ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=276 Thu, 21 Mar 2019 08:50:04 +0630 en-gb ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2183:2019-03-19-08-01-39&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2183:2019-03-19-08-01-39&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး       မတ္-၁၉

52

ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕(၁/၂၀၁၉)အစည္းအေဝးကို မတ္(၁၉)ရက္ နံနက္(၉) နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၂၀.၉ သန္းေသာ လူသားမ်ား အဓမၼခိုင္းေစခံေနရေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့အႏွံအျပားျဖစ္ပြားေသာ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘီလီယံအျမတ္အစြန္းရရွိေနေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈပုံစံမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္မႈ ၅၄  ၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ၃၈ ၊ အျခားပုံစံ ၈  ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ခြဲျခားစိစစ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၈၂.၂၇ ၊ ကေလးသူငယ္အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၉.၄၅ ၊ ကေလးသူငယ္အမ်ိဳးသားပါဝင္မႈ ၃.၄၅ ၊ အမ်ိဳးသား ၁၇.၂၇  လူကုန္ကူးခံေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရာ၌ ပုံစံ (၅)မ်ိဳးေတြ႕ရွိရၿပီး အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ ထိမ္းျမားလက္ထက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼေမြးစားျခင္းႏွင့္ ေႂကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၄.၃၄ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၄.၃၇ ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံသို႔ ၀.၂၉  ဦးတည္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ ၂၁.၂၈  ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ လူကုန္ကူးမႈ ၂၅၄ မႈ၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၈၃ ဦး၊ လူကုန္ကူးသူတရားခံ ၇၅၇ ဦးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ လူကုန္ကူးမႈ ၆၉ မႈ၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ၁၀၁ ဦးတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ကာ လူကုန္ကူးသူတရားခံ ၂၁၈ ဦးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူကုန္းကူးခံရသူမ်ား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္၊ အစားအစာႏွင့္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးကုသစရိတ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစရိတ္မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစြဲလ်က္ ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံ ရသူ ၁၆ ဦးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၂၂ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ ေရး တတိယ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ပါ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

    ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမႉး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ယာယီရဲမႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ခင္ေအာင္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွမိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခ႐ိုင္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မ်ားမွ ခ႐ိုင္အလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွရဲမႉး ေအာင္လြင္က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာက္႐ြက္ခ်က္မ်ား လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ မွ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈႏွင့္ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာလူကုန္ကူးမႈေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားရွိမႈမ်ား ရွင္းလင္း ၿပီး အေထြေထြေဆြးေႏြးကာ ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး ကနိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09 250132943

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

တောင်ကြီး       မတ်-၁၉

ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(၁/၂၀၁၉)အစည်းအဝေးကို မတ်(၁၉)ရက် နံနက်(၉) နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် နှစ်စဉ် ၂၀.၉ သန်းသော လူသားများ အဓမ္မခိုင်းစေခံနေရကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားပြီး ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC)၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာ့အနှံအပြားဖြစ်ပွားသော လူကုန်ကူးမှုများမှ နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဘီလီယံအမြတ်အစွန်းရရှိနေကြောင်း၊ လူကုန်ကူးမှုပုံစံများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်မှု ၅၄  ၊ အဓမ္မခိုင်းစေမှု ၃၈ ၊ အခြားပုံစံ ၈  ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး လူကုန်ကူးခံရသူများကို ခွဲခြားစိစစ်ခဲ့ရာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၈၂.၂၇ ၊ ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၉.၄၅ ၊ ကလေးသူငယ်အမျိုးသားပါဝင်မှု ၃.၄၅ ၊ အမျိုးသား ၁၇.၂၇  လူကုန်ကူးခံနေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရမှုဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာရာ၌ ပုံစံ (၅)မျိုးတွေ့ရှိရပြီး အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ အဓမ္မ ထိမ်းမြားလက်ထက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ အဓမ္မမွေးစားခြင်းနှင့် ကြွေးမြီဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်း တို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းများအရ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၁၄.၃၄ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၄.၃၇ ၊ မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ၀.၂၉  ဦးတည်ဖြစ်ပွားမှုများတွေ့ရှိရပြီး ပြည်တွင်းလူကုန်ကူးမှု ၂၁.၂၈  ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကုန်ကူးမှုဖော်ထုတ်အရေးယူမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ လူကုန်ကူးမှု ၂၅၄ မှု၊ လူကုန်ကူးခံရသူ ၃၈၃ ဦး၊ လူကုန်ကူးသူတရားခံ ၇၅၇ ဦးတို့ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ လူကုန်ကူးမှု ၆၉ မှု၊ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၀၁ ဦးတို့ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကာ လူကုန်ကူးသူတရားခံ ၂၁၈ ဦးတို့ကို ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လူကုန်းကူးခံရသူများ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်၊ အစားအစာနှင့်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးကုသစရိတ်၊ ကယ်ဆယ်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးစရိတ်များအား လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲလျက် ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လူကုန်ကူးခံ ရသူ ၁၆ ဦးအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၁၂၂ သိန်းအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာကြသည့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက် ရေး တတိယ (၅)နှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ပါ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အောင်မြင် အောင် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက် မည့် မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

    ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦးမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး အတွင်းရေးမှူး ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ယာယီရဲမှူးချုပ်ဇော်ခင်အောင်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြကာ တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်အဆင့်လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမိမိတို့လုပ်ငန်းများအပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များအားဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

ထို့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တက်ရောက်လာကြသည့် ခရိုင်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌများမှ ခရိုင်အလိုက် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူး အောင်လွင်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောက်ရွက်ချက်များ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ မှ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုနှင့်ရပ်ကွက်/ကျေးရွာလူကုန်ကူးမှုစောင့်ကြည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားရှိမှုများ ရှင်းလင်း ပြီး အထွေထွေဆွေးနွေးကာ ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး ကနိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09 250132943

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 19 Mar 2019 14:31:39 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ိဳးသမီးေဘာလုံးအသင္းအား ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံေပးအပ္ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2182:2019-03-18-10-28-42&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2182:2019-03-18-10-28-42&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၈

51

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အသက္(25) ႏွစ္ေအာက္အမ်ိဳးသမီးေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရွမ္းျပည္နယ္လက္ေ႐ြးစင္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးအသင္းအား ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို မတ္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲက ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာပညာဦးစီးဌာန႐ုံးဝန္းရွိ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံ၊ ေလးထပ္ေဆာင္ခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းတြင္ အႏိုင္ရရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္အားကစားသမား မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္စြာႏွင့္ အားကစားစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံအား အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးအပ္ၿပီး ေဘာလုံးအသင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳေန႔လည္စာအား အတူ တကြသုံးေဆာင္ၾကသည္။

  အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရမႉး ဦးတင္ထြန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဘာလုံးဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္လြင္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသမီးလက္ေ႐ြးစင္ေဘာလုံးအသင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ႏွင့္ အသင္း သားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းႀကီး၌ ကြင္းမ်က္ႏွာျပင္ေျမၫွိျခင္း၊ ျမက္ကပ္ျခင္း၊ ေဆးဖ်န္း၊ ေရေလာင္းျခင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါျပည္နယ္အားကစားကြင္းမွာ ၆၅  ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးကာ မတ္လကုန္အတြင္း အၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

(unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ် လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းအား အောင်နိုင်ရေးအလံပေးအပ်

တောင်ကြီး မတ် - ၁၈

 

၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အသက်(25) နှစ်အောက်အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ရှမ်းပြည်နယ်လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းအား အောင်နိုင်ရေးအလံပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ ပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာပညာဦးစီးဌာနရုံးဝန်းရှိ ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံ၊ လေးထပ်ဆောင်ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက ပြိုင်ပွဲတိုင်းတွင် အနိုင်ရရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ဂုဏ်ဆောင်အားကစားသမား များဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနှင့် အားကစားစိတ်ဓာတ် အပြည့်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်သွားကြရန် မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက အောင်နိုင်ရေးအလံအား အသင်းအုပ်ချုပ်သူနှင့် အသင်းနည်းပြချုပ်ထံသို့ ပေးအပ်ပြီး ဘောလုံးအသင်းသားများနှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုနေ့လည်စာအား အတူ တကွသုံးဆောင်ကြသည်။

  အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်သိန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေမှူး ဦးတင်ထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဘောလုံးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်လွင်ကြီး၊ အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်း အုပ်ချုပ်သူ၊ အသင်းနည်းပြချုပ်နှင့် အသင်း သားများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်သိန်း နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်နယ်အားကစားကွင်းကြီး၌ ကွင်းမျက်နှာပြင်မြေညှိခြင်း၊ မြက်ကပ်ခြင်း၊ ဆေးဖျန်း၊ ရေလောင်းခြင်းများ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ လိုအပ်သည်များ မှာကြား ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပြည်နယ်အားကစားကွင်းမှာ ၆၅  ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးကာ မတ်လကုန်အတွင်း အပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 18 Mar 2019 16:58:42 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:1&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:1&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

50

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းတို႔သည္ မတ္ ၁၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး Call  ခန္းမတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္ရွင္းျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သကဲ့သို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အကူအညီေပးရန္အတြက္ အကူအညီ လိုသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ကူညီရန္ ေျပာလိုပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လည္း အစိုးရအဖြဲ႕မွ လမ္းၫႊန္မႈေပးၿပီး ေဆာင္႐ြက္လိုပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) သီေပါၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ယခုကဲ့သို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္စုံစြာ ရွင္းျပ သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ နမၼတူႏွင့္ သီေပါစစ္ေဘးေရွာင္ကိုလည္း ေရာက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)အဖြဲ႕၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလည္း ရရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းတို့သည် မတ် ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး Call  ခန်းမတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကြောင်း သိရသည်။

ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)အဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အဓိက ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို လာရောက်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သကဲ့သို့ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အကူအညီပေးရန်အတွက် အကူအညီ လိုသူများကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီရန် ပြောလိုပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လည်း အစိုးရအဖွဲ့မှ လမ်းညွှန်မှုပေးပြီး ဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) သီပေါမြို့တွင် စစ်ဘေးရှောင်များကို ကူညီဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးသွားကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုကဲ့သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)အဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်၏အချက်အလက်များကို ပြည်စုံစွာ ရှင်းပြ သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)ကို သွားရောက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နမ္မတူနှင့် သီပေါစစ်ဘေးရှောင်ကိုလည်း ရောက်ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)အဖွဲ့၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုလည်း ရရှိပါကြောင်း ပြောကြား သွားသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 18 Mar 2019 15:03:25 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး က်င္းပ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:2019-03-18-06-12-41&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:2019-03-18-06-12-41&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၈

49

ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉)ကို မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအားျဖင့္ (၃)မ်ိဳးရင္ဆိုင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ျပႆနာ၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္မႈျပႆနာ၊ တတိယအခ်က္မွာ သုံးစြဲမႈျပႆနာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး (ဘိန္း) စိုက္ပ်ိဳးမႈအပိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈ အေနျဖင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးက်ဆင္းေၾကာင္း၊ ၎က်ဆင္းမႈသည္ ေရရွည္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈသည္ ဘိန္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဧရိယာကို ထိေရာက္လႊမ္းၿခဳံလုံေလာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားထုတ္လုပ္မႈ၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေျမၾသဇာ၊ လုပ္အားစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သာမက ဘိန္းေစ်းႏႈန္းသည္လည္း က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈက်ဆင္းလာသည္ဟု ယူဆရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ အခါမ်ိဳးတြင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလာမည့္ သီးႏွံ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးျမင့္ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေရရွည္ထိန္းခ်ဳပ္သြား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အစိုးရဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္နည္းတူ ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ဘုံျပႆနာအျဖစ္ ခံယူၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအထိ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က စိတ္ဝင္စားၿပီး တက္ႂကြစြာေဆာင္႐ြက္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎တို႔၏အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး၊ ဒုတိယဥကၠဌ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္တို႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ယာယီရဲမႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ခင္ေအာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး အမွတ္(၂) မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕ခြဲ မႉး ဒုတိယရဲမႉးႀကီး လင္းထြဋ္ျမင့္တို႔က တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ခ႐ိုင္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌမ်ားမွ ခ႐ိုင္အလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အေထြေထြေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦးမွ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ကျင်းပ

တောင်ကြီး မတ် - ၁၈

ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉)ကို မတ် ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာနိုင်ငံသည် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာနှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကအားဖြင့် (၃)မျိုးရင်ဆိုင်နေရပါကြောင်း၊ ပထမအချက်မှာ စိုက်ပျိုးမှု ပြဿနာ၊ ဒုတိယအချက်မှာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုပြဿနာ၊ တတိယအချက်မှာ သုံးစွဲမှုပြဿနာဖြစ်ပါကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး (ဘိန်း) စိုက်ပျိုးမှုအပိုင်းတွင် ပြီးခဲ့သောနှစ်က ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး စိုက်ပျိုးမှု အနေဖြင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထုတ်လုပ်မှု ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးကျဆင်းကြောင်း၊ ၎င်းကျဆင်းမှုသည် ရေရှည်ကျဆင်းမှု ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးဒေသများတွင် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုသည် ဘိန်း စိုက်ပျိုးသည့် ဧရိယာကို ထိရောက်လွှမ်းခြုံလုံလောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း၊ ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု၊ စိတ်ကြွဆေးပြားထုတ်လုပ်မှု၊ ပြောင်းလဲလာသည့်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများကို ဘိန်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သော မြေသြဇာ၊ လုပ်အားစသည့် ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဥပဒေနှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များ၏ ဖိအားများကြောင့် သာမက ဘိန်းစျေးနှုန်းသည်လည်း ကျဆင်းလာသည့်အတွက် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကျဆင်းလာသည်ဟု ယူဆရပါကြောင်း၊ ယခုအချိန် အခါမျိုးတွင် ဘိန်းစိုက်တောင်သူများ၏ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာမည့် သီးနှံ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာမည့် လုပ်ငန်း များကို ပံ့ပိုးကူညီပေးမည့် ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကို ရေရှည်ထိန်းချုပ်သွား နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကို လျော့ချနိုင်ရန် အစိုးရဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ဌာနဆိုင်ရာများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်နည်းတူ ပြည်သူလူထုများကလည်း ဘုံပြဿနာအဖြစ် ခံယူပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီမှ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအထိ ကိုယ်စီတာဝန်ရှိစွာဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်က စိတ်ဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပြီး ၎င်းတို့၏အားဖြင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်တို့က ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ယာယီရဲမှူးချုပ် ဇော်ခင်အောင်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး အမှတ်(၂) မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ခွဲ မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်မြင့်တို့က တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်အဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ မိမိတို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ခရိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌများမှ ခရိုင်အလိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြကာ တက်ရောက်လာသူများမှ အထွေထွေဆွေးနွေးကြပြီး ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦးမှ နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 18 Mar 2019 12:42:41 +0630
ေ႐ႊဥမင္သဘာဝလိုဏ္ဂူေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယတေပါင္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2179:2019-03-16-06-46-40&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2179:2019-03-16-06-46-40&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၆

