ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=276 Sun, 23 Sep 2018 11:24:31 +0630 en-gb ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(စတုတၱေန႔)က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2073:2018-09-21-03-32-14&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2073:2018-09-21-03-32-14&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၂၀

172

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၂ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၂၁)ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၄.၆၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတုတၱေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂)ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၁)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခု ေမးျမန္းရာ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို က “မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းဟဲေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဘိုရွီးေက်း႐ြာအနီး နမ့္ဟိုင္းေခ်ာင္း လက္႐ိုက္ဆည္အား ခိုင္မာသည့္ ေရလႊဲဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း  ၊  မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္တိန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပုန္းခ်ယ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ကုန္းက်ိဳင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လုံႀကိမ္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းလပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဝမ္လင္၊ ဝမ္မိုင္ႏွင့္ ေနာင္ကန္ေက်း႐ြာအနီးရွိ တိမ္ေကာေနေသာ နမ့္လပ္ေခ်ာင္းအားတူးေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္း က “မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းမန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဝမ္ပုံေက်း႐ြာအဝင္လမ္းခြဲ (၁ ၁/၂)မိုင္ကို ေျမသား လမ္းမွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဖာက္လုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း က “နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား(၂) မဂၢါဝပ္ပိုလၽွံလ်က္ရွိသျဖင့္ ေက်း႐ြာ(၄)႐ြာသို႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (RE) သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (BE)တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေကာင္ခမ္း က “မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ စာသင္ေဆာင္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္းအသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီဝင္း က “မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ဟီေတာင္ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာဘုတ္တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ စိုက္ထူရန္ႏွင့္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမ်ားကို သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ မွလည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မုံးစီး- မုံးထမ္- ယုန္းေမာသြားလမ္းရွိ နမ့္ပ်ဥ္းေခ်ာင္းကူး သစ္သားတံတားအား သံကူကြန္ကရစ္တံတား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း ၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္း က “မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ယန္းခိုင္ေက်း႐ြာအနီး အက်ယ္(၁၅)ေပ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လက္႐ိုက္ေရလႊဲဆည္အား ေက်ာက္စီကြန္ကရစ္ဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း ၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစမ္းစမ္းေအး က “စစ္တပ္ပိုင္ေျမ၊ တပ္ရင္းတစ္တပ္ရင္း၏ ေျမဧရိယာလိုအပ္ခ်က္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္း က “ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ က်ဳံးေက်း႐ြာ၊ အ.ထ.က ေက်ာင္းအတြက္ အထက္တန္း ျပဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦးႏွင့္ က်ား/မ အိမ္သာ(၁၀)လုံးအား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

၎ေနာက္ (၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (ပထမ ေန႔)တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္းက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္စီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ က ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပန္းေျဖစခန္း၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဒီေဂါလ္ ကလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ျပဳေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာညီညီေအာင္က ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ထားရီ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ တင္းၾကပ္တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္းတို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ၿပီး ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးက အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူသျဖင့္  ယင္းအဆို အား အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမနစ္နာ ေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရသို႔ တင္ျပေပးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဦးစိုင္းစံထြန္းက  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူအျဖင့္ အဆိုကို စက္တင္ဘာလ ( ၂၁ ) ရက္  ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ယေန႔ ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)ကို မြန္းလြဲ(၂:၃၀)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (ပၪၥမေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။      

 

 ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

uNICODE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္တနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၂၀

