သတင်းများ

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး        ဇန္န၀ါရီ

2085

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) ကို ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ ကအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။

ေ႐ွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၇)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၆.၆၇%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းေအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၈)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၂)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဆို (၁)ခု တင္သြင္းရာ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၅)ခု၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊  ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ (၇) ရ႐ွိၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းတို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း႐ွိ ေတာင္ေကြးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကို အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ ႐ွိလွ်င္မည္သည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ကိုသိ႐ွိလိုေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာက္၏ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေရေပးေရးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ေလးေထာင့္သံုးရာအနက္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်ပ္သိန္းသံုးရာကို ခြင့္ျပဳခ်မွတ္ေပးခဲ့ရာ ေရပိုက္မ်ား၀ယ္ယူစုေဆာင္းထား႐ွိ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါရန္  စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္း၀မ္းဆန္၏ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ျပည္သူလူထုမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈခံယူရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိသည့္အတြက္ လစ္လပ္လ်က္႐ွိေသာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ (၃)ဦးႏွင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ (၁)ဦးအား အျမန္ဆံုးခန္႔ထားေပးႏိုင္ျခင္း အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းစစ္ေက်းရြာ၊ ပန္းစစ္ေရထြက္ေရအား မေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပန္းစစ္ေရထြက္႐ွိရာ ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္သစ္ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးရန္အတြက္ မည္သို႔ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္ကို သိ႐ွိလိုေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ သစ္ခြပန္းမ်ားထြက္႐ွိသည့္ေဒသမ်ား၌ သစ္ခြပန္းမ်ား မ်ိဳးမျပဳန္းေစရန္အတြက္ သစ္ခြပန္းဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားျပဳလုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာနမွ ပံုစံ(၇)၊ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅)ကို ၾကန္႔ၾကာမႈမ႐ွိဘဲ ရ႐ွိရန္အတြက္ အေၾကာင္းမဲ့ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ 

မ႐ိုးသားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ႐ွိေနပါက မည္သည့္ေနရာသို႔ လိပ္မူ၍ တိုင္ၾကားရမည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၊   ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကာလိ-မိုင္း႐ွဴးလမ္းမွ လြယ္ဆိုင္သို႔ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ ႐ွိပါက မည္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အနီးကပ္ဆံုး လ်ာထားသည္ ကို သိ႐ွိလိုေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကာလိ-နမ့္ပါမန္း-၀မ္တံုလမ္းပိုင္းမွ က်န္နမ့္ပါမန္း-၀မ္တံုလမ္းပိုင္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ ႏွင့္႐ွိပါက မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနီးကပ္ဆံုးလ်ာထားသည္ ကို သိ႐ွိလိုေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္း၏ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထမ္ယမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ခစ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း႐ွိ ေက်းရြာ (၅)ရြာအတြက္ ဆိုလာမီး ၁၂၇လံုးအား ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးမင္းစိုး၏ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ယိုယြင္းေနမႈ၊ ေဆး႐ံုအဂၤါႏွင့္ မညီညြတ္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသာမက ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အားထားရေသာေဆး႐ံုကို စံကိုက္အညီ တိုးခ်ဲ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

၎ေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းအား  ႐ွမ္းျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္း႐ွဲန္တစ္လံုက ႐ွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴးထံ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ညေနတြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုအား ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာ သည္။

ဆက္လက္၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ေကာက္ခံေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးမိုးေအာင္က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း အႀကီးအမွဴးထံ (၆-၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာ သည္။

ယင္းေနာက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းသိန္း၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္္း) မိုးမိတ္ခ႐ိုင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးအိုးေက်းရြာအုပ္စုသည္ လူဦးေရမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဒသခံလူထု၏ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္အရ ေဒသခံျပည္သူလူထု အက်ိဳး႐ွိလာေစရန္ ငါးအိုးေက်းရြာအုပ္စုအား ၿမိဳ႕ျပအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး ယင္းအဆိုကို ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီႏိ်ဳ႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ ယင္းအဆိုကိုေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း အႀကီးအမွဴးထံ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ညေနတြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုအား ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမ)ေန႔ကို မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီတြင္ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး        ဇန်နဝါရီ

 

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ကို ဇန်နဝါရီလ(၅)ရက်နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော် ကအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။

ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၇)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၆.၆၇%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ထို့နောက် အစည်းအေဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၈)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၂)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် အဆို (၁)ခု တင်သွင်းရာ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ၏ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့၊ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၅)ခု၊ မြို့နှင့်ထိစပ်နေသောကျေးရွာအုပ်စုများ၊ ကျေးရွာများသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊  ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်၏ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ (၇) ရရှိပြီး လယ်ယာမြေများရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ လွှဲ‌ေပြာင်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းတို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပြီး အမည်ပြောင်းလဲခွင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ တောင်ကွေးကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကို အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် ရှိလျှင်မည်သည့်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မည်ကိုသိရှိလိုကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်၏ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့၊ မြို့ရေပေးရေးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ကျပ်သိန်း လေးထောင့်သုံးရာအနက် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျပ်သိန်းသုံးရာကို ခွင့်ပြုချမှတ်ပေးခဲ့ရာ ရေပိုက်များဝယ်ယူစုဆောင်းထားရှိ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျပ်သိန်းလေးထောင်ကို ချမှတ်ပေးနိုင်ပါရန်  စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းဝမ်းဆန်၏ မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူလူထုများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူရန် အခက်အခဲများရှိသည့်အတွက် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် (၃)ဦးနှင့် သွားဖက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် (၁)ဦးအား အမြန်ဆုံးခန့်ထားပေးနိုင်ခြင်း အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများမေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ ပင်းတယမြို့နယ်၊ ပန်းစစ်ကျေးရွာ၊ ပန်းစစ်ရေထွက်ရေအား မလျော့နည်းစေရန် ပန်းစစ်ရေထွက်ရှိရာ တောင်တန်းတစ်လျှောက်သစ်တောများ မပြုန်းတီးရန်အတွက် မည်သို့ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည်ကို သိရှိလိုကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ သစ်ခွပန်းများထွက်ရှိသည့်ဒေသများ၌ သစ်ခွပန်းများ မျိုးမပြုန်းစေရန်အတွက် သစ်ခွပန်းဥယျာဉ်ခြံများပြုလုပ်သည့်စီမံကိန်းများ ချမှတ်၍ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများသည် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းဦးစီးဌာနမှ ပုံစံ(၇)၊ မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ကို ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ရရှိရန်အတွက် အကြောင်းမဲ့ကြန့်ကြာမှုနှင့် 

မရိုးသားမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ရှိနေပါက မည်သည့်နေရာသို့ လိပ်မူ၍ တိုင်ကြားရမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊   ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ကျော်ဦး၏ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကာလိ-မိုင်းရှူးလမ်းမှ လွယ်ဆိုင်သို့ ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် ရှိပါက မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အနီးကပ်ဆုံး လျာထားသည် ကို သိရှိလိုကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကာလိ-နမ့်ပါမန်း-ဝမ်တုံလမ်းပိုင်းမှ ကျန်နမ့်ပါမန်း-ဝမ်တုံလမ်းပိုင်းကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့်ရှိပါက မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အနီးကပ်ဆုံးလျာထားသည် ကို သိရှိလိုကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ထမ်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ခစ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာ (၅)ရွာအတွက် ဆိုလာမီး ၁၂၇လုံးအား ခွင့်ပြုပေးနိုင်မည့်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ရွာငံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းစိုး၏ ရွာငံမြို့နယ်၊ မြိုင်တိုက်နယ်ဆေးရုံ ယိုယွင်းနေမှု၊ ဆေးရုံအဂင်္ါနှင့် မညီညွတ်မှု၊ ဒေသခံပြည်သူများသာမက ခရီးသွားပြည်သူများအတွက်ပါ အားထားရသောဆေးရုံကို စံကိုက်အညီ တိုးချဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက ပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းအား  ရှမ်းပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်ညနေတွင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းအဆိုအား ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက်၊ တနလင်္ာနေ့တွင် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာ သည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ် ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း အကြီးအမှူးထံ (၆-၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ရန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာ သည်။

ယင်းနောက် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းမင်းသိန်း၏ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မိုးမိတ်ခရိုင်၊ မဘိမ်းမြို့နယ်၊ ငါးအိုးကျေးရွာအုပ်စုသည် လူဦးရေများပြားလာသည့်အတွက် ဒေသခံလူထု၏တောင်းဆိုတင်ပြချက်အရ ဒေသခံပြည်သူလူထု အကျိုးရှိလာစေရန် ငါးအိုးကျေးရွာအုပ်စုအား မြို့ပြအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရန် အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းပြီး ယင်းအဆိုကို ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့က ထောက်ခံဆွေးနွေး၍ လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် ယင်းအဆိုကိုဆွေးနွေးလိုသည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း အကြီးအမှူးထံ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်ညနေတွင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းအဆိုအား ဇန်နဝါရီလ(၆)ရက် သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမ)နေ့ကို မွန်းလွဲ (၂းဝ၀) နာရီတွင် ရပ်နားလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားႏွင့္ သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇန္နဝါရီ - ၄