48

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေ႐ႊဥမင္ သဘာဝလိုဏ္ဂူ ေတာ္အဝင္ မုဒ္ဦးေရွ႕၌ ဗုဒၶပူဇနိယတေပါင္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္၊ ႐ြာငယ္ေက်ာင္းသစ္ဆရာေတာ္ ဦးစေႏၵာဘာသ၊ အေရွ႕ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လင္းေအာင္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးအာကာလင္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ပြဲေတာ္အတြင္း ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ေ႐ႊဥမင္သဘာဝ လိုဏ္ဂူ ေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယ တေပါင္းပြဲေတာ္က်င္းပရာ ဓမၼာ႐ုံတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမႉးျပဳေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္တို႔က ႐ြာငယ္ေက်ာင္းသစ္ဆရာေတာ္ထံ ငါးပါးသီလေဆာက္တည္ကာ ဆရာေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္မူေသာ ပရိတ္တရား ေတာ္မ်ားကို နာယူ၍ လႉဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ၿပီး ေရစက္သြန္းခ်တရားနာယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေ႐ႊဥမင္သဘာဝ လိုဏ္ဂူဘုရား ဝတၱကနယ္ေျမအတြင္း "ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအသိအမွတ္ျပဳဆု" ဂုဏ္ျပဳဆုေပးပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တက္ေရာက္ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊဥမင္သဘာဝလိုဏ္ဂူေတာ္ဘုရား ဝတၱကေျမအား ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ေ႐ႊဥမင္တစ္ခြင္ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈအေပၚ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားအစည္းအေဝး၌ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆု (Smoke Free Herritage Site Award) ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါဆုကို ေ႐ႊဥမင္သဘာဝလိုဏ္ဂူေတာ္ဘုရားေဂါပကထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေနရာမ်ား (Smoke Free Area)တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္သြားသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္ေစလ်က္ အမ်ားသူငါ - အထူးသျဖင့္ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဆးလိပ္မေသာက္သူတို႔ အတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းဇုံမ်ားသဖြယ္ ေပ်ာ္႐ြင္ဖြယ္အနားယူႏိုင္ျခင္း၊ အပန္းေျဖႏိုင္ျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ေၾကာင့္ တျခားသူေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း မရွိသူ တို႔၏ လြတ္လပ္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိေစျခင္းအျပင္ နယ္ေျမကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးသူတို႔အေနျဖင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသည္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈအား လက္ေလ်ာ့ျဖတ္ေသာက္သည္အထိ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

၎ေနာက္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးအာကာလင္းမွ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ပင္းတယၿမိဳ႕ မီးအိမ္ရွင္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ႏွင့္ ေ႐ႊဥမင္ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ဦးထံ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအသိအမွတ္ျပဳဆုအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးအာကာလင္းမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာသူဇာခ်စ္တင္၊ မီးအိမ္ရွင္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းမင္းထြဋ္၊ ေ႐ႊဥမင္ေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ဦး၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ ပရဟိတကြန္ယက္အဖြဲ႕တို႔အား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မီးအိမ္ရွင္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္မွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရွှေဥမင်သဘာဝလိုဏ်ဂူတော် ဗုဒ္ဓပူဇနိယတပေါင်းပွဲတော် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး မတ် - ၁၆

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ်တွင် မတ် ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ရွှေဥမင် သဘာဝလိုဏ်ဂူ တော်အဝင် မုဒ်ဦးရှေ့၌ ဗုဒ္ဓပူဇနိယတပေါင်းပွဲတော် ဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ ရွာငယ်ကျောင်းသစ်ဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသ၊ အရှေ့ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် လင်းအောင်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအာကာလင်းတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ပွဲတော်အတွင်း ခင်းကျင်းပြသထားသော ဌာနဆိုင်ရာပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီး ရွှေဥမင်သဘာဝ လိုဏ်ဂူ တော် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ တပေါင်းပွဲတော်ကျင်းပရာ ဓမ္မာရုံတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အမှူးပြုသော ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့က ရွာငယ်ကျောင်းသစ်ဆရာတော်ထံ ငါးပါးသီလဆောက်တည်ကာ ဆရာတော်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ္စျယ်မူသော ပရိတ်တရား တော်များကို နာယူ၍ လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်ပြီး ရေစက်သွန်းချတရားနာယူကြကြောင်း သိရသည်။

ထို့နောက် ရွှေဥမင်သဘာဝ လိုဏ်ဂူဘုရား ဝတ္တကနယ်မြေအတွင်း "ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသအသိအမှတ်ပြုဆု" ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများက တက်ရောက်ကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ်ရှိ ရွှေဥမင်သဘာဝလိုဏ်ဂူတော်ဘုရား ဝတ္တကမြေအား ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရွှေဥမင်တစ်ခွင် နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအပေါ် (၆)ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် မြို့တော် များအစည်းအဝေး၌ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆု (Smoke Free Herritage Site Award) ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါဆုကို ရွှေဥမင်သဘာဝလိုဏ်ဂူတော်ဘုရားဂေါပကထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုခြင်း အခမ်းအနားဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်နေရာများ (Smoke Free Area)တွင် ရာနှုန်းပြည့် ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်သွားသည့် နေရာများအဖြစ် ပေါ်ပေါက်စေလျက် အများသူငါ - အထူးသဖြင့် မိခင်များ၊ ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အခြားသော ဆေးလိပ်မသောက်သူတို့ အတွက် အန္တရာယ်ကင်းဇုံများသဖွယ် ပျော်ရွင်ဖွယ်အနားယူနိုင်ခြင်း၊ အပန်းဖြေနိုင်ခြင်း၊ ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်သော စာသင်ခန်းများကို တည်ဆောက်ပေးခြင်းသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ခြင်းဖြင့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကြောင့် တခြားသူဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်း မရှိသူ တို့၏ လွတ်လပ်သောရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိစေခြင်းအပြင် နယ်မြေကန့်သတ်တားမြစ်ထားခြင်းများကြောင့် ဆေးလိပ် သောက်သုံးသူတို့အနေဖြင့် အကြိမ်အရေအတွက်များ လျော့နည်းကျဆင်းသည်မှာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုအား လက်လျော့ဖြတ်သောက်သည်အထိ မျှော်မှန်းချက်ထားပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

၎င်းနောက် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအာကာလင်းမှ ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ပင်းတယမြို့ မီးအိမ်ရှင်ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်နှင့် ရွှေဥမင် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဦးထံ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအသိအမှတ်ပြုဆုအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်၍ လည်းကောင်း၊ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအာကာလင်းမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာသူဇာချစ်တင်၊ မီးအိမ်ရှင်ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်၊ ရွှေဥမင်ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဦး၊ ပင်းတယမြို့နယ် ပရဟိတကွန်ယက်အဖွဲ့တို့အား အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပြီး မီးအိမ်ရှင်ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Sat, 16 Mar 2019 13:16:40 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2178:2019-03-15-11-25-16&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2178:2019-03-15-11-25-16&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:55:16 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:2019-03-15-11-23-40&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:2019-03-15-11-23-40&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:40 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:2019-03-15-11-23-40&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:2019-03-15-11-23-40&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:40 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2177:2019-03-15-11-23-40&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2177:2019-03-15-11-23-40&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:40 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:2019-03-15-11-23-37&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:2019-03-15-11-23-37&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:37 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:2019-03-15-11-23-37&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:2019-03-15-11-23-37&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:37 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:2019-03-15-11-23-37&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:2019-03-15-11-23-37&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:37 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2170:2019-03-15-11-23-08&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2170:2019-03-15-11-23-08&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:08 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:2019-03-15-11-23-08&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:2019-03-15-11-23-08&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:53:08 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2169:2019-03-15-11-21-53&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2169:2019-03-15-11-21-53&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၅