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္တနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၂ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၁)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၄.၆၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတုတ္တနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ် (၂၂)ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၁)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားကို က “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းဟဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုရှီးကျေးရွာအနီး နမ့်ဟိုင်းချောင်း လက်ရိုက်ဆည်အား ခိုင်မာသည့် ရေလွှဲဆည်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း  ၊  မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နမ့်တိန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုန်းချယ်ကျေးရွာနှင့် ကုန်းကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လုံကြိမ်ကျေးရွာတို့တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်လင်၊ ဝမ်မိုင်နှင့် နောင်ကန်ကျေးရွာအနီးရှိ တိမ်ကောနေသော နမ့်လပ်ချောင်းအားတူးဖော်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း က “မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းမန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဝမ်ပုံကျေးရွာအဝင်လမ်းခွဲ (၁ ၁/၂)မိုင်ကို မြေသား လမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း က “နမ့်ဆန်မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား(၂) မဂ္ဂါဝပ်ပိုလျှံလျက်ရှိသဖြင့် ကျေးရွာ(၄)ရွာသို့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (RE) သို့မဟုတ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (BE)တွင် ထည့်သွင်းလျာထား ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းကောင်ခမ်း က “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် စာသင်ဆောင်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်းအသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီဝင်း က “မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိ မန်ဟီတောင်ကြိုးဝိုင်း သစ်တောဘုတ်တိုင်များကို ပြန်လည် စိုက်ထူရန်နှင့် ယခင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာများကို သစ်တော ကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင် မှလည်းကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမိုးညဲမြို့နယ်ခွဲ၊ မုံးစီး- မုံးထမ်- ယုန်းမောသွားလမ်းရှိ နမ့်ပျဉ်းချောင်းကူး သစ်သားတံတားအား သံကူကွန်ကရစ်တံတား ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်း က “မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ယန်းခိုင်ကျေးရွာအနီး အကျယ်(၁၅)ပေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လက်ရိုက်ရေလွှဲဆည်အား ကျောက်စီကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း ၊သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး က “စစ်တပ်ပိုင်မြေ၊ တပ်ရင်းတစ်တပ်ရင်း၏ မြေဧရိယာလိုအပ်ချက်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယ မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း က “ပင်းတယမြို့နယ်၊ ကျုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံးကျေးရွာ၊ အ.ထ.က ကျောင်းအတွက် အထက်တန်း ပြဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦးနှင့် ကျား/မ အိမ်သာ(၁၀)လုံးအား ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

၎င်းနောက် (၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (ပထမ နေ့)တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းခဲ့သည့် “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း”နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင် နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်းက အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်စီမံကိန်း နှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် က ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  အတည်ပြု ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် အပန်းဖြေစခန်း၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင် လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဒီဂေါလ် ကလွှတ်တော်ဥပဒေ ပြုရေးရာကော်မတီနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက် များကို လွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး  ဒေါက်တာညီညီအောင်က ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြီးနောက် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်းနှင့် ဥပဒေမူကြမ်းအား အတည်ပြု ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ယင်းနောက် သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခင်ထားရီ က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လောင်းကစားဝိုင်းများ လျော့နည်း ကျဆင်းရေးနှင့် တင်းကြပ်တားဆီးပိတ်ပင် အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား မူဆယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျော်သိန်းနှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်းတို့က ထောက်ခံဆွေးနွေး ပြီး ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်က အကြံပြုထောက်ခံဆွေးနွေးရာ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးက အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူသဖြင့်  ယင်းအဆို အား အတည်ပြုကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များကို ပြည်သူလူထုမနစ်နာ စေရေးအတွက် အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုအစိုး ရသို့ တင်ပြပေးရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဦးစိုင်းစံထွန်းက  ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူအဖြင့် အဆိုကို စက်တင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက်  သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ယနေ့ ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (စတုတ္တနေ့)ကို မွန်းလွဲ(၂:၃၀)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (ပဉ္စမနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၂၁)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။      

 

 ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 21 Sep 2018 10:02:14 +0630
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2072:2018-09-19-08-22-28&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2072:2018-09-19-08-22-28&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး             စက္တင္ဘာ     ၁၉ 

171

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္း အနားမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၃)ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ(၂၅)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔(၁၁၈)ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ (၈၂.၅၂)% ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ တတိယေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၅)ဦးတို႔ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၉)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခုေမးျမန္းရာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မိုးေခ်းေငြမွစတင္၍ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြပုံစံသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြပုံစံတို႔ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈအေျခအေန”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း အားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွလည္ေကာင္း၊  မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္က “မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံၿမိဳ႕မွ ဟိုေလာင္းေက်း႐ြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္းအရွည္(၁၀)မိုင္ခန္႔အား ေျမသားလမ္းအျဖစ္ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး   ဦးခြန္ရဲေထြးမွလည္ေကာင္း၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးေမာင္ၫိုက “မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ နယ္ေျမက်ယ္ဝန္းသျဖင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးရန္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္း အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား  လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္းက “၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ယေန႔အထိ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုလက္မွတ္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားသည္ တစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္(၅၀၀/-)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ/မရွိကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွလည္းေကာင္း၊ “၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္၊ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ မ်ား၏ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္မွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးမင္းမင္းသိန္းက “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစၥအား မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးစိုင္းစံထြန္းက “ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကံ့ေကာ္ေဆာင္ သြပ္မိုးအုတ္ၫွပ္ (၆)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ စာသင္ေဆာင္သည္ ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး  မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းက “လယ္ယာေျမ ပုံစံ(၇)ရရွိၿပီးေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသးဘဲ အျခားအသုံးျပဳပါက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမည္ကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား   ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖက္ကာႏွင့္ ဟိုေမာေလာ့ခြမ္ေက်း႐ြာအုပ္စုၾကား အရွည္(၈၀)ေပရွိ နမ့္ေမာေခ်ာင္းကူးသစ္သားတံတားအား သံကူ ကြန္ကရစ္တံတားျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးေအးေမာင္က “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေဟာင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္မေက်း႐ြာႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ေသာ (၁မိုင္၁ဖာလုံ) ေက်ာက္လမ္းအား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ခင္းေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာမွ ပန္ကူေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၄)မိုင္ကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေျဖၾကားၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကတင္သြင္းသည့္ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိေသးသူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကိုတင္သြင္းရာ ၎အဆိုကို က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ေဒါက္တာဝဏၰစိုး၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေဒၚရီရီဝင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးမင္းမင္းသိန္းႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္  လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳေပးရန္  လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက  ေၾကညာသည္။ 

သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေဒၚနန္းခင္ထားရီက “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တင္းၾကပ္တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို တင္သြင္းရာ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးစိုင္းဝန္းဆမ္က  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးကာ ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ ယင္းအဆိုကို စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက  ယေန႔ညေန(၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (တတိယေန႔)ကို မြန္းတည့္(၁၂:၁၅)နာရီတြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး(စတုတၳေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး             စက်တင်ဘာ     ၁၉ 

 

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၃)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၂၅)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့(၁၁၈)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် (၈၂.၅၂)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် တတိယနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၅)ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၉)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခုမေးမြန်းရာ ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်က “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မိုးချေးငွေမှစတင်၍ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေပုံစံသစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စိုက်ပျိုး စရိတ်ချေးငွေပုံစံတို့ဖြင့် တောင်သူများအားချေးငွေထုတ်ချေးပေးမှုအခြေအနေ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း အားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှလည်ကောင်း၊  မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ်က “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံမြို့မှ ဟိုလောင်းကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းအရှည်(၁၀)မိုင်ခန့်အား မြေသားလမ်းအဖြစ်ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး   ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်ကောင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးမောင်ညိုက “မဘိမ်းမြို့နယ်သည် နယ်မြေကျယ်ဝန်းသဖြင့် မြို့မရဲစခန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား တိုးချဲ့ခန့်ထားပေးရန်နှင့် အချုပ်ခန်း အသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား  လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက “၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ယနေ့အထိ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုလက်မှတ်ရောင်းချသော ဆိုင်များသည် တစ်စောင်လျှင် ကျပ်(၅၀၀/-)ဖြင့် ရောင်းချခြင်း ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှလည်းကောင်း၊ “၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်၊ မိုးကြိုးအန္တရာယ် များ၏ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်မှ လည်းကောင်း အသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးမင်းမင်းသိန်းက “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးနှင့် လောင်းကစားကိစ္စအား မည်သို့ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည်မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးစိုင်းစံထွန်းက “ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကံ့ကော်ဆောင် သွပ်မိုးအုတ်ညှပ် (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် စာသင်ဆောင်သည် ပျက်စီးယိုယွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရေး  မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းအောင်ခမ်းက “လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိပြီးသော လယ်ယာမြေ များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးဘဲ အခြားအသုံးပြုပါက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ အရေးယူမည်ကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား   ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ဖက်ကာနှင့် ဟိုမောလော့ခွမ်ကျေးရွာအုပ်စုကြား အရှည်(၈၀)ပေရှိ နမ့်မောချောင်းကူးသစ်သားတံတားအား သံကူ ကွန်ကရစ်တံတားပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအေးမောင်က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မန်ဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မကျေးရွာနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်သို့ ဆက်သွယ်သော (၁မိုင်၁ဖာလုံ) ကျောက်လမ်းအား ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ခင်းပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟင်လုံကျေးရွာမှ ပန်ကူကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၄)မိုင်ကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း အသီးသီးဖြေကြားကြပါသည်။

ယင်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးခင်မောင်ဝင်းကတင်သွင်းသည့် “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမရှိသေးသူများအား စီမံချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကိုတင်သွင်းရာ ၎င်းအဆိုကို ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး၊ မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်ရီရီဝင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါ်မေရီနျို့၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးမင်းမင်းသိန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ ဦးခိုင်ညီညီကျော်တို့မှ ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်  လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုပေးရန်  လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  အဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက  ကြေညာသည်။ 

သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်နန်းခင်ထားရီက “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လောင်းကစားဝိုင်းများပပျောက်ရေးနှင့် တင်းကြပ်တားဆီးပိတ်ပင် အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို တင်သွင်းရာ မိုင်းခတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးစိုင်းဝန်းဆမ်က  ထောက်ခံဆွေးနွေးကာ ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန် သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် ယင်းအဆိုကို စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက  ယနေ့ညနေ(၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ကြေညာပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)ကို မွန်းတည့်(၁၂:၁၅)နာရီတွင်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာပြီး(စတုတ္ထနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Wed, 19 Sep 2018 14:52:28 +0630
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2071:2018-09-19-03-04-33&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2071:2018-09-19-03-04-33&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၁၈

170

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၃ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၂၀ )ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၃.၉၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္

( ၂၃ )ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခု ေမးျမန္းရာ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္ရွိ မိုင္းပန္-က်ိဳင္းေတာင္း ဆက္သြယ္ ထားေသာ လမ္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ကုန္းက်ိဳင္းကြင္းရွိ ေပ(၇၁၀၀)ရွိေသာ ေရႏႈတ္ ေျမာင္းအား ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွ လည္းေကာင္း ၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္ က “သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ရမ္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေကာ္ႀကီးေက်း႐ြာ တြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း က “နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိသျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းရွိ အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ႐ုံးႏွင့္ ေနအိမ္ရရွိေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က “ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ (Early Childhood Care and Development) ECCD Center မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ ေပးႏိုင္ေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းမ်ိဳးျမင့္ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအက်ဥ္းက်ေနေသာ ဒသမတန္းေက်ာင္းသား မ်ား မည္မၽွရွိေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္ က “မိုင္း႐ႉး ရတနာေျမ၊ လြိဳင္ေဆာင္ေထာက္ေဒသ၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံရွိ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္း က “၂၀၁၅ခုႏွစ္မွယေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒသအသီးသီးသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားလုပ္ငန္း” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ မွလည္းေကာင္း၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေနထိုင္လာေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဟန္သိန္းဦး က “ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီတေခါ့-ဖာစန္း-ပန္သခြားေက်း႐ြာအုပ္စုခ်င္းဆက္ လမ္းအရွည္ (၇)မိုင္ ေက်ာ္ခန္႔မွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္(၄)မိုင္ခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးက်န္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းျမတ္ က “တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တရားဝင္လုပ္ငန္း လိုင္စင္စီျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွ လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ဆက္လက္၍ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခ်ရာေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို  နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာက္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လွသိန္း တို႔ကေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္   ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

၎ေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိေသးသူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား က်ိဳင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး     ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ အဆိုကို စက္တင္ဘာလ ( ၁၉  ) ရက္  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ယေန႔ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို နံနက္(၁၁:၅၅)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (တတိယေန႔)ကို စက္တက္ဘာလ(၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

      ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၁၈

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၃ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၀ )ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၃.၉၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ်

( ၂၃ )ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်၏ မြောက်ဖက်ရှိ မိုင်းပန်-ကျိုင်းတောင်း ဆက်သွယ် ထားသော လမ်းနှင့်ကပ်လျက်ရှိသော ကုန်းကျိုင်းကွင်းရှိ ပေ(၇၁၀၀)ရှိသော ရေနှုတ် မြောင်းအား ပြန်လည်တူးဖော်ပေးရန်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ လည်းကောင်း ၊သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင် က “သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်ရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ကော်ကြီးကျေးရွာ တွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအား တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း က “နမ့်ဆန်မြို့နယ်ရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပျက်စီးလျက်ရှိသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့၊ မြို့မအားကစားကွင်းရှိ အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်၊ မြို့နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးနှင့် နေအိမ်ရရှိရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း က “ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ (Early Childhood Care and Development) ECCD Center များအား မှတ်ပုံတင် ပေးနိုင်ရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင် မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုးနဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းမျိုးမြင့် က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအကျဉ်းကျနေသော ဒသမတန်းကျောင်းသား များ မည်မျှရှိကြောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးမှု ရှိ/မရှိနှင့်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ် က “မိုင်းရှူး ရတနာမြေ၊ လွိုင်ဆောင