2084

    ရွမ္းျပည္နယ္(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္ နံနက္(၄)နာရီ မိနစ္(၂၀)က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အေဝရာမီးပုံးပ်ံကြင္း၌ က်င္းပရာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဒုတိယရဲမွူးႀကီးက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အလံအား တိုင္အျပည့္ လႊင့္ထူး ေပးၿပီးေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ နိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳၾကသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွူး၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဒုတိယရဲမွူးႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

   ဆက္လက္၍ သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္(၈)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ အားကစားကြင္းေလ့က်င့္႐ုံ၌ က်င္းပရာ ပထမဦးစြာစစ္ေရးျပတပ္ခြဲက စစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေနရာယူၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္အား အေလးျပဳၿပီး၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံမွေပးပို႔ေသာ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကား၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္း လိုက္သည္။

   အဆိုပါ(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွူးႏွင့္ ဇနီး၊ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စစ္ေရးၿပ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳစစ္တီးဝိုင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

   (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္တြင္  ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္အားကစား ေလ့က်င့္႐ုံကြင္း၌ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ဂိုးက်ဥ္းသြင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အာလူးေကာက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ စာအုပ္ရြက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ သံပုံးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဘက္စကတ္ေဘာဂိုးသြင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ေခ်ာတိုင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေခါင္းအုံးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အသီးသီး က်င္းပရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကကာ ဆုရရွိမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္(၂၂)ရပ္ကြက္တြင္းလည္း ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအားကစား မ်ားက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------

(၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင်အခမ်းအနားနှင့် သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၄

    ရှမ်းပြည်နယ်(၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင်အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ(၄)ရက် နံနက်(၄)နာရီ မိနစ်(၂၀)က တောင်ကြီးမြို့၊ အဝေရာမီးပုံးပျံကွင်း၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီးက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအား တိုင်အပြည့် လွှင့်ထူး ပေးပြီးနောက် တာဝန်ရှိသူများမှ နိုင်ငံတော်အလံအားအလေးပြုကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီးနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရသည်။

   ဆက်လက်၍ သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားပွဲအခမ်းအနားကို နံနက်(၈)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ် အားကစားကွင်းလေ့ကျင့်ရုံ၌ ကျင်းပရာ ပထမဦးစွာစစ်ရေးပြတပ်ခွဲက စစ်ကြောင်းဖြင့် ချီတက်နေရာယူပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်အား အလေးပြုပြီး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ထံမှပေးပို့သော (၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြား၍ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်း လိုက်သည်။

   အဆိုပါ(၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် ဇနီး၊ အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စစ်ရေးပြ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဂုဏ်ပြုစစ်တီးဝိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

   (၆၉)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တွင်  ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ပြည်နယ်အားကစား လေ့ကျင့်ရုံကွင်း၌ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ၊ ဂိုးကျဉ်းသွင်းပြိုင်ပွဲ၊ အာလူးကောက်ပြိုင်ပွဲ၊ စာအုပ်ရွက်ပြိုင်ပွဲ၊ သံပုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲ၊ ဘက်စကတ်ဘောဂိုးသွင်းပြိုင်ပွဲ၊ ချောတိုင်တက်ပြိုင်ပွဲ၊ ခေါင်းအုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲ အသီးသီး ကျင်းပရာ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ တစ်ပျော်တစ်ပါးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြကာ ဆုရရှိများကို ဆုချီးမြှင့်ပြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်(၂၂)ရပ်ကွက်တွင်းလည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအားကစား များကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမွုရယူမွုအသိေပးရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၂၈

2078

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ပုံမွန္ကာကြယ္ ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမွုရယူမွုအသိေပးရွင္းလင္း ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္နံနက္(၁၀)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း(၅)ရပ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ေရာဂါပိုး(၁၀)မ်ိဳးမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္ ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ၍ ကာကြယ္ေဆးအသစ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာေရာဂါ၊ ကာကြယ္ေဆး (Rota)ေဆးႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကာကြယ္ေဆး (HPV)မ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္ မွ အသိေပးေဆြးေႏြးသြားသည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အေထြေထြေဆြးေႏြးသြားၾကရာ ဓႏုကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးမွူးမွ လူနာမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အသုံး ျပဳသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးမွူးမွ ေက်းရြာလမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေပးနိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားၿပီး ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ဆရာဝန္ ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၂၈

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံ ပုံမှန်ကာကွယ် ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဦးဆောင်ပံ့ပိုးမှုရယူမှုအသိပေးရှင်းလင်း ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၂၈)ရက်နံနက်(၁၀)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း(၅)ရပ်တွင် ပါဝင်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစတင်၍ ရောဂါပိုး(၁၀)မျိုးမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ၍ ကာကွယ်ဆေးအသစ် များဖြစ်သည့် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ ပြင်းထန်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ ကာကွယ်ဆေး (Rota)ဆေးနှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး (HPV)များကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ထည့်သွင်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင် မှ အသိပေးဆွေးနွေးသွားသည်။

ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာကြသူများမှ အထွေထွေဆွေးနွေးသွားကြရာ ဓနုကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ် ကျန်းမာရေးမှူးမှ လူနာများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အသုံး ပြုသည့်မော်တော်ယာဉ်များကို အစိုးရအဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ကျန်းမာရေးမှူးမှ ကျေးရွာလမ်းများကို ဖောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် ဆွေးနွေးသွားပြီး ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ ဆရာဝန် ကြီးများ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(ပဥၥမ)ပတ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေညာင္ေရႊ ဒီဇင္ဘာ - ၃၁

2083

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ လူထုစုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ပြဲ (ပဥၥမ)ပတ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္နံနက္(၆)နာရီက ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု(၆၀၀)ဦး ပါဝင္လမ္းေလၽွာက္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလုံးကြင္းတြင္ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း အတြဲ(၁)၊ အတြဲ(၂) တို႔ကို စုေပါင္းေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုးဦး၊ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွူး ဦးထန္အိတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ လူမွုေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၆၀၀)  ေက်ာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္လွုပ္ရွားမွု စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲအား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၁၀၀)ဦးပါဝင္ ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ညောင်ရွှေ ဒီဇင်ဘာ - ၃၁

 

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှု အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ညောင်ရွှေမြို့ လူထုစုပေါင်းလမ်းလျောက်ပွဲ (ပဉ္စမ)ပတ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်နံနက်(၆)နာရီက ညောင်ရွှေမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်သူလူထု(၆၀၀)ဦး ပါဝင်လမ်းလျှောက်ပြီး၊ မြို့နယ်ဘောလုံးကွင်းတွင်ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်း အတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂) တို့ကို စုပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါလူထုလမ်းလျောက်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုးဦး၊ ပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှူး ဦးထန်အိတ်၊ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံမိဘပြည်သူများ စုစုပေါင်းအင်အား (၆၀၀)  ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင်လှုပ်ရှားမှု စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲဝင်(၁၀၀)ဦးပါဝင် ဆင်နွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအခမဲ့ကြင္းဆင္းကုသ

တာခ်ီလိတ္ ဒီဇင္ဘာ - ၂၅

2075

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းကိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ရန္ကုန္ရြာတြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းရွိ ေဆးျဖတ္လူနာ(၅၀)ဦးအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူတို႔မွ သြားေရာက္ၾကည့္ရွုအားေပးၿပီး လူနာမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားအားေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရရွိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ (၂၅)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ လူမွုေရးဝန္ႀကီးဦးေဆာင္မွုျဖင့္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕မွ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ပုံ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္၍ လူနာ(၁၉၆)ဦးအား  အခမဲ့က်န္းမာေရး ကြင္းဆင္းကုသ ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တာချီလိတ် ဒီဇင်ဘာ - ၂၅

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းကိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန်ရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဖြတ်ကုသရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းရှိ ဆေးဖြတ်လူနာ(၅၀)ဦးအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့မှ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီး လူနာများအတွက် ဖြည့်စွက်စာများအားထောက်ပံ့ ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်းသိရရှိရသည်။

ထို့နောက် ဒီဇင်ဘာ (၂၅)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်မှုဖြင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့မှ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ပုံ တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်၍ လူနာ(၁၉၆)ဦးအား  အခမဲ့ကျန်းမာရေး ကွင်းဆင်းကုသ ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။

 

ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရႊဥမင္တစ္ခြင္လွုပ္ရွားမွု ပင္းတယၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ပင္းတယ ဒီဇင္ဘာ - ၁

2082

   ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ လူငယ္ ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရးႏွင့္ အားကစားက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ ေရႊဥမင္တစ္ခြင့္လွုပ္ရွားမွု ေက်ာင္းအေျချပဳမီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲအား က်င္းပခဲ့ရာ အင္အား(၁၈၀)ဦး ခန္႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ က်ား/မ ပထမဆုအား ဆုေငြက်ပ္(၅)ေသာင္းႏွုန္း၊ ဒုတိယဆုအား ဆုေငြက်ပ္(၃)ေသာင္းႏွုန္း၊ တတိယဆုအား ဆုေငြက်ပ္(၂)ေသာင္း၊ ဂုဏ္ျပဳဆု က်ား(၁၀)ဆု၊ မ(၁၀)ဆုအား တစ္ဆုလၽွင္ဆုေငြ(၁)ေသာင္းႏွုန္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုးဦး၊ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာဦးစီးဌာနမွူး ဦးထန္အိတ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