47

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တို႔သည္ မတ္ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္းလမ္းဆုံ၌ မီးပြိဳင့္တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအးကိုမွ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လမ္းႏွင့္ လမ္းလယ္ ကၽြန္းေမ်ာ၊ ဓာတ္မီးတိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကေမၻာဇလမ္း(PHASE-1) အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေရွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း- ပြိဳင့္လမ္းဆုံမွ ေရထြက္ဦးလမ္းထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း) အတိုင္းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ ၂၅၂၆.၂၄ က်ပ္သိန္း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ႏွစ္၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-2) ေရထြက္ဦးလမ္းမွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၅၄၁၃.၀၂ က်ပ္သန္း၊ တင္ျမင့္ရီကုမၸဏီမွ က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀) လႉဒါန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကေမၻာဇလမ္း(PHASE-3) မဟာဗႏၶဳလလမ္းမွ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးလမ္းဆုံအထိ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း (လမ္း- တံတား- ေရေျမာင္း- ပလက္ေဖာင္း- လမ္းလယ္ကၽြန္းေမ်ာ- ေျမကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ ၇၄၈၁.၈၉ က်ပ္သိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုးေငြအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ က်ပ္သိန္း၊ ကတၱရာတန္ဖိုးေငြ ၁၁၄၂.၂၈ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ (ကတၱရာတန္ဖိုး ေငြမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ က်ပ္သိန္း၊ စုစုေပါင္းလမ္းအရွည္ ၅၉၉၀ေပ ကေမၻာဇလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူ တို့သည် မတ် ၁၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုးမြို့ရှင်နတ်နန်းလမ်းဆုံ၌ မီးပွိုင့်တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ဦးအေးကိုမှ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လမ်းနှင့် လမ်းလယ် ကျွန်းမျော၊ ဓာတ်မီးတိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-1) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း- ပွိုင့်လမ်းဆုံမှ ရေထွက်ဦးလမ်းထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း) အတိုင်းအတာ ၂၁၅၀'-၀''  × ၄၀'-၀''၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၂၅၂၆.၂၄ ကျပ်သိန်း၊ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ နှစ်၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘတ်ဂျတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-2) ရေထွက်ဦးလမ်းမှ မဟာဗန္ဓုလလမ်းအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၁၇၀၀'-၀'' × ၈၅'/၉၀' ၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၅၄၁၃.၀၂ ကျပ်သန်း၊ တင်မြင့်ရီကုမ္ပဏီမှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘောဇလမ်း(PHASE-3) မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးလမ်းဆုံအထိ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (လမ်း- တံတား- ရေမြောင်း- ပလက်ဖောင်း- လမ်းလယ်ကျွန်းမျော- မြေကာနံရံ) ၂၁၄၀'- ၀'' × ၇၅' - ၀''၊ ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ ၇၄၈၁.၈၉ ကျပ်သိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေအပါ) ၁၅၄၂၁.၁၅ ကျပ်သိန်း၊ ကတ္တရာတန်ဖိုးငွေ ၁၁၄၂.၂၈ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကတ္တရာတန်ဖိုး ငွေမပါ) ၁၄၂၇၈.၈၇ ကျပ်သိန်း၊ စုစုပေါင်းလမ်းအရှည် ၅၉၉၀ပေ ကမ္ဘောဇလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 15 Mar 2019 17:51:53 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္လ်ွပ္စစ္မီးလင္းဖြင့္ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2168:2019-03-11-05-08-52&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2168:2019-03-11-05-08-52&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ၾကီး        မတ္- ၁၀

45

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္းေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဖာင္းေတာ၊ ေနာင္ခမ္း၊ ဘုရားျဖဴ၊ လယ္ေတာ္၊ ေနာင္ဘိုေက်းရြာအုပ္စုမ်ား လ်ွပ္စစ္မီးလင္းဖြင့္ပြဲကိုမတ္(၁၀)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီကေဖာင္းေတာေက်းရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရး ႏွစ္ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ(၅)ရြာ လ်ွပ္စစ္မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းလတ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေမာင္ေမာင္စိန္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္တို႕မွ ဖဲၾကိဳ းျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ဆက္လက္၍"ဒိုးေက်းရြာမီးလင္းျပီ "ဆိုင္းဘုတ္အားရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္မွ စက္ခလုပ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း)တို႕ေပါင္းစပ္ျပီး ခရုိင္(၁၃)ခရုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္(၅၅)ျမိဳ႕နယ္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ခရုိင္(၃)ခရိုင္ျမိဳ႕နယ္(၂၁)ျမိဳ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားရွိျပီး ကာလိ မိုင္းစံ၊ ဟိုမိန္းျမိဳ႕(၃)ျမိဳ႕သာ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိရန္က်န္ေနျပီး က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕နယ္အားလုံးနီးပါး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိသုံးစြဲလ်ွက္ရွိျပီး (အေရွ့ပိုင္း)တြင္ ႏိူင္ငံေတာ္ဓါတ္အားစနစ္ျဖင့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား႐ရွိျခင္း မရွိေသးဘဲအစိုးရသစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ကာလအတြင္းရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိအတြက္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြျဖင့္ လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားတိုးတက္ ထုတ္လုပ္ပို႕လႊတ္ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ကာလတိုကာလရွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြမွ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္က်ပ္သန္း(၁၂၀၄၅.၃၁၇)က်ပ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း(၁၂၃၂၆.၇၅၈)က်ပ္၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉(၆)လပတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း(၁၀၅၅၈.၄၈၂)က်ပ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း(၈၀၅၁.၇၆၇)က်ပ္ ျပည္သူမ်ားလ်ွပ္စစ္မီးဗို႕အားျပည့္မီစြာသုံးစြဲႏိုင္ေရး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားလုံး လုံေလာက္ စြာ သုံးစြဲႏိုင္ေရးအစရွိေသာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ၂၁၉ရြာရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဓါတ္အားစနစ္မွ ၄၀ရြာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲ လ်က္ရွိျပီး ၁၇၉ရြာလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိရန္ က်န္ရွိ၍ အိမ္ေထာင္စုဦးေရအေနျဖင့္(၄၀၁၈၅)ရွိျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဓါတ္အားစနစ္မွ (၁၂၂၀၇)သုံးစြဲလ်က္ရွိျပီး (၂၇၉၇၈)လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိရန္က်န္ရွိေနေသးပါေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း(၃၀.၃၈)ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံေတာ္ဓါတ္အားစနစ္မွ သုံးစြဲႏိုင္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလိုရပ္ေစာက္ျမိဳ ႕နယ္ေဖာင္းေတာေက်းရြာအုပ္စု ေနာင္ဘိုရြာ၊ လယ္ေတာ္ရြာ၊ ဘုရားျဖဴရြာ၊ ေနာင္ခမ္းရြာႏွင့္ေဖာင္းေတာရြာ(၅)ရြာတြင္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားကို(၂၄)နာရီရရွိသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ က်န္းမေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ျပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိူေမာင္ႏွမမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေမႊးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႕ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံက အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဦးေက်ာ္လႈိင္ဝင္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီးရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားကာ ေနာင္ဘိုေက်းရြာ၊ ေနာင္ခမ္း ေက်းရြာ၊ ေဖာင္းေတာေက်းရြာမွ ရွမ္းရုိးရာအကဓႏုရုိးရာအက၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားရုိးရာအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္၍ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား ေနရာအေရာက္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုေပးအပ္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

  ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

 09 250132943

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်တွင်လျှပ်စစ်မီးလင်းဖွင့်

တောင်ကြီး        မတ်- ၁၀

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ဖောင်းတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖောင်းတော၊ နောင်ခမ်း၊ ဘုရားဖြူ၊ လယ်တော်၊ နောင်ဘိုကျေးရွာအုပ်စုများ လျှပ်စစ်မီးလင်းဖွင့်ပွဲကိုမတ်(၁၀)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီကဖောင်းတောကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ရပ်စောက်မြို့နယ် ကျေးရွာ(၅)ရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မင်းလတ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်ဦးမောင်မောင်စိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်မြင့်၊ ပြည်နယ်လွှတော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်တို့မှ ဖဲကြို းဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

