သတင်းများ

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယေန႔က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး        ဒီဇင္ဘာ

2062

   ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၆) (ဒုတိယေန႔) ကို ဒီဇင္ဘာ(၆)ရက္နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

   အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ ကအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။

 ေ  ႐ွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၅)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၅.၁၉%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ထို႔ေနာက္ အစည္းေအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၁)ခုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဆို(၁)ခုတင္သြင္းရာ နမ့္ဆန္္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း၏ ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္႐ံု(၅)႐ံုအနက္ စက္တပ္ဆင္ရန္က်န္႐ွိသည့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ေက်းရြာ၊ မန္ဆန္ေက်းရြာႏွင့္ လံုေတာက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ တာ၀ါတိုင္ႏွင့္ လႊင့္ဖမ္းစက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္တပ္ဆင္ေပးမည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာက္ျဖဴေလးေက်းရြာအုပ္စု၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း(၇)မိုင္ကို လာမည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘ႑ေရးႏွစ္ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္္းသည့္ ေမးခြန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ တရား႐ံုးအသီးသီးတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ လူကုန္ကူးအမႈမည္မွ်ကို လက္ခံ စစ္ေဆးလ်က္႐ွိၿပီး လက္က်န္အမႈေပါင္းမည္မွ်႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴေက်းရြာအုပ္စု႐ွိ ေဇာ္ဂ်ီေရထြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ႐ွိေသာ ေတာေတာင္မ်ား၏သစ္ေတာမ်ား ထာ၀စဥ္႐ွင္သန္စိမ္းလမ္းစိုေျပေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းငယ္ေက်းရြာအုပ္စု႐ွိ ေရႊပုထိုးေျမာက္ရြာအနီး အေ႐ွ႕ျမင္၊ အေနာက္ျမင္ ေတာင္ေျခ႐ွိ ကုတ္ႀကီးစိမ့္စမ္းေရထြက္ တိမ္ေကာပေပ်ာက္ျခင္း မ႐ွိေစရန္အတြက္ယထာဘူတက်ေသာ စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ထားျခင္း႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း မ်ားေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို၏ က်ိဳင္းတံု-တာခ်ီလိတ္ လမ္း႐ွိ အႏၱရာယ္ေကြ႕မ်ားတြင္ ( Guard Rail)မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစံေဖ၏ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕မွ နား၀ါေက်းရြာအုပ္စုသို႔ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၁၂)မိုင္ကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ခင္းေပးရန္  အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားခိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဟြလြတ္သို႕ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္း(၇)မိုင္ကို ေျမသားလမ္းေဖာက္လုုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိမ႐ွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ၏ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမအား ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အႀကီးစားျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ရန္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္၏ အရပ္ရပ္ အခြင့္အေရး လိုင္စင္စီမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ လြတ္လပ္ေသာေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ျခင္းလုပ္ငန္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕၀င္ေရေခ်ာင္းအား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ မည္သို႔ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေျဖ႐ွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

   ၎ေနာက္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သူ၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ KIA, TNLA, MNDAA လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအေပၚ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံရန္သင့္/မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ ယင္းအဆိုကို မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ဦးတင္၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံရန္သင့္/မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ ယင္းအဆိုကို ေဆြးေႏြးလိုသည့္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း အႀကီးအမွဴးထံ ဒီဇင္ဘာလ(၆)ရက္ေန႔ညေနတြင္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းအဆိုအား ဒီဇင္ဘာ (၇)ရက္၊ ဗုဒ¨ၶဟူးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ကေၾကညာသည္။ 

   ဆက္လက္၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ႐ွမ္းျပည္နယ္ၾကက္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ဇီ၀လံုၿခံဳေရးဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံဖတ္ၾကားသည္။

   ယင္းေနာက္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ဦးစိုင္းထြန္းဥာဏ္တင္သြင္းခဲံေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ၾကက္ေမြးျမဴေ/ရးဆိုင္ရာ ဇီ၀လံုၿခံဳေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းလံုေက်ာ္က ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ယင္းအဆိုကို ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ဦးစိုင္းထြန္းဥာဏ္မွ ဥပေဒမူၾကမ္းအား မွတ္တမ္းအျဖစ္တင္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  ဥပေဒမူၾကမ္းအား အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအျဖစ္ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ရန္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ 

   ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယေန႔ကို မြန္းလြဲ (၁း၄၀) နာရီတြင္ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

-----------------------------------------------

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယနေ့ကျင်းပ

တောင်ကြီး        ဒီဇင်ဘာ

   ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) (ဒုတိယနေ့) ကို ဒီဇင်ဘာ(၆)ရက်နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လေ့လာသူ ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ကြသည်။

   အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော် ကအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။

   ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၅)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၅.၁၉%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ထို့နောက် အစည်းအေဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၆)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၁)ခုမေးမြန်းခြင်းနှင့် အဆို(၁)ခုတင်သွင်းရာ နမ့်ဆန််မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း၏ ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံ(၅)ရုံအနက် စက်တပ်ဆင်ရန်ကျန်ရှိသည့် နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်ကျေးရွာ၊ မန်ဆန်ကျေးရွာနှင့် လုံတောက်ကျေးရွာများတွင် တာဝါတိုင်နှင့် လွှင့်ဖမ်းစက် မည်သည့်အချိန်တွင်တပ်ဆင်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် နမ့်ဆန်မြို့နယ်ကျောက်ဖြူလေးကျေးရွာအုပ်စု၏ ကျောက်ချောလမ်း(၇)မိုင်ကို လာမည့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘဏ္ဍရေးနှစ်ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ််းသည့် မေးခွန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားရုံးအသီးသီးတွင် ၂၀၁၄ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ လူကုန်ကူးအမှုမည်မျှကို လက်ခံ စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး လက်ကျန်အမှုပေါင်းမည်မျှရှိကြောင်းနှင့် မည်သည့်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဇော်ဂျီရေထွက်နှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသော တောတောင်များ၏သစ်တောများ ထာဝစဉ်ရှင်သန်စိမ်းလမ်းစိုပြေရေးအတွက် စီမံကိန်းများပြုလုပ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် ပင်းတယမြို့နယ်၊ အင်းငယ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရွှေပုထိုးမြောက်ရွာအနီး အရှေ့မြင်၊ အနောက်မြင် တောင်ခြေရှိ ကုတ်ကြီးစိမ့်စမ်းရေထွက် တိမ်ကောပပျောက်ခြင်း မရှိစေရန်အတွက်ယထာဘူတကျသော စီမံကိန်း ပြုလုပ်ထားခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း များမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး များက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

   ယင်းနောက် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားကို၏ ကျိုင်းတုံ-တာချီလိတ် လမ်းရှိ အန္တရာယ်ကွေ့များတွင် ( Guard Rail)များကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းစံဖေ၏ မိုင်းရယ်မြို့မှ နားဝါကျေးရွာအုပ်စုသို့ ကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၁၂)မိုင်ကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်ခင်းပေးရန်  အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နားခိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟွေလွတ်သို့ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်း(၇)မိုင်ကို မြေသားလမ်းဖောက်လုုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ၏ နမ့်စန်မြို့နယ်ခန်းမအား မြို့အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ အကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံတည်ဆောက်ရန် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ လဲချားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းအောင်၏ အရပ်ရပ် အခွင့်အရေး လိုင်စင်စီများအား ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ လွတ်လပ်သောစျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ လဲချားမြို့နယ်၊ မြို့ဝင်ရေချောင်းအား ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မည်သို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

   ၎င်းနောက် လားရှိုးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သူ၏ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်၊ ကွတ်ခိုင်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေသော KIA, TNLA, MNDAA လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူများ၏ အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ် ဆောင်ရွက်ကြသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ပြစ်တင် ရှုတ်ချကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း အရေးကြီးအဆိုကို တင်သွင်းခြင်းနှင့် လက်ခံရန်သင့်/မသင့် အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ ယင်းအဆိုကို မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ဦးတင်ဝင်းက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် လက်ခံရန်သင့်/မသင့် အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် ယင်းအဆိုကို ဆွေးနွေးလိုသည့်  ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း အကြီးအမှူးထံ ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့ညနေတွင် အမည်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း နှင့် ယင်းအဆိုအား ဒီဇင်ဘာ (၇)ရက်၊ ဗုဒ¨္ဓဟူးနေ့တွင် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ကကြေညာသည်။ 

  ဆက်လက်၍ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ ရှမ်းပြည်နယ်ကြက်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဇီဝလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံဖတ်ကြားသည်။

   ယင်းနောက် ကျောက်မဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ်တင်သွင်းခဲံသော ရှမ်းပြည်နယ် ကြက်မွေးမြူေ/ရးဆိုင်ရာ ဇီဝလုံခြံုရေးဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ဆွေးနွေးပြီး၊ ယင်းအဆိုကို ကျောက်မဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ်မှ ဥပဒေမူကြမ်းအား မှတ်တမ်းအဖြစ်တင်ပေးရန် လွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  ဥပဒေမူကြမ်းအား အမိန့်ကြော်ငြာစာအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်ရန် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။ 

   ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယနေ့ကို မွန်းလွဲ (၁း၄၀) နာရီတွင် ရပ်နားလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ခုခံအားက်ဆင္းမွုကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၅

2061

   ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ခုခံအားက်ဆင္းမွုကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ နံနက္ (၈)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   ဒီဇင္ဘာလေရာက္တိုင္း ကမၻာ့ခုခံအားက်ဆင္းမွုကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ကမၻာ တဝွမ္းလုံးတြင္ က်င္းပၾကၿပီး က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိပ္ခ်ိအိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါေၾကာင့္ေသဆုံး သြားသူမ်ားကို အမွတ္ရ ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အိပ္ခ်ိအိုင္ဗြီပိုးရွိသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက နိုးၾကားတက္ႂကြသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ခုခံအားက်ဆင္းမွုကူးစက္ေရာဂါကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးျပႆနာအျဖစ္မွ  လုံးဝကင္းစင္ပေပ်ာက္သြားသည္အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ အထူးမွာၾကားလိုတာကေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံးလက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ခုခံအားက်ဆင္းမွုကူးစက္ ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အိပ္ခ်ိအိုင္ဗြီ ကူးစက္မွုအသစ္မရွိေစေရး၊ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၊ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မွုကင္းစင္ေရး၊ လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမွုျပဳစုကုသေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိကာ ေသဆုံးမွုမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီၿပီး အိပ္ခ်ိအိုင္ဗြီပိုးကူးစက္မွုကင္းေဝးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ေပၚထြက္လာနိုင္ဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