   ဆက္လက္၍ ေဆးလိုပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ေရႊဥမင္တစ္ခြင့္ လွုပ္ရွားမွု လူထုစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ရာ စုစုေပါင္း ျပည္သူလူထု(၆၀)ဦး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး၊ ပင္းတယၿမိဳ႕ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္၍ ဘိုးဘြား(၁၈)ဦးအား ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕မွ ဆန္(၈)အိတ္၊ ဆီ(၁)ပုံ၊ ဆား(၁)အိတ္၊ ၾကက္ဥအလုံး(၃၀၀)အား ေထာက္ပံ့လွူဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အစရ(ရွမ္း)

----------------------------------------------

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရွှေဥမင်တစ်ခွင်လှုပ်ရှားမှု ပင်းတယမြို့၌ကျင်းပ

ပင်းတယ ဒီဇင်ဘာ - ၁

   ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့တွင် ကျင်းပသော လူငယ် ထုအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းစင် ရွှေဥမင်တစ်ခွင့်လှုပ်ရှားမှု ကျောင်းအခြေပြုမီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပခဲ့ရာ အင်အား(၁၈၀)ဦး ခန့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲတွင် ကျား/မ ပထမဆုအား ဆုငွေကျပ်(၅)သောင်းနှုန်း၊ ဒုတိယဆုအား ဆုငွေကျပ်(၃)သောင်းနှုန်း၊ တတိယဆုအား ဆုငွေကျပ်(၂)သောင်း၊ ဂုဏ်ပြုဆု ကျား(၁၀)ဆု၊ မ(၁၀)ဆုအား တစ်ဆုလျှင်ဆုငွေ(၁)သောင်းနှုန်းဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုးဦး၊ ပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယ ပညာဦးစီးဌာနမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။

   ဆက်လက်၍ ဆေးလိုပ်ငွေ့ကင်းစင် ရွှေဥမင်တစ်ခွင့် လှုပ်ရှားမှု လူထုစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ ရာ စုစုပေါင်း ပြည်သူလူထု(၆၀)ဦး ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး၊ ပင်းတယမြို့ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ သွားရောက်၍ ဘိုးဘွား(၁၈)ဦးအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့်အဖွဲ့မှ ဆန်(၈)အိတ်၊ ဆီ(၁)ပုံ၊ ဆား(၁)အိတ်၊ ကြက်ဥအလုံး(၃၀၀)အား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(စတုတၳ)ပတ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၌က်င္းပ

တာခ်ီလိတ္ ဒီဇင္ဘာ - ၂၄

2076

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ လူထုစုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ပြဲ (စတုတၳ)ပတ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၂၄)ရက္နံနက္(၆)နာရီက တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ဆန္ဆိုင္း(ခ)ရွမ္းရိုးမ ကြင္းမွ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းထိ စုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ၾကၿပီး၊ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းအတြဲ(၁)၊ အတြဲ(၂)တို႔ ကို စုေပါင္းေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ လူမွုေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၀၀၀၀)  ခန႔္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး၊ နံနက္(၈)နာရီတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေဂါက္ကလပ္တြင္ က်င္းပေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္လွုပ္ရွားမွု ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲအား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၇၀)ဦးပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္လွုပ္ရွားမွုလူထု စက္ဘီးစီးနင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္ နံနက္(၆)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕မွ စက္ဘီးစီးအဖြဲ႕ (၄၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း ျပည္သူလူထု (၃၀၀)ဦး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

အစရ(ရွမ္း)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တာချီလိတ် ဒီဇင်ဘာ - ၂၅

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှု အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ တာချီလိတ်မြို့ လူထုစုပေါင်းလမ်းလျောက်ပွဲ (စတုတ္ထ)ပတ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၂၄)ရက်နံနက်(၆)နာရီက တာချီလိတ်မြို့ ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရှမ်းရိုးမ ကွင်းမှ မြို့မအားကစားကွင်းထိ စုပေါင်းလမ်းလျောက်ကြပြီး၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းအတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂)တို့ ကို စုပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါလူထုလမ်းလျောက်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာဆရာမများ၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံမိဘပြည်သူများ စုစုပေါင်းအင်အား (၁၀၀၀၀)  ခန့် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး၊ နံနက်(၈)နာရီတွင် တာချီလိတ်မြို့ဂေါက်ကလပ်တွင် ကျင်းပသော ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင်လှုပ်ရှားမှု ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲဝင်(၇၀)ဦးပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

ထို့နောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင်လှုပ်ရှားမှုလူထု စက်ဘီးစီးနင်းပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၂၅)ရက် နံနက်(၆)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီးနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မယ်ဆိုင်မြို့မှ စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ (၄၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း ပြည်သူလူထု (၃၀၀)ဦး ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲဆုေပးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၃၀