ဆက်လက်၍"ဒိုးကျေးရွာမီးလင်းပြီ "ဆိုင်းဘုတ်အားရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်မှ စက်ခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း)တို့ပေါင်းစပ်ပြီး ခရိုင်(၁၃)ခရိုင်၊ မြို့နယ်(၅၅)မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းထားရှိကာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွင်း ခရိုင်(၃)ခရိုင်မြို့နယ်(၂၁)မြို့နယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကာလိ မိုင်းစံ၊ ဟိုမိန်းမြို့(၃)မြို့သာ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်ကျန်နေပြီး ကျန်မြို့နယ်များအားလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မြို့နယ်အားလုံးနီးပါး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိသုံးစွဲလျှက်ရှိပြီး (အရှေ့ပိုင်း)တွင် နိူင်ငံတော်ဓါတ်အားစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိခြင်း မရှိသေးဘဲအစိုးရသစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေရသည့်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိအတွက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားတိုးတက် ထုတ်လုပ်ပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး ကာလတိုကာလရှည် စီမံချက်များ ချမှတ်၍စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေမှ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင်ကျပ်သန်း(၁၂၀၄၅.၃၁၇)ကျပ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း(၁၂၃၂၆.၇၅၈)ကျပ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉(၆)လပတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း(၁၀၅၅၈.၄၈၂)ကျပ်နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း(၈၀၅၁.၇၆၇)ကျပ် ပြည်သူများလျှပ်စစ်မီးဗို့အားပြည့်မီစွာသုံးစွဲနိုင်ရေး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုံး လုံလောက် စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးအစရှိသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ၂၁၉ရွာရှိပြီး နိုင်ငံတော်ဓါတ်အားစနစ်မှ ၄ဝရွာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲ လျက်ရှိပြီး ၁၇၉ရွာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရန် ကျန်ရှိ၍ အိမ်ထောင်စုဦးရေအနေဖြင့်(၄၀၁၈၅)ရှိပြီး နိုင်ငံတော် ဓါတ်အားစနစ်မှ (၁၂၂၀၇)သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး (၂၇၉၇၈)လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရန်ကျန်ရှိနေသေးပါကြောင်း၊ ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်း(၃၀.၃၈)ရာခိုင်နှုန်း နိုင်ငံတော်ဓါတ်အားစနစ်မှ သုံးစွဲနိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ယခုလိုရပ်စောက်မြို ႕နယ်ဖောင်းတောကျေးရွာအုပ်စု နောင်ဘိုရွာ၊ လယ်တော်ရွာ၊ ဘုရားဖြူရွာ၊ နောင်ခမ်းရွာနှင့်ဖောင်းတောရွာ(၅)ရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို(၂၄)နာရီရရှိသည့်အတွက် ကျေးလက်နေ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ လူမှုရေး၊ ကျန်းမရေးနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိူမောင်နှမများ၏ စိုက်ပျိုးမွှေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်အောင်မြင်မှုရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက အမှာစကားပြောကြားပြီး ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဦးကျော်လှိုင်ဝင်းမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကာ နောင်ဘိုကျေးရွာ၊ နောင်ခမ်း ကျေးရွာ၊ ဖောင်းတောကျေးရွာမှ ရှမ်းရိုးရာအကဓနုရိုးရာအက၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်၍ မီးလင်းရေးကော်မတီမှ မီးလင်းရေးဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ နေရာအရောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကိုပေးအပ်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

  မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 09 250132943

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 11 Mar 2019 11:38:52 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2167:2019-03-11-04-39-03&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2167:2019-03-11-04-39-03&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၁

46

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မတ္ ၁၁ နံနက္ ၉ နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အ.ထ.က (၂)၊ အ.ထ.က (၁)၊ အ.ထ.က (၄)၊ အ.ထ.က (၅)ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သိပၸံတြဲ (၄)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အ.ထ.က (၁)ေက်ာင္း၌ ေျဖဆိုသူ စာရင္းရွိ (၆၉၈)ဦး၊ ေျဖဆို (၆၈၃)ဦး၊ အ.ထ.က (၂)ေက်ာင္း၌ စာရင္းရွိ (၅၉၁)ဦး၊ ေျဖဆို (၅၇၂)ဦး၊ အ.ထ.က (၄)ေက်ာင္း၌ စာရင္းရွိ (၆၉၇)ဦး၊ ေျဖဆို (၆၂၉)ဦး၊ အ.ထ.က (၅)ေက်ာင္း၌ စာရင္းရွိ (၆၅၁)ဦး၊ ေျဖဆို (၆၀၀)ဦး အသီးသီးေျဖဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09250132943

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုသည့် ကျောင်းများအား လှည့်လည် ကြည့်ရှု

တောင်ကြီး မတ် - ၁၁

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် မတ် ၁၁ နံနက် ၉ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ အ.ထ.က (၂)၊ အ.ထ.က (၁)၊ အ.ထ.က (၄)၊ အ.ထ.က (၅)ကျောင်းတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့် ကျောင်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ သိပ္ပံတွဲ (၄)ရက်မြောက်နေ့တွင် အ.ထ.က (၁)ကျောင်း၌ ဖြေဆိုသူ စာရင်းရှိ (၆၉၈)ဦး၊ ဖြေဆို (၆၈၃)ဦး၊ အ.ထ.က (၂)ကျောင်း၌ စာရင်းရှိ (၅၉၁)ဦး၊ ဖြေဆို (၅၇၂)ဦး၊ အ.ထ.က (၄)ကျောင်း၌ စာရင်းရှိ (၆၉၇)ဦး၊ ဖြေဆို (၆၂၉)ဦး၊ အ.ထ.က (၅)ကျောင်း၌ စာရင်းရှိ (၆၅၁)ဦး၊ ဖြေဆို (၆၀၀)ဦး အသီးသီးဖြေဆိုကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

09250132943

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 11 Mar 2019 11:09:03 +0630
ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ခြင့္ရေဒသနမ့္ဆန္ျမိဳ႕တြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2166:2019-03-09-02-50-27&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2166:2019-03-09-02-50-27&catid=50&Itemid=276

နမ္႔ဆန္         မတ္- ၈

44

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ျပည္သူမ်ား၏ခံစားခ်က္မ်ားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မတ္(၈)ရက္နံနက္ပိုင္းက ေဒသဦးစီးခန္းမတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး၊  သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ရပ္မိရပ္ဖဌာနဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသနမ္႔ဆန္ျမိဳ႕တြင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းမွာ ေဒသအတြင္းလိုအပ္ခ်က္ ေတြ႕ၾကဳံေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား ျပည္သူ မ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသိရွိရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာက္ရြက္ေပး ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါကကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႕ေနာက္ပေလာာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေအးေက်ာ္က ေဒသအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းျပီး၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းေဇာ္မွေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႕ေနာက္တက္ေရာက္လာသည့္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ရပ္မိရပ္ဖဦးေစာလြင္မွ ျမိဳ႕မဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားရာအေဆာင္ အေနာက္ဘက္(၈၅'×၄၅') အတိုင္းအတာေျမျပိဳက်နမႈအား သံကူကြန္ကရစ္ ေျမထိန္းနံရံျပဳလုပ္ရန္ ခန့္မွန္းကုန္က်ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၈၀)အား အစိုးရအဖြဲ႕မွပ့ံပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ ဇယန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္အေနာက္ဘက္ေနရာ(၇)ေနရာ ေျမျပိဳက်ေနမႈလုပ္ငန္း(၇)ခု ေျမထိန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြက်ပ္ သိန္း(၃၁၄၄)သိန္းအား ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ပေလာင္ဗဟို စာေပရုံး အေဆာက္အဦ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ လ်ွပ္စစ္မီးပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ေဆးသုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား(၂)ခုအတြက္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ေငြက်ပ္သိန္း(၂၀၀) ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးျပီး၊ လက္ဖက္အသင္းဒုတိယဥကၠ႒ဦးစိုင္းညြန္႕ေမာင္မွ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္႕လုပ္ငန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္သာေသာေခ်းေငြရ႐ွိေရးအတြက္တင္ျပျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ဖက္ သုေတသနျခံေျမေနရာရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လက္ဖက္စိုက္ေတာင္သူမ်ားပုံစံ(၇)ရရွိေရး တင္ျပျခင္း၊ တရုတ္ျပည္မွ တရားမဝင္ လက္ဖက္(အခ်ဳိေျခာက္/လက္ဖက္ေျခာက္) ဝင္ေရာက္မႈအားဥပေဒႏွင့္အညီတားဆီးေပးရန္ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္သင္တန္းေပးရန္တင္ျပျပီး၊ မန္တုံျမိဳ႕နယ္ရပ္မိရပ္ဖ ဦးႏုိင္ဝင္းထြန္းမွ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းလိုအပ္သည့္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္မန္ေတာက္ရပ္မွ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ဆက္သြယ္သည္႕ လမ္းကြန္ကရစ္လမ္း(၁၂၀၀')၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ မန္ကန္ႏွင့္အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ဟိုခိုဆက္သြယ္သည့္လမ္းေျမသားလမ္း ၁/၄မိုင္တန္တီး-ဟူးလိန္ကားလမ္း ေျမသားလမ္း (၉)မိုင္၊ မန္တုံ-မုံးဝီးလမ္းမၾကီးမွ ေစေကာ္-ဟူးလိန္-ပန္ကူ-ေနာင္ခ်ဳိ-ကုန္းေပါင္း ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေျမသား(၂၀)မိုင္ နမၼတူျမိဳ႕နယ္ မိုင္းဆင္ေက်းရြာမွ နားမြန္း-ပန္ေကာ္-မန္ေစာ-ေတာေန လမ္းေျမသားလမ္း(၁၈)မိုင္ စသည့္လမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အသီးသီးတင္ျပသြားၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ျပည္သူမ်ား၏ေဒသအတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အသီးသီး ျပန္လည္ေျဖရွင္းသြားၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ေနာက္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနျ ပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွလွဴဒါန္းေသာ လြယ္ဆုိင္ဘုရားႏွင့္ဂႏၶကုဋိေက်ာင္းတိုက္ ျပဳျပင္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀၀)၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ဘုရားၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇယ္တုန္ဟုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းျပဳျပင္ရန္ က်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ လီလုေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္ပိန္းေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျပဳျပင္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ နမ့္လင္းေက်းရြာအုပ္စုပန္ေတာင္း(ေအာက္)ေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျပဳျပင္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ အေနာက္ကင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုနမ့္ေက်းရြာဘုနးေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ဆြမ္းစားေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၀)တို႕ကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းေပးရာ နမ့္ဆန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ့ဥကၠဌ ဦးေအးေက်ာ္ကလက္ခံရယူျပီး နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ တအာင္းပေလာင္စာေပယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွလွဴဒါန္းေသာ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၀)ကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမွေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းကို တအာင္းစာေပယဥ္ေက်းမႈတို႕ကိုေပးအပ္ရာ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူျပီး၊ လယ္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလ်ွာက္လြာပုံစံ(၁)ကို ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက လက္ခံရယူ၍ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ေသာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ဦးေအးေက်ာ္မွ ေပးအပ္ရာျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ဦးတင္ဦးက လက္ခံ ရယူျပီးျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကနိဂုံးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႕သည္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံသို႕သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ စစ္ေဆးျပီးရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) သီေပါျမိဳ႕ ခႏၲီရာမစာသင္တိုက္ႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာဘိုးေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာက္မဲခရုိင ္အတြင္းရွိစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသီေပါ့ျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားမွစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ အားေပးစကားေျပာၾကားကာအလွဴ ေငြႏွင့္စားစရာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

