကြားသွားသည်။

   ထို့နောက် သဘာပတိဦးရဲနိုင်အောင်ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်(ငြိမ်း)မှနိဂုံးချုပ်နှုတ်ဆက်အမှာစကား ပြောကြားပြီးဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေနွေးပွဲ တတိယနေ့အစီအစဉ်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာကာအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေး မှုအကအဖွဲ့များက ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံသီချင်းဖြင့်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသ အလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီက ဆွေးနွေးပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရာ သတင်းမီဒီယာများမှ သိရှိလိုသည်များမေးမြန်းခဲ့ပြီး ကော်မတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။

ပြည်နယ်  ပြန်/ဆက်

 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုမဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ - ၁၃

2159

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုမဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကို ဧၿပီ(၁၃) ရက္ ညေန(၄)နာရီက ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးေတာင္ဘက္ ဗဟိုမ႑ပ္၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုမဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ အစည္ကားဆုံး အသိုက္ၿမိဳက္ဆုံးေသာ ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အခါသမယရိုးရာပြဲေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးကာလသမယတြင္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ႏွစ္သစ္အတြက္ အတာေရျဖင့္ေဆးေၾကာသန႔္စင္ၿပီး ျဖဴစင္သန႔္ရွင္းေကာင္းမြန္ စြာျဖင့္အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ၾကမည့္ အခါသမယလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာအတာသၾကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။ 

ဆက္လက္၍ ၁၃၇၈ခုႏွစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးမင္းထြန္း၊ ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုးမိုးေအာင္၊ ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္း၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦးတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး၊ မန္းေတာင္ရိပ္ခို (ျမနႏၵာ)သီခ်င္းျဖင့္ယိင္းအဖြဲ႕မ်ားအားလုံး တူညီကကြက္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ကျပၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ဇနီး၊ တာဝန္ရွိသူတို႔မွ အတာေရမ်ားပက္ျဖန္းေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

တောင်ကြီးမြို့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဧပြီ - ၁၃

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကို ဧပြီ(၁၃) ရက် ညနေ(၄)နာရီက မြို့မစျေးကြီးတောင်ဘက် ဗဟိုမဏ္ဍပ်၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသည့် အစည်ကားဆုံး အသိုက်မြိုက်ဆုံးသော မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူးကာလ အခါသမယရိုးရာပွဲတော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးကာလသမယတွင် နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အကြေးများကို နှစ်သစ်အတွက် အတာရေဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ဖြူစင်သန့်ရှင်းကောင်းမွန် စွာဖြင့်အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ကြမည့် အခါသမယလည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန် နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ၁၃၇၈ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အေးမင်းထွန်း၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်၊ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီဥက္ကဌ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦးတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး၊ မန်းတောင်ရိပ်ခို (မြနန္ဒာ)သီချင်းဖြင့်ယိင်းအဖွဲ့များအားလုံး တူညီကကွက်များဖြင့် ပါဝင်ကပြပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူတို့မှ အတာရေများပက်ဖြန်းပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

မူလသို့

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

lishaw
 ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ လွိုင်လင်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ညောင်ရွှေနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

We have 58 guests and no members online