2080

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲဆုေပးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၃၀)ရက္ ညေန(၆)နာရီက ေအးသာယာေဂါက္ကလပ္တြင္ က်င္းပေၾကာင္းသိရွိရသည္။

(၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ  ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးေပးၾကေသာ အလွူရွင္မ်ားအား ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံႏွင့္ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းတို႔မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဧည့္သည္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္  ပဥၥမ၊ စတုတၳ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုဖလားႏွင့္ေငြသားမ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပဥၥမ၊ စတုတၳ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူ မ်ားအား ဆုဖလားႏွင့္ေငြသားမ်ားကို ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတၱမ၊ ဆဌမ၊ ပဥၥမ၊ စတုတၳ ဆုရရွိသူမ်ားကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အေက်ာမဲ့ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတၱမ၊ ဆဌမ၊ ပဥၥမ၊ စတုတၳ ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍ လည္းေကာင္း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို ကေမၻာဇဘဏ္ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကိုဝင္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍ လည္းေကာင္း၊ အသင္းလိုက္အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အသင္းလိုက္အေက်ာမဲ့ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းမင္းထြန္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမတံခြန္စိုက္ ဒိုင္းဆုႀကီးရရွိေသာ မူဆယ္(ဂ) အသင္းအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၃၀

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ (၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲဆုပေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ (၃၀)ရက် ညနေ(၆)နာရီက အေးသာယာဂေါက်ကလပ်တွင် ကျင်းပကြောင်းသိရှိရသည်။

(၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲ  အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးကြသော အလှူရှင်များအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံနှင့် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းတို့မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ဧည့်သည်တော်တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင်  ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများအား ဆုဖလားနှင့်ငွေသားများကို ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူ များအား ဆုဖလားနှင့်ငွေသားများကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း အကျောပေးပြိုင်ပွဲတွင် ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတ္တမ၊ ဆဌမ၊ ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ ဆုရရှိသူများကို ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးခွန်စံလွင်နှင့် ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း အကျောမဲ့ပြိုင်ပွဲတွင် ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတ္တမ၊ ဆဌမ၊ ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍ လည်းကောင်း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို ကမ္ဘောဇဘဏ်ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကိုဝင်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍ လည်းကောင်း၊ အသင်းလိုက်အကျောပေးပြိုင်ပွဲတွင် တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အသင်းလိုက်အကျောမဲ့ပြိုင်ပွဲတွင် တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမင်းထွန်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ (၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမတံခွန်စိုက် ဒိုင်းဆုကြီးရရှိသော မူဆယ်(ဂ) အသင်းအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၂၇

2077

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၂၇)ရက္ နံနက္(၆)နာရီခြဲက ေအးသာယာေဂါက္ကလပ္တြင္ က်င္းပေၾကာင္းသိရွိရသည္။

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရးကို လူမွုေရးဦးတည္ခ်က္ထားရွိေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာႀကံ့ခိုက္ေရးအတြက္လည္း အားကစားက႑ဘက္စုံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အားကစားျမင့္တင္ျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဂါက္သီးရိုက္ အားကစား သည္ ကမၻာေပၚမွာ ထင္ရွားေသာအားကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္သလို၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မွု၊ စည္းကမ္းရွိမွု၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းမွု၊ နည္းစနစ္ကၽြမ္းက်င္မွုကိုပါ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္နိုင္သည့္ အားကစားသမားမ်ား ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားက႑မ်ား ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ကေမၻာဇဖလားေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ  Inter District Golf Tournament ဆိုသည့္ဖလား ဖန္တီးၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ႏွင့္ လားရွိုးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္အလွည့္က်က်င္းပခဲ့၍ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝန္းလုံးမွ အားကစားသမားမ်ား ပါဝင္ၾကေၾကာင္း၊ ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းေပါင္း (၄၇)သင္းမွ စိတ္ပါဝင္စားစြာ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ား အားလုံးကို လွိုက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလားေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရး လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကေသာ ကေမၻာဇဘဏ္ ကုမၸဏီဥကၠဌ ဦးေအာင္ကိုဝင္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းလွူဒါန္းေပးၾကေသာ အလွူရွင္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေအးသာယာ ေဂါက္ကလပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ားအားလုံး ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလားႀကီးကို ဆြတ္ခူးနိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ SMOKE BALL ရိုက္ဖြင့္လွစ္ေပးရာ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းမင္းထြန္း၊ ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုးမိုးေအာင္၊ ကေမၻာဇကုမၸဏီလီမီတက္ ဦးခင္ေအာင္တို႔မွ ရိုက္ဖြင့္ေပးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လိုက္လံႏွုတ္ဆက္၍ ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ ဖလားကို ဒီဇင္ဘာ (၂၇)ရက္မွ (၃၀)ရက္ထိယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၂၇