09250132943

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ ဳပ်ခွင့်ရဒေသနမ့်ဆန်မြို့တွင်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

နမ့်ဆန်         မတ်- ၈

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့ရှိဒေသခံပြည်သူများ ဒေသလိုအပ်ချက် ပြည်သူများ၏ခံစားချက်များသိရှိနိုင်ရန်အတွက် မတ်(၈)ရက်နံနက်ပိုင်းက ဒေသဦးစီးခန်းမတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပလောင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၊  သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ နမ့်ဆန်မြို့ရပ်မိရပ်ဖဌာနဆိုင်ရာဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသနမ့်ဆန်မြို့တွင်ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းမှာ ဒေသအတွင်းလိုအပ်ချက် တွေ့ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲများ ပြည်သူ များ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ခံစားချက်များသိရှိရန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖြည့်ဆည်းဆောက်ရွက်ပေး နိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များရှိပါကကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက်ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကျော်က ဒေသအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြီး၊ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးသိန်းဇော်မှဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်း ကြောင်းသိရသည်။ ထို့နောက်တက်ရောက်လာသည့် နမ့်ဆန်မြို့ရပ်မိရပ်ဖဦးစောလွင်မှ မြို့မဂိုဏ်းချုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၏ကျောင်းဆောင်နှင့် ယာဉ်ရပ်နားရာအဆောင် အနောက်ဘက်(၈၅'×၄၅') အတိုင်းအတာမြေပြိုကျနမှုအား သံကူကွန်ကရစ် မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ်သိန်း(၁၀၈၀)အား အစိုးရအဖွဲ့မှပံ့ပိုး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် ဇယန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ ကျောင်းဆောင်နှင့်အနောက်ဘက်နေရာ(၇)နေရာ မြေပြိုကျနေမှုလုပ်ငန်း(၇)ခု မြေထိန်းပြုလုပ်ရန်အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ် သိန်း(၃၁၄၄)သိန်းအား ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်ပလောင်ဗဟို စာပေရုံး အဆောက်အဦ ပြန်လည်တည်ဆောက်လျှက်ရှိရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိနေသည့် လျှပ်စစ်မီးပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ(၂)ခုအတွက် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ငွေကျပ်သိန်း(၂၀၀) ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တင်ပြဆွေးနွေးပြီး၊ လက်ဖက်အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းညွန့်မောင်မှ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် သက်သာသောချေးငွေရရှိရေးအတွက်တင်ပြခြင်း၊ မြို့နယ်တွင် လက်ဖက် သုတေသနခြံမြေနေရာရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးရန် လက်ဖက်စိုက်တောင်သူများပုံစံ(၇)ရရှိရေး တင်ပြခြင်း၊ တရုတ်ပြည်မှ တရားမဝင် လက်ဖက်(အချိုခြောက်/လက်ဖက်ခြောက်) ဝင်ရောက်မှုအားဥပဒေနှင့်အညီတားဆီးပေးရန် တင်ပြချက်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သင်တန်းပေးရန်တင်ပြပြီး၊ မန်တုံမြို့နယ်ရပ်မိရပ်ဖ ဦးနိုင်ဝင်းထွန်းမှ မြို့နယ်အတွင်းလိုအပ်သည့် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်မန်တောက်ရပ်မှ မြို့မရပ်ကွက်ဆက်သွယ်သည့် လမ်းကွန်ကရစ်လမ်း(၁၂၀၀')၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် မန်ကန်နှင့်အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ဟိုခိုဆက်သွယ်သည့်လမ်းမြေသားလမ်း ၁/၄မိုင်တန်တီး-ဟူးလိန်ကားလမ်း မြေသားလမ်း (၉)မိုင်၊ မန်တုံ-မုံးဝီးလမ်းမကြီးမှ စေကော်-ဟူးလိန်-ပန်ကူ-နောင်ချို-ကုန်းပေါင်း ဆက်သွယ်သည့် လမ်းမြေသား(၂၀)မိုင် နမ္မတူမြို့နယ် မိုင်းဆင်ကျေးရွာမှ နားမွန်း-ပန်ကော်-မန်စော-တောနေ လမ်းမြေသားလမ်း(၁၈)မိုင် စသည့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အသီးသီးတင်ပြသွားကြကြောင်းသိရသည်။

ယင်းနောက်ပြည်သူများ၏ဒေသအတွင်း လိုအပ်ချက်များကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများက ဒေသလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အသီးသီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းသွားကြကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းနောက်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနျ ပည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှလှူဒါန်းသော လွယ်ဆိုင်ဘုရားနှင့်ဂန္ဓကုဋိကျောင်းတိုက် ပြုပြင်ရန်ငွေကျပ်သိန်း(၅၀၀)၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်ဘုရားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇယ်တုန်ဟုန်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပြုပြင်ရန် ကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ လီလုကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်ပိန်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြုပြင်ရန်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ နမ့်လင်းကျေးရွာအုပ်စုပန်တောင်း(အောက်)ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြုပြင်ရန်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ အနောက်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာဘုနးတော်ကြီးကျောင်း ဆွမ်းစားဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ပေးအပ်လှူဒါန်းပေးရာ နမ့်ဆန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအေးကျော်ကလက်ခံရယူပြီး နမ့်ဆန်မြို့ တအာင်းပလောင်စာပေယဉ်ကျေးမှုအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလှူဒါန်းသော ငွေကျပ်သိန်း(၂၀)ကို ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးမှပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးမှ အလှူငွေကျပ် (၁၀)သိန်းကို တအာင်းစာပေယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုပေးအပ်ရာ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူပြီး၊ လယ်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်လွာပုံစံ(၁)ကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူ၍ နမ့်ဆန်မြို့ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့မှ ပေးအပ်သော အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကျော်မှ ပေးအပ်ရာပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးတင်ဦးက လက်ခံ ရယူပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကနိဂုံးချုပ်စကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် နမ့်ဆန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) သီပေါမြို့ ခန္တီရာမစာသင်တိုက်နှင့် အောင်မင်္ဂလာဘိုးတော်ကျောင်းတိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသောကျောက်မဲခရိုင ္အတွင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများသီပေါ့မြို့နယ်ကျေးရွာများမှစစ်ဘေးရှောင်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးစကားပြောကြားကာအလှူ ငွေနှင့်စားစရာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09250132943