   ဆက္လက္၍ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ခုခံက်ကာလသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး ဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နံရံကပ္စာေစာင္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား မ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚနန္းေရႊျမင့္တို႔မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား မ်ားကို ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတို႔မွ ျပခန္းမ်ားအားလွည့္လည္ၾကည့္ရွု ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

---------------------------------------------

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၅

   ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ(၅)ရက် နံနက် (၈)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

   ဒီဇင်ဘာလရောက်တိုင်း ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို ကမ္ဘာ တဝှမ်းလုံးတွင် ကျင်းပကြပြီး ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အိပ်ချိအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါကြောင့်သေဆုံး သွားသူများကို အမှတ်ရ စေရန်နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် အိပ်ချိအိုင်ဗွီပိုးရှိသူများအပါအဝင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက နိုးကြားတက်ကြွသည့် စိတ်ဓါတ်များဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်မှ  လုံးဝကင်းစင်ပပျောက်သွားသည်အထိ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုပါကြောင်း၊ အထူးမှာကြားလိုတာကတော့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူများအားလုံးလက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက် ရောဂါ ဆိုင်ရာ အဓိက ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည့် အိပ်ချိအိုင်ဗွီ ကူးစက်မှုအသစ်မရှိစေရေး၊ ရောဂါပိုးရှိသူများ၊ ဝေဒနာရှင်များအား ခွဲခြားနှိမ့်ချမှုကင်းစင်ရေး၊ လိုအပ်သော ဆေးကုသမှုပြုစုကုသစောင့်ရှောက်မှုများ လက်လှမ်းမီရရှိကာ သေဆုံးမှုများလျော့ချရေး စသည့် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီပြီး အိပ်ချိအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှုကင်းဝေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

   ဆက်လက်၍ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ခုခံကျကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်နှင့် ပြည်နယ်ပညာရေး ဦးစီးဌာန တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နံရံကပ်စာစောင်ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုရရှိသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား များကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ဇနီးဒေါ်နန်းရွှေမြင့်တို့မှ ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ် အဆင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုရရှိသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား များကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆုများချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူများတို့မှ ပြခန်းများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှု ကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(ပထမ)ပတ္ ေတာင္ႀကီး၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၃

2056

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထု စုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ပြဲ (ပထမ)ပတ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၃)ရက္နံနက္(၅)နာရီ(၄၅)မိနစ္က ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ေရွ႕စုရပ္မွစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၍တာလြတ္ေပးရာ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးေရွ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းအတိုင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွ တဆင့္ေျမာက္ဘက္ရွိ ႐ုံးႀကီးလမ္းအတိုင္းဆက္လက္ လမ္းေလ်ာက္ ဆင္ႏႊဲကာ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းသို႔ေရာက္ရွိၾကသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ေဘာလုံးကြင္းႀကီး၌ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းအတြဲ(၁)၊ အတြဲ(၂)တို႔ကို စုေပါင္းေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက "ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္"ရွမ္းျပည္တခြင္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ 

အဆိုပါလူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွူး၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၈၅၀၀)ေက်ာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ဒီဇင်ဘာအားကစားလ လူထုလမ်းလျောက်ပွဲ(ပထမ)ပတ် တောင်ကြီး၌ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၃

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့ လူထု စုပေါင်းလမ်းလျောက်ပွဲ (ပထမ)ပတ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၃)ရက်နံနက်(၅)နာရီ(၄၅)မိနစ်က မြို့မစျေးကြီး ရှေ့စုရပ်မှစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက သေနတ်ပစ်ဖောက်၍တာလွတ်ပေးရာ မြို့မစျေးကြီးရှေ့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းအတိုင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရှေ့မှ တဆင့်မြောက်ဘက်ရှိ ရုံးကြီးလမ်းအတိုင်းဆက်လက် လမ်းလျောက် ဆင်နွှဲကာ ပြည်နယ်အားကစားကွင်းသို့ရောက်ရှိကြသည်။

ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဘောလုံးကွင်းကြီး၌ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂)တို့ကို စုပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ကြပြီး ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းက "ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်"ရှမ်းပြည်တခွင်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ 

အဆိုပါလူထုလမ်းလျောက်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဆရာဆရာမများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံမိဘပြည်သူများ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းများ စုစုပေါင်းအင်အား(၈၅၀၀)ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/ ၂၀၁၆) ပထမေန႔က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး      ဒီဇင္ဘာ

2060

   ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၆) (ပထမေန႔) ကို ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

   အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။

 ေ  ႐ွးဦးစြာ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးက ကတိသစၥာျပဳရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္  ေနရာယူၿပီးကတိသစၥာျပဳကာ ကတိသစၥာျပဳလႊာ ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

   ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၇)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၆.၆၇%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၈)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ႏုတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျပီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ယင္းေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းႏွင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၆) ၾကားကာလအတြင္း ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ (၂၄-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အား အသိေပးတင္ျပျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းက္ို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ေၾကညာသည္။

   ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၆)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၈)ခုေမးျမန္းရာ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာက္၏ ေရာဂါဘယေဘးျဖစ္ေသာ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးမ်ား မိမိႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္အသိပညာေပးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးကာကြယ္ တားဆီးျခင္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ထားရီ၏ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတတ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း၏နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ကယားလမ္းေက်းရြာအုပ္စု ပန္ေစမိန္းေက်းရြာႏွင့္ ငြန္ဆိုင္းေက်းရြာ အုပ္စု လြယ္ခမ္းေက်းရြာ႐ွိ ေဆးေပးခန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ Sanction ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ မီးေဘးတြင္ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီ၀င္း၏ မိုးမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ဆိမ့္ကုန္းအုပ္စု၊ ၀ဲေပါင္း (ဗမာရြာ)၊ ၀ဲေပါင္း(လီဆူရြာ)ႏွင့္ ေက်ာက္ေမာရြာတို႔တြင္ GSMတာ၀ါတိုင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္အစီအစဥ္ ႐ွိမ႐ွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း ၏ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္းတယၿမိဳ႕ ပုန္းတလုတ္ေရကန္အတြင္းသို႔ ေဇာ္ဂ်ီေရထြက္မွေရမ်ားကို ေရပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္သြယ္တန္း၍ ေရသြင္းယူႏိုင္ရန္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္အတူ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိမ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ ပန္စစ္ေက်းရြာအုပ္စု ပန္စစ္ေက်းရြာကိုယ္ထူကိုယ္ထ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းလ်က္႐ွိရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိမ႐ွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္မိုး၏ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လယ္ေျမ၊ ၿခံေျမမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ အကြက္႐ိုက္၍ တရားမ၀င္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

   ၎ေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းရင္ ကြယ္လြန္သည့္ ၀မ္းနည္းျခင္းအဆိုကို ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႕ အဆိုတင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွသေဘာတူညီၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္႐ွိပါေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ေၾကညာပါသည္။

   ယင္းေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႐ွမ္းျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြတြင္ပါ၀င္ေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေခ်ေငြစာရင္းအား ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္း႐ဲွန္တစ္လံုက ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း အႀကီးအမွဴးထံ ယေန႔ညေနတြင္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုအား ဒီဇင္ဘာ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌကေၾကညာသည္။ 

   ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၆) ပထမေန႔ကို မြန္းလြဲ (၁း၁၅) နာရီတြင္ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

-----------------------------------------------------

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/ ၂၀၁၆) ပထမနေ့ကျင်းပ

တောင်ကြီး      ဒီဇင်ဘာ

   ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) (ပထမနေ့) ကို ဒီဇင်ဘာ(၅)ရက်နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ကြသည်။

   အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော်က အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

   ရှေးဦးစွာ ကတိသစ္စာမပြုရသေးသော တပ်မတောာ်သားပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၇)ဦးက ကတိသစ္စာပြုရန်အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌရှေ့မှောက်တွင်  နေရာယူပြီးကတိသစ္စာပြုကာ ကတိသစ္စာပြုလွှာ ပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

   ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၇)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၆.၆၇%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ထို့နောက် အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၈)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက နုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့မိန့်ခွန်းပြောကြားကာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌမှ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်၏ မိန့်ခွန်းကို မှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ယင်းနောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ကြားကာလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင် ခေါင်းဆောင်သော ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ (၂၄-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့ထိ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ကျန်းစူးပြည်နယ်နှင့် ယူနန်ပြည်နယ် လေ့လာရေးခရီးစဉ်အား အသိပေးတင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းက်ို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌမှ ကြေညာသည်။

   ထို့နောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၆)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၈)ခုမေးမြန်းရာ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်၏ ရောဂါဘယဘေးဖြစ်သော ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးများ မိမိနိုင်ငံအတွင်းသို့ မဝင်ရောက်လာနိုင်အောင် ကြိုတင်အသိပညာပေးခြင်း၊ ကြပ်မတ်စစ်ဆေးကာကွယ် တားဆီးခြင်းများ မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခင်ထားရီ၏ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်သင် ဒီပလိုမာသင်တန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း၏နမ့်ဆန်မြို့နယ် ကယားလမ်းကျေးရွာအုပ်စု ပန်စေမိန်းကျေးရွာနှင့် ငွန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်စု လွယ်ခမ်းကျေးရွာရှိ ဆေးပေးခန်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရမှ Sanction ချထားပေးနိုင်ရန်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် နမ့်ဆန်မြို့ မီးဘေးတွင် မီးလောင်ပျက်စီးသွားသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