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ (၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ (၂၇)ရက် နံနက်(၆)နာရီခွဲက အေးသာယာဂေါက်ကလပ်တွင် ကျင်းပကြောင်းသိရှိရသည်။

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာရည်မြင့်မားရေးကို လူမှုရေးဦးတည်ချက်ထားရှိဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုက်ရေးအတွက်လည်း အားကစားကဏ္ဍဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အားကစားမြင့်တင်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဂေါက်သီးရိုက် အားကစား သည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားသောအားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သလို၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု၊ စည်းကမ်းရှိမှု၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ထိန်းသိမ်းမှု၊ နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပါ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်နိုင်သည့် အားကစားသမားများ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားကဏ္ဍများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘောဇဖလားဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှစတင်ကာ  Inter District Golf Tournament ဆိုသည့်ဖလား ဖန်တီးပြီး တောင်ကြီးမြို့၊ ကျိုင်းတုံမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များတွင် နှစ်စဉ်အလှည့်ကျကျင်းပခဲ့၍ ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ဝန်းလုံးမှ အားကစားသမားများ ပါဝင်ကြကြောင်း၊ ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း (၄၇)သင်းမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလားဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး လိုအပ်သည်များကို ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက် ပေးကြသော ကမ္ဘောဇဘဏ် ကုမ္ပဏီဥက္ကဌ ဦးအောင်ကိုဝင်း ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဆပ်ကော်မတီအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြသော အလှူရှင်များအားလုံးနှင့် တောင်ကြီးနှင့် အေးသာယာ ဂေါက်ကလပ်မှ တာဝန်ရှိသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများအားလုံး ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလားကြီးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်ကပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ ဧည့်သည်တော်များမှ SMOKE BALL ရိုက်ဖွင့်လှစ်ပေးရာ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမင်းထွန်း၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်၊ ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီလီမီတက် ဦးခင်အောင်တို့မှ ရိုက်ဖွင့်ပေးကြသည်။

ထို့နောက်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လိုက်လံနှုတ်ဆက်၍ ပြိုင်ပွဲကို စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ (၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက် ဖလားကို ဒီဇင်ဘာ (၂၇)ရက်မှ (၃၀)ရက်ထိယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(ေနာက္ဆုံး)ပတ္ ေတာင္ႀကီး၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၃၁

2079

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထု စုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ ပြဲ (ေနာက္ဆုံး)ပတ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္နံနက္(၅)နာရီ(၄၅)မိနစ္က ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ေရွ႕စုရပ္မွစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးက ေသနတ္ပစ္ ေဖာက္၍ တာလြတ္ေပးရာ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးေရွ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းအတိုင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွ တဆင့္ ေျမာက္ဘက္ရွိ ႐ုံးႀကီးလမ္းအတိုင္းဆက္လက္ လမ္းေလ်ာက္ ဆင္ႏႊဲကာ ျပည္နယ္အားကစားကြင္း သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ေဘာလုံးကြင္းႀကီး၌ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းအတြဲ(၁)၊ အတြဲ(၂)တို႔ ကို စုေပါင္းေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ အဆိုပါလူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္/ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၂၃၅၈)ေက်ာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၃၁

 

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှု အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့ လူထု စုပေါင်းလမ်းလျောက် ပွဲ (နောက်ဆုံး)ပတ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်နံနက်(၅)နာရီ(၄၅)မိနစ်က မြို့မစျေးကြီး ရှေ့စုရပ်မှစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးက သေနတ်ပစ် ဖောက်၍ တာလွတ်ပေးရာ မြို့မစျေးကြီးရှေ့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းအတိုင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရှေ့မှ တဆင့် မြောက်ဘက်ရှိ ရုံးကြီးလမ်းအတိုင်းဆက်လက် လမ်းလျောက် ဆင်နွှဲကာ ပြည်နယ်အားကစားကွင်း သို့ ရောက်ရှိကြသည်။

ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဘောလုံးကွင်းကြီး၌ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂)တို့ ကို စုပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ကြပြီး၊ အဆိုပါလူထုလမ်းလျောက်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာဆရာမများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံ မိဘပြည်သူများ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းများ စုစုပေါင်းအင်အား(၁၂၃၅၈)ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

United Paint Group Co.,Ltd အေရာင္းစင္တာအေဆာက္အဦဖြင့္ပြဲ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ -  ၂၃

 

   ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရတနာသီရိရပ္ကြက္ရွိ United Paint Group Co.,Ltd အေရာင္းစင္တာအေဆာက္အဦဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၂၃) ရက္ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   ပထမဦးစြာ United Paint Group Co.,Ltd ၏ Company Profile အား Video ျဖင့္ျပသၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံက ဂုဏ္ျပဳအဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ United Paint Group Co.,Ltd ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေအးဟန္မွ UPG အေရာင္းစင္တာ (ေတာင္ႀကီး) ဖြင့္လွစ္ရျခင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ CSR Fund လွူဒါန္းေငြ လွူဒါန္းရျခင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