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Sat, 09 Mar 2019 09:20:27 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:2019-03-08-10-09-03&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:2019-03-08-10-09-03&catid=50&Itemid=276

ကုန္းၾကမ္း     မတ္-၇

42

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕ရွိရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မတ္(၇)ရက္နံနက္(၉)နာရီက ျမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ရုံး၌ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

  ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးစိုးမိုးမွ ေဒသဆိုင္အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုးကန္႕လူမ်ဳိးမ်ား အေရာင္ဆိုးခံရမည္ကို စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ မိမိတို႕ ပိုမိုခက္ခဲပါေၾကာင္း ကိုးကန္႕ေဒသ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္း ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း တိုက္ပြဲေၾကာင့္ဖုန္ကန္ေဒသတြင္ ျပည္သူမ်ား၏စီးပြားေရးမ်ား ထိခုိက္ရပါေၾကာင္း ဘ႑ေငြနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦနည္းပါးျခင္း လ်ွပ္စစ္မီးႏွင့္ေရးမရရွိေသးသည္အတြက္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထိခိုက္ပါေၾကာင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းပါက ေလာက္ကိုင္သို႕သြားေရာက္ကုသေနရသျဖင့္ ေငြမ်ားမလုံေလာက္သည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္မလုံေလာက္သည့္အျပင္ ဆရာမအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ မရွိေသာ ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအိမ္တြင္ေနရပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္ပညာေရး က႑ကို ေထာက္ပံေစလိုေၾကာင္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားေက်ာင္းေနႏိုင္ေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္မရိွေသးသူ မ်ား အလုပ္အကိုင္႐ရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႕ေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ကုန္းၾကမ္းေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဒသလိုအပ္ခ်က္ တင္ျပမႈကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္္အဆင့္ ဌာနဆိုင္တို႕မွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတို႕ကလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ေပးေသာႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကို ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ တို႕ကေပးအပ္ရာ ကိုးကန္႕တိုင္းသားမ်ား၊ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား/သူမ်ားက လက္ခံရရာယူၾကျပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းေသာေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္၊ အားကစားပစၥည္းႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အာဟာရျပည္႕ စားေသာက္စရာမ်ားကို ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး တို႕ကအသီးသီးေပးအပ္ရာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကျပီး ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္က နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

     ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

     09250132943

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

ကုန်းကြမ်း     မတ်-၇

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကုန်းကြမ်းမြို့ရှိရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ မတ်(၇)ရက်နံနက်(၉)နာရီက မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံး၌ တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

  ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမျိုးစိုးမိုးမှ ဒေသဆိုင်အချက်အလက်များ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကုန်းကြမ်းမြို့ကို ရောက်ရှိလာသည့် အစိုးရအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိပါကြောင်း၊ ကိုးကန့်လူမျိုးများ အရောင်ဆိုးခံရမည်ကို စိုးရိမ်မိပါကြောင်း မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင် အခြားတိုင်းရင်းသားများထက် မိမိတို့ ပိုမိုခက်ခဲပါကြောင်း ကိုးကန့်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအချင်း ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း တိုက်ပွဲကြောင့်ဖုန်ကန်ဒေသတွင် ပြည်သူများ၏စီးပွားရေးများ ထိခိုက်ရပါကြောင်း ဘဏ္ဍငွေနည်းပါးသောကြောင့် အခြေခံအဆောက်အဦနည်းပါးခြင်း လျှပ်စစ်မီးနှင့်ရေးမရရှိသေးသည်အတွက် ခက်ခဲပါကြောင်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိခိုက်ပါကြောင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက လောက်ကိုင်သို့သွားရောက်ကုသနေရသဖြင့် ငွေများမလုံလောက်သည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်မလုံလောက်သည့်အပြင် ဆရာမအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ မရှိသော ကြောင့် အများပြည်သူအိမ်တွင်နေရပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်ပညာရေး ကဏ္ဍကို ထောက်ပံစေလိုကြောင်း ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများကျောင်းနေနိုင်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်မရှိသေးသူ များ အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ရန် တင်ပြဆွေးနွေးသွားကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကုန်းကြမ်းဒေသခံပြည်သူများ ဒေသလိုအပ်ချက် တင်ပြမှုကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်တို့မှပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတို့ကလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ကဏ္ဍအလိုက်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်းသိရသည်။

ယင်းနောက်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု အချို့ပြုလုပ်ပေးသောနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများကို ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် တို့ကပေးအပ်ရာ ကိုးကန့်တိုင်းသားများ၊ ပလောင်တိုင်းရင်းသား/သူများက လက်ခံရရာယူကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသောကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်၊ အားကစားပစ္စည်းနှင့် ကုန်းကြမ်းရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက်အာဟာရပြည့် စားသောက်စရာများကို ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး တို့ကအသီးသီးပေးအပ်ရာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

     မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

     09250132943

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 08 Mar 2019 16:39:03 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2164:2019-03-08-10-07-18&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2164:2019-03-08-10-07-18&catid=50&Itemid=276

ကုန္းၾကမ္း     မတ္-၇

43

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕ရွိရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မတ္(၇)ရက္နံနက္(၉)နာရီက ျမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္ရုံး၌ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

  ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးစိုးမိုးမွ ေဒသဆိုင္အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုးကန္႕လူမ်ဳိးမ်ား အေရာင္ဆိုးခံရမည္ကို စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ မိမိတို႕ ပိုမိုခက္ခဲပါေၾကာင္း ကိုးကန္႕ေဒသ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္း ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း တိုက္ပြဲေၾကာင့္ဖုန္ကန္ေဒသတြင္ ျပည္သူမ်ား၏စီးပြားေရးမ်ား ထိခုိက္ရပါေၾကာင္း ဘ႑ေငြနည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦနည္းပါးျခင္း လ်ွပ္စစ္မီးႏွင့္ေရးမရရွိေသးသည္အတြက္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထိခိုက္ပါေၾကာင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းပါက ေလာက္ကိုင္သို႕သြားေရာက္ကုသေနရသျဖင့္ ေငြမ်ားမလုံေလာက္သည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္မလုံေလာက္သည့္အျပင္ ဆရာမအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ မရွိေသာ ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအိမ္တြင္ေနရပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကုန္းၾကမ္းျမိဳ႕နယ္ပညာေရး က႑ကို ေထာက္ပံေစလိုေၾကာင္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားေက်ာင္းေနႏိုင္ေရးႏွင့္အလုပ္အကိုင္မရိွေသးသူ မ်ား အလုပ္အကိုင္႐ရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႕ေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ကုန္းၾကမ္းေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဒသလိုအပ္ခ်က္ တင္ျပမႈကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္္အဆင့္ ဌာနဆိုင္တို႕မွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတို႕ကလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ေပးေသာႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကို ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ တို႕ကေပးအပ္ရာ ကိုးကန္႕တိုင္းသားမ်ား၊ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား/သူမ်ားက လက္ခံရရာယူၾကျပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းေသာေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္၊ အားကစားပစၥည္းႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အာဟာရျပည္႕ စားေသာက္စရာမ်ားကို ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီး၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး တို႕ကအသီးသီးေပးအပ္ရာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကျပီး ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္က နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

     ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

     09250132943

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

ကုန်းကြမ်း     မတ်-၇

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကုန်းကြမ်းမြို့ရှိရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ မတ်(၇)ရက်နံနက်(၉)နာရီက မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ရုံး၌ တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

  ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမျိုးစိုးမိုးမှ ဒေသဆိုင်အချက်အလက်များ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကုန်းကြမ်းမြို့ကို ရောက်ရှိလာသည့် အစိုးရအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိပါကြောင်း၊ ကိုးကန့်လူမျိုးများ အရောင်ဆိုးခံရမည်ကို စိုးရိမ်မိပါကြောင်း မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင် အခြားတိုင်းရင်းသားများထက် မိမိတို့ ပိုမိုခက်ခဲပါကြောင်း ကိုးကန့်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားအချင်း ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း တိုက်ပွဲကြောင့်ဖုန်ကန်ဒေသတွင် ပြည်သူများ၏စီးပွားရေးများ ထိခိုက်ရပါကြောင်း ဘဏ္ဍငွေနည်းပါးသောကြောင့် အခြေခံအဆောက်အဦနည်းပါးခြင်း လျှပ်စစ်မီးနှင့်ရေးမရရှိသေးသည်အတွက် ခက်ခဲပါကြောင်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထိခိုက်ပါကြောင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက လောက်ကိုင်သို့သွားရောက်ကုသနေရသဖြင့် ငွေများမလုံလောက်သည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်မလုံလောက်သည့်အပြင် ဆရာမအတွက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ မရှိသော ကြောင့် အများပြည်သူအိမ်တွင်နေရပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်ပညာရေး ကဏ္ဍကို ထောက်ပံစေလိုကြောင်း ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများကျောင်းနေနိုင်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်မရှိသေးသူ များ အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ရန် တင်ပြဆွေးနွေးသွားကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကုန်းကြမ်းဒေသခံပြည်သူများ ဒေသလိုအပ်ချက် တင်ပြမှုကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်တို့မှပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတို့ကလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို ကဏ္ဍအလိုက်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်းသိရသည်။

ယင်းနောက်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှု အချို့ပြုလုပ်ပေးသောနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများကို ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် တို့ကပေးအပ်ရာ ကိုးကန့်တိုင်းသားများ၊ ပလောင်တိုင်းရင်းသား/သူများက လက်ခံရရာယူကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသောကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်၊ အားကစားပစ္စည်းနှင့် ကုန်းကြမ်းရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက်အာဟာရပြည့် စားသောက်စရာများကို ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး တို့ကအသီးသီးပေးအပ်ရာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

     မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

     09250132943

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 08 Mar 2019 16:37:18 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္မူဆယ္ေဒသျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:2019-03-06-01-52-59&catid=50&Itemid=276 http://shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:2019-03-06-01-52-59&catid=50&Itemid=276

မူဆယ္         မတ္-၅

41

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မူဆယ္ခရုိင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားလိုအခ်က္ႏွွင့္ ေတြ႕ၾကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္း ေပးရန္အတြက္မတ္(၅)ရက္ မြန္းလြဲ(၂)နာရီခြဲက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မူဆယ္ခရုိင္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းရုံး၌ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားဌာနဆိုင္ရာမ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ားတိုင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး၊ အတူလိုက္ပါလာသည္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႕ေနာက္မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသူရိန္မွ ေဒသဆုိင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုရွင္းလင္းျပီး မူဆယ္ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ တစ္ဦးမွျပည္သူ႕စစ္ကိစၥရပ္မ်ား မိုင္းယုေက်းရြာမွဦးေမာင္စံက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအစားထိုး႐ရွိခ့ဲျပီး၊ ေဘာလုံးကြင္းအစားထိုး မရရွိေသးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအားကစားကြင္းအျဖစ္ ထားရွိသင့္ေၾကာင္းမိုင္းယု(၁၀၅)မိုင္တြင္ တိုးခ်႕ဲရပ္ကြက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမကိုပုံစံ(၇) ရရွိႏိုင္ရန္ျပန္လည္စိစစ္ေပးႏုိင္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားျပီးအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေဒၚစမ္းစမ္းေအးမွ သခ်ဳၤိင္းကုန္းေျမတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေနထိုင္ေရာက္ရွိေနျခင္း မူးယစ္ ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈကို လက္နက္ကိုအဖြဲ႕မွ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ကေလး(၁)ဦးေသဆုံးရေၾကာင္း၊ ၎အနီးရွိစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ျခံစည္းရုိးအခက္အခဲျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေက်းရြာကိုယ္စားမွတင္ျပရျခင္းျဖစ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ေနာင္တြင္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအားဖိတ္ေခၚ ေပးႏိုင္ပါရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က မူဆယ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ရွင္းလင္း၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးကာ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွက႑အလိုက္ ရွင္းလင္းေပးျပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ မ်ားကိုေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားေပးအပ္ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက လက္ခံရယူျပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖ႕ြဲမွ  လွဴဒါန္းေသာ ဗလာစအုပ္ႏွင့္အားကစားပစၥည္းမ်ားကို ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ၾကီးတို႕မွ ေပးအပ္ရာျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴ း ျမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴ းတို႕ကအသီးသီးလက္ခံရယူၾကသည္။

၎ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႕ဲ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က မူဆယ္ေဒသခံမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္အခက္အခဲမ်ားတင္ျပခ်က္အေပၚျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း၍နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

09 250132943

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်မူဆယ်ဒေသပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

မူဆယ်         မတ်-၅

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်ခရိုင်ဒေသခံပြည်သူများလိုအချက်နှင့် တွေ့ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲများဖြေရှင်း ပေးရန်အတွက်မတ်(၅)ရက် မွန်းလွဲ(၂)နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မူဆယ်ခရိုင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရုံး၌ ရပ်မိရပ်ဖများဌာနဆိုင်ရာများဒေသခံပြည်သူများတိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ အတူလိုက်ပါလာသည်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများအား ဒေသခံပြည်သူများ ဌာန ဆိုင်ရာများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက်မူဆယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသူရိန်မှ ဒေသဆိုင်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းပြီး မူဆယ်မြို့မိမြို့ဖ တစ်ဦးမှပြည်သူ့စစ်ကိစ္စရပ်များ မိုင်းယုကျေးရွာမှဦးမောင်စံက စာသင်ကျောင်းများအစားထိုးရရှိခဲ့ပြီး၊ ဘောလုံးကွင်းအစားထိုး မရရှိသေးသဖြင့် အများပြည်သူအားကစားကွင်းအဖြစ် ထားရှိသင့်ကြောင်းမိုင်းယု(၁၀၅)မိုင်တွင် တိုးချဲ့ရပ်ကွက် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရန်နှင့် လယ်ယာမြေကိုပုံစံ(၇) ရရှိနိုင်ရန်ပြန်လည်စိစစ်ပေးနိုင်ရန် တင်ပြဆွေးနွေးသွားပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဒေါ်စမ်းစမ်းအေးမှ သချုၤိင်းကုန်းမြေတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နေထိုင်ရောက်ရှိနေခြင်း မူးယစ် ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုကို လက်နက်ကိုအဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သဖြင့် ကလေး(၁)ဦးသေဆုံးရကြောင်း၊ ၎င်းအနီးရှိစာသင်ကျောင်းတွင် ခြံစည်းရိုးအခက်အခဲဖြစ်နေပါကြောင်း၊ ကျေးရွာကိုယ်စားမှတင်ပြရခြင်းဖြစ်၍ အစိုးရအဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် နောင်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံပါက ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားဖိတ်ခေါ် ပေးနိုင်ပါရန် ရှင်းလင်းတင်ပြသွားကြောင်းသိရသည်။

ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မူဆယ်ဒေသခံပြည်သူများ၏ တင်ပြချက်အပေါ် ရှင်းလင်း၍ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှကဏ္ဍအလိုက် ရှင်းလင်းပေးပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် များကိုကျောင်းသား/သူများအားပေးအပ်ရာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများက လက်ခံရယူပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖ့ြဲမှ  လှူဒါန်းသော ဗလာစအုပ်နှင့်အားကစားပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးတို့မှ ပေးအပ်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူ း မြို့နယ်အားကစားမှူ းတို့ကအသီးသီးလက်ခံရယူကြသည်။

၎င်းနောက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မူဆယ်ဒေသခံများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်အခက်အခဲများတင်ပြချက်အပေါ်ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်း၍နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09 250132943

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Wed, 06 Mar 2019 08:22:59 +0630