   ယင်းနောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီဝင်း၏ မိုးမိတ် မြို့နယ် သစ်ဆိမ့်ကုန်းအုပ်စု၊ ၀ဲပေါင်း (ဗမာရွာ)၊ ၀ဲပေါင်း(လီဆူရွာ)နှင့် ကျောက်မောရွာတို့တွင် GSMတာဝါတိုင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန်အစီအစဉ် ရှိမရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း ၏ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပင်းတယမြို့ ပုန်းတလုတ်ရေကန်အတွင်းသို့ ဇော်ဂျီရေထွက်မှရေများကို ရေပိုက်လိုင်းများဖြင့်သွယ်တန်း၍ ရေသွင်းယူနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်အတူ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာထောက်ပံ့ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် ပင်းတယမြို့နယ် ပန်စစ်ကျေးရွာအုပ်စု ပန်စစ်ကျေးရွာကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းလျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ငွေကြေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီပေးရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်မိုး၏ ညောင်ရွှေမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်မြေ၊ ခြံမြေများအား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အကွက်ရိုက်၍ တရားမဝင် အိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

   ၎င်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးထွန်းရင် ကွယ်လွန်သည့် ၀မ်းနည်းခြင်းအဆိုကို ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ အဆိုတင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှသဘောတူညီပြီး လွှတ်တော်မှ မှတ်တမ်းတင်ရှိပါကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌမှ ကြေညာပါသည်။

   ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင်ပါ၀င်သော ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းချေငွေစာရင်းအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသော ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း အကြီးအမှူးထံ ယနေ့ညနေတွင် အမည်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းအဆိုအား ဒီဇင်ဘာ (၈)ရက်နေ့တွင် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌကကြေညာသည်။ 

   ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ပထမနေ့ကို မွန်းလွဲ (၁း၁၅) နာရီတွင် ရပ်နားလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

 

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အလွူေငြေပးအပ္လွူဒါန္း

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၂

2055

   ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ကေမၺာဇအလင္းတန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလွူေငြေပးအပ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၂)ရက္ မြန္းလြဲ(၁)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   အခမ္းအနားတြင္ ကေမၺာဇအလင္းတန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒုတိယဗိုလ္မွူးႀကီးဦးခင္ေအာင္ (ၿငိမ္း)က အလွူေငြ ေပးအပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးအလွူေငြက်ပ္ သိန္း(၃၀၀)ကိုေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကလက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးအပ္ကာ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ပဋိပက္ခများကြောင့် မူဆယ်ဒေသစစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ အလှူငွေပေးအပ်လှူဒါန်း

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၂

ပဋိပက္ခများကြောင့် မူဆယ်ဒေသစစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ကမ္ဗောဇအလင်းတန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၂)ရက် မွန်းလွဲ(၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ကမ္ဗောဇအလင်းတန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဦးခင်အောင် (ငြိမ်း)က အလှူငွေ ပေးအပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးအလှူငွေကျပ် သိန်း(၃၀၀)ကိုပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကလက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာပြန်လည်ပေးအပ်ကာ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ(အသစ္) ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဟာမဂၤလာအခမ္းအနား က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၄

2058

   ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ(အသစ္) ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္ နံနက္(၈)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အိမ္ေတာ္လမ္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္႐ုံးအေရွ႕ဘက္ ေျမကြက္လပ္၌ က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ပိုင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ MKT Constructionမွ CEO ဦးမ်ိဳးျမင့္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတို႔က ပႏၷက္ေတာ္တင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ ေနရာယူၾကၿပီး၊ မဂၤလာ အခ်ိန္တြင္ မဂၤလာအခါေတာ္ေပးဦးသိန္းစိုးမွ ဇယစေကၠာ အစခ်ီေအာင္ဂါထာကို ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ေပးသည္။

   ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦသစ္ ပႏၷက္ေတာ္ရိုက္ရန္အတြက္ ပႏၷက္ အမွတ္(၁)တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္း၊ ပႏၷက္အမွတ္(၉) အလယ္ဗဟိုတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ပႏၷက္အမွတ္(၂)တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ပႏၷက္အမွတ္(၃)တြင္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ပႏၷက္အမွတ္(၄)တြင္ အေရွ႕ပိုင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး၊ ပႏၷက္အမွတ္(၅)တြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ပႏၷက္အမွတ္(၆)တြင္ ျပည္နယ္လုံျခဳံးေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ပႏၷက္အမွတ္(၇)တြင္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မွုဝန္ႀကီး၊ ပႏၷက္အမွတ္(၈)တြင္ ျပည္နယ္လမ္းပန္ဝန္ႀကီးတို႔ကအသီးသီးေနရာယူၾကၿပီး၊ ပႏၷက္မ်ားကို (၉)ႀကိမ္ရိုက္ ၍ အေမြးနံသာေရမ်ားပက္ဖ်န္းေပးၾကၿပီး၊ ရတနာေရႊမိုး၊ ေငြမိုးရြာသြန္းေပးေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

--------------------------------------------------

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆောက်အဦ(အသစ်) ပန္နက်တော်တင် မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၄

   ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆောက်အဦ(အသစ်) ပန္နက်တော်တင် မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ(၄)ရက် နံနက်(၈)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အိမ်တော်လမ်း လက်ရှိလွှတ်တော်ရုံးအရှေ့ဘက် မြေကွက်လပ်၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌနှင့် ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ အရှေ့ပိုင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ MKT Constructionမှ CEO ဦးမျိုးမြင့် အင်ဂျင်နီယာ များနှင့် ဝန်ထမ်းများတို့က ပန္နက်တော်တင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် နေရာယူကြပြီး၊ မင်္ဂလာ အချိန်တွင် မင်္ဂလာအခါတော်ပေးဦးသိန်းစိုးမှ ဇယစက္ကော အစချီအောင်ဂါထာကို ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပေးသည်။

   ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အဆောက်အဦသစ် ပန္နက်တော်ရိုက်ရန်အတွက် ပန္နက် အမှတ်(၁)တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်း၊ ပန္နက်အမှတ်(၉) အလယ်ဗဟိုတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပန္နက်အမှတ်(၂)တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပန္နက်အမှတ်(၃)တွင် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပန္နက်အမှတ်(၄)တွင် အရှေ့ပိုင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ပန္နက်အမှတ်(၅)တွင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ပန္နက်အမှတ်(၆)တွင် ပြည်နယ်လုံခြုံးရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊ ပန္နက်အမှတ်(၇)တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး၊ ပန္နက်အမှတ်(၈)တွင် ပြည်နယ်လမ်းပန်ဝန်ကြီးတို့ကအသီးသီးနေရာယူကြပြီး၊ ပန္နက်များကို (၉)ကြိမ်ရိုက် ၍ အမွေးနံသာရေများပက်ဖျန်းပေးကြပြီး၊ ရတနာရွှေမိုး၊ ငွေမိုးရွာသွန်းပေးကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

စက္မွုလယ္ယာဦးစီးဌာန၌ လစဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၂

2054

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စက္မွုလယ္ယာဦးစီးဌာန႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ နိုဝင္ဘာ(၂၈)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီခြဲက လစဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္၍ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန၌ လစဉ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၂

 

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ နိုဝင်ဘာ(၂၈)ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီခွဲက လစဉ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ကျင်းပရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်၍ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား လူမွုဘဝဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အလွူေငြေပးအပ္

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၄

2059

 ျ  မန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီမွ မိုင္းရွူးရတနာေၿမ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား လူမွုဘဝဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အလွူေငြေပးအပ္လွူဒါန္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၄)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရ သည္။

   ဆက္လက္၍ အလွူေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးေအာင္ညႊန္႔သိန္းက ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး၊ အလွူေငြမ်ားေပးအပ္ရာ အလွူေငြကပ္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)သန္း၊ (၁၃၆၇.၅၇၆)သန္း၊ေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ နိဂုံခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-----------------------------------

ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အလှူငွေပေးအပ်

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၄

   မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ဗဟိုကော်မတီမှ မိုင်းရှူးရတနာမြေ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အလှူငွေပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲကို ဒီဇင်ဘာ (၄)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီ တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရ သည်။

   ဆက်လက်၍ အလှူငွေပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက် ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်းများအသင်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ညွှန့်သိန်းက ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး၊ အလှူငွေများပေးအပ်ရာ အလှူငွေကပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁)သန်း၊ (၁၃၆၇.၅၇၆)သန်း၊ပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက လက်ခံရယူ၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ နိဂုံချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ရွမ္းျပည္နယ္က်န္းမာေရးဖြံ့ၿဖိဳးမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ညီလာခံက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၂

2053

   ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ ညီလာခံအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ(၂)ရက္ နံနက္(၈)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပ ေၾကာင္းသိရသည္။

   တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာႀကံခိုင္သန္စြမ္းမွ ေခတ္မွီနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္မည္ဆိုတာ အားလုံးသိရွိနားလည္းထားၾကမည္ဟုထင္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာထင္ရွားေသာ သက္ေသကေတာ့ က်န္းမာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းက စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ၿပီး၊ သကၠရာဇ္(၂၀၀၀-၂၀၁၁)ခုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြနည္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိသည့္ နိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးကို (၁၁)ရာခိုင္ႏွုန္းထိ တိုးတက္မွုရွိခဲ့သည္ကို စစ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံသူ/သားမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ေသာ မရွိမျဖစ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုစနစ္ကို လူတိုင္း ေတာ၊ ၿမိဳ႕အနီးအေဝးမက်န္ လက္လွမ္းမွီခံစားရရွိေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္စြမ္းအားမ်ား တိုးတက္ျမႇင့္မားလာမည္ ျဖစ္၍ ေကာင္းေသာယွဥ္ၿပိဳင္မွုမ်ားျဖင့္ နိုင္ငံတိုးတက္မွုကို ေဆာင္က်ဥ္းေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ား ျပည္သူမ်ားအား ေဆးလိပ္ေငြ႕အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ထိုင္းနိုင္ငံ ကရာဘီ ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ 4th Regional Workshop on Smoke Free Cities in ASEAN မွ ကတိျပဳခဲ့ သည့္  လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အင္းေလးေဒသႏွင့္ ပင္းတယေရႊဥမင္လွိုင္ဂူတဝိုက္ကို ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေဒသအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔  သကၠရာဇ္(၂၀၂၀)အေရာက္တြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီး၊ လြိဳင္လင္၊ လင္းေခး၊ လားရွိုး၊ ေက်ာက္မဲ၊ မူဆယ္၊ မိုးမိတ္၊ ေလာက္ကိုင္၊ ဟိုပန္၊  က်ိဳင္းတုံ၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂)ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ား၊ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ား၊ နိုင္ငံျခားသားလာေရာက္ေလ့ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအားလုံး ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာေနရာမ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ အဖြင့္အမွာစကား၌ ေျပာၾကားသြားသည္။

   ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------

ရှမ်းပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ညီလာခံကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၂

   ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများ မျက်နှာစုံညီ ညီလာခံအစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ(၂)ရက် နံနက်(၈)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပ ကြောင်းသိရသည်။

   တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံခိုင်သန်စွမ်းမှ ခေတ်မှီနိုင်ငံတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ရာတွင် ပိုမို ထိရောက်မည်ဆိုတာ အားလုံးသိရှိနားလည်းထားကြမည်ဟုထင်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထင်ရှားသော သက်သေကတော့ ကျန်းမာရေးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပြီး၊ သက္ကရာဇ်(၂၀၀၀-၂၀၁၁)ခုနှစ်အတွင်း ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံများနှင့် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်ရှိသည့် နိုင်ငံများ၏စီးပွားရေးကို (၁၁)ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်ကို စစ်တမ်းများအရ တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသူ/သားများအတွက် အခြေခံလိုအပ်သော မရှိမဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို လူတိုင်း တော၊ မြို့အနီးအဝေးမကျန် လက်လှမ်းမှီခံစားရရှိစေခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စွမ်းအားများ တိုးတက်မြှင့်မားလာမည် ဖြစ်၍ ကောင်းသောယှဉ်ပြိုင်မှုများဖြင့် နိုင်ငံတိုးတက်မှုကို ဆောင်ကျဉ်းစေမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အများ ပြည်သူများအား ဆေးလိပ်ငွေ့အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ကရာဘီ မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် 4th Regional Workshop on Smoke Free Cities in ASEAN မှ ကတိပြုခဲ့ သည့်  လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်နေသော အင်းလေးဒေသနှင့် ပင်းတယရွှေဥမင်လှိုင်ဂူတဝိုက်ကို ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ဒေသအဖြစ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့  သက္ကရာဇ်(၂၀၂၀)အရောက်တွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်ကြီး၊ လွိုင်လင်၊ လင်းခေး၊ လားရှိုး၊ ကျောက်မဲ၊ မူဆယ်၊ မိုးမိတ်၊ လောက်ကိုင်၊ ဟိုပန်၊  ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် (၁၂)မြို့နယ်များတွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် မြို့နယ်များအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နယ်မြေများ၊ ဘုရားပုထိုးစေတီများ၊ နိုင်ငံခြားသားလာရောက်လေ့ရှိသော နယ်မြေများအားလုံး ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်သောနေရာများအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြောကြားသွားသည်။

   ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ညီလာခံနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြား၍ စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးကြကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော် များ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၃

2057

   ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္း အေဝးပိတ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၃)ရက္၊ ညေန(၃)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလွူရွင္မ်ားအား မွာၾကားလိုတာကေတာ့ မိမိတို႔ျပည္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို အစည္းအေဝးမွတဆင့္ သိရွိနာလည္းသြားၾကၿပီး၊ ေနာင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံခ်က္ တစ္ခုတည္းကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္မွုထက္ ၿမိဳ႕နယ္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုစနစ္ကို တစ္ဖက္ တစ္လွမ္းက အေထာက္အကူျပဳေစနိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးနိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ယခု ျပဳလုပ္သည့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးသည္ ေဆြးေႏြးခ်က္ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ တိုက္တြန္း ခ်က္မ်ားျပည့္စုံစြာ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာအစည္းအေဝးတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိ ပါေၾကာင္း၊ က်င္းပသည့္အစည္းအေဝးကိုလည္း အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါကမိမတို႔အစည္းအေဝးကို Frame Work အျဖစ္ ပုံစံယူအသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမိပါေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားနိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

--------------------------------------------------

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသောအဖွဲ့အစည်းများ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးပိတ်ပွဲ ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၃

   ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသောအဖွဲ့အစည်းများ မျက်နှာစုံညီ အစည်း အဝေးပိတ်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၃)ရက်၊ ညနေ(၃)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအလှူရှင်များအား မှာကြားလိုတာကတော့ မိမိတို့ပြည်နယ်၏ လိုအပ်ချက်များ ကို အစည်းအဝေးမှတဆင့် သိရှိနာလည်းသွားကြပြီး၊ နောင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံချက် တစ်ခုတည်းကို အားစိုက်လုပ်ဆောင်မှုထက် မြို့နယ်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို တစ်ဖက် တစ်လှမ်းက အထောက်အကူပြုစေနိုင်ရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်ရန်လိုပါကြောင်း၊ ယခု ပြုလုပ်သည့် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသည် ဆွေးနွေးချက် တင်ပြချက်များနှင့် အကြံပြုချက် တိုက်တွန်း ချက်များပြည့်စုံစွာ တွေ့ရှိရသည့်အတွက် အောင်မြင်သောအစည်းအဝေးတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိ ပါကြောင်း၊ ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးကိုလည်း အခြားတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင် ပြုလုပ်မည် ဆိုပါကမိမတို့အစည်းအဝေးကို Frame Work အဖြစ် ပုံစံယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ရာ မိမိတို့ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ကျေနပ်အားရမိပါကြောင်း၊ နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားနိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ရွမ္းသကၠရာဇ္ ၂၁၁၁ခုႏွစ္၊ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၁