   ဆက္လက္၍ အလွူေငြမ်ားလွူဒါန္းရာ United Paint Group Co.,Ltd ဥကၠဌ ဦးၾကည္ဝင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀)ေပးအပ္လွူဒါန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွ လက္ခံ ရယူ၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ပညာေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀)ေပးအပ္ လွူဒါန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ လက္ခံ ရယူ၍လည္းေကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀)ေပးအပ္လွူဒါန္းရာ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမွ လက္ခံ ရယူ၍လည္းေကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရန္ပုံေငြ အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀)ေပးအပ္လွူဒါန္းရာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌတို႔ကလက္ခံ ရယူ၍ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရာ United Paint Group Co.,Ltd ဥကၠဌ ဦးၾကည္ဝင္းက လက္ခံရယူသည္။

   ထို႔ေနာက္ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမွုေဖာ္ထုတ္ေရး YSO အဖြဲ႕မွ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအကမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး UPG အေရာင္းစင္တာ(ေတာင္ႀကီး) အေဆာက္အဦသစ္အား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္၊ ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး၊ United Paint Group Co.,Ltd ဥကၠဌ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ အေရာင္းစင္တာ ခန္းမအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------------

United Paint Group Co.,Ltd အရောင်းစင်တာအဆောက်အဦဖွင့်ပွဲ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ -  ၂၃

   ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်ရှိ United Paint Group Co.,Ltd အရောင်းစင်တာအဆောက်အဦဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက် နံနက်(၉)နာရီက ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

   ပထမဦးစွာ United Paint Group Co.,Ltd ၏ Company Profile အား Video ဖြင့်ပြသပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ဂုဏ်ပြုအဖွင့် အမှာစကားပြောကြားကာ United Paint Group Co.,Ltd ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးအေးဟန်မှ UPG အရောင်းစင်တာ (တောင်ကြီး) ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဆိုင်ရာများနှင့် CSR Fund လှူဒါန်းငွေ လှူဒါန်းရခြင်းဆိုင်ရာများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

   ဆက်လက်၍ အလှူငွေများလှူဒါန်းရာ United Paint Group Co.,Ltd ဥက္ကဌ ဦးကြည်ဝင်းမှ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအတွက် ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀)ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ လက်ခံ ရယူ၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအတွက် ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀)ပေးအပ် လှူဒါန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ လက်ခံ ရယူ၍လည်းကောင်း၊ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေအတွက် ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀)ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးမှ လက်ခံ ရယူ၍လည်းကောင်း၊ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရန်ပုံငွေ အတွက် ငွေကျပ်သိန်း(၂၅၀)ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌတို့ကလက်ခံ ရယူ၍ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ရာ United Paint Group Co.,Ltd ဥက္ကဌ ဦးကြည်ဝင်းက လက်ခံရယူသည်။

   ထို့နောက် ရှမ်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖော်ထုတ်ရေး YSO အဖွဲ့မှ ရှမ်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကများဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေကြပြီး UPG အရောင်းစင်တာ(တောင်ကြီး) အဆောက်အဦသစ်အား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး၊ United Paint Group Co.,Ltd ဥက္ကဌ ဦးကြည်ဝင်း၊ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဆန်းဝင်းတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် အရောင်းစင်တာ ခန်းမအတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

More Articles...

  1. ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရစၥမတ္အႀကိဳ မိတ္ဆုံစားပြဲတက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္
  2. သုတ၊ ရသ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
  3. လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳေက်ာင္းတြင္းစာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
  4. ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(တတိယ)ပတ္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၌က်င္းပဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(တတိယ)ပတ္ လားရွိုးၿမိဳ႕၌က်င္းပ
  5. ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနျပဳ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲဓမၼသာမိ၏ (၅၂)ႏွစ္ျပည့္ ဝိဇာတပူဇာေမြးေန႔အလွူေတာ္မဂၤလာက်င္းပ
  6. မူဆယ္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အလွူေငြေပးအပ္လွူဒါန္း
  7. ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(ဒုတိယ)ပတ္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၌က်င္းပ
  8. ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္အထိမ္းအမွတ္ စုေပါင္းစက္ဘီးစီးနင္း
  9. ရွမ္းျပည္နယ္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ေအာက္စ့္ဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ဓမၼသာမိ၏ ဘဝမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံျပပြဲဖြင့္
  10. စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အလွူေငြလွူဒါန္း

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

မူလသို့

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yinn-kyar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်နှင့် မိုးနဲမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 46 guests and no members online