2052

   ရွမ္းသကၠရာဇ္ ၂၁၁၁ခုႏွစ္၊ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မီးပုံးပ်ံဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ(၁) ရက္ ညေန(၅)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အေဝရာကုန္းသာယာ မီးပုံးပ်ံကြင္း၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   ဆက္လက္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပရာ ညမီးႀကီးမီးပုံးပ်ံ ပထမဆုရရွိေသာ အာယုအဖြဲ႕ႏွင့္ ဒုတိယဆုရရွိ ေသာ ေရႊေတာင္ရိုးလူပဲ့အဖြဲ႕အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍ လည္းေကာင္း၊ တတိယဆုရရွိေသာ ဓေလ့အဖြဲ႕ႏွင့္ စတုတၳဆုရရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္းေရးအဖြဲ႕တို႔အား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ ပဥၥမဆုရရွိေသာ ခ်ီခန္႔အဖြဲ႕အား ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စိန္နားပန္ မီးပုံးပ်ံၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိေသာ မီးအိမ္လူငယ္၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕၊ တတိယဆု ရရွိေသာ ဇြဲလူငယ္အဖြဲ႕၊ စတုတၳဆုရရွိေသာ လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႕၊ ပဥၥမဆုရရွိေသာ ၾကယ္ငါးလုံးအဖြဲ႕တို႔ကို ကေမၻာဇဘဏ္လီမီတက္၊ ကေမၻာဇအလင္းတန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒၚခင္ဝင္းရီမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ေန႔လႊတ္ အ႐ုပ္အုပ္စု၊ ေျခေလးေခ်ာင္း၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတၳ၊ ပဥၥမဆုရရွိသူ မ်ားကို  ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ ေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------

ရှမ်းသက္ကရာဇ် ၂၁၁၁ခုနှစ်၊ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၁

   ရှမ်းသက္ကရာဇ် ၂၁၁၁ခုနှစ်၊ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မီးပုံးပျံဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၁) ရက် ညနေ(၅)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အဝေရာကုန်းသာယာ မီးပုံးပျံကွင်း၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

   ဆက်လက်၍ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပရာ ညမီးကြီးမီးပုံးပျံ ပထမဆုရရှိသော အာယုအဖွဲ့နှင့် ဒုတိယဆုရရှိ သော ရွှေတောင်ရိုးလူပဲ့အဖွဲ့အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍ လည်းကောင်း၊ တတိယဆုရရှိသော ဓလေ့အဖွဲ့နှင့် စတုတ္ထဆုရရှိသော ချစ်ကြည်းရေးအဖွဲ့တို့အား ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ပဉ္စမဆုရရှိသော ချီခန့်အဖွဲ့အား ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ စိန်နားပန် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိသော မီးအိမ်လူငယ်၊ ဒုတိယဆုရရှိသော မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့၊ တတိယဆု ရရှိသော ဇွဲလူငယ်အဖွဲ့၊ စတုတ္ထဆုရရှိသော လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့၊ ပဉ္စမဆုရရှိသော ကြယ်ငါးလုံးအဖွဲ့တို့ကို ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမီတက်၊ ကမ္ဘောဇအလင်းတန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါ်ခင်ဝင်းရီမှ ဆုချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ နေ့လွှတ် အရုပ်အုပ်စု၊ ခြေလေးချောင်း၊ ခြေနှစ်ချောင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ၊ ပဉ္စမဆုရရှိသူ များကို  ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆုများအသီးသီးချီးမြှင့် ပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

More Articles...

  1. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသန္စြမ္းေန႔အထိမ္းအမွတ္အႀကိဳလွုပ္ရွားမွုက်င္းပ
  2. ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္ေဒသစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အလွူေငြေပးအပ္လွူဒါန္း
  3. ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မူလခန႔္မွန္းေျခစာရင္မ်ား ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာညႇိႏွိုင္းစည္းေဝး
  4. ရွမ္းျပည္နယ္ခုံသမာဓိအဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပ
  5. ပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး
  6. ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ
  7. (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ
  8. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မွုရပ္တန႔္ေရးေန႔က်င္းပ
  9. ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တခြင္ ဒီဇင္ဘာလူထုအားကစားလ လူထုလမ္းေလၽွာက္ပြဲက်င္းပမည္
  10. စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမွုအေျခအေန

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

မူလသို့

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yinn-kyar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်နှင့် မိုးနဲမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 46 guests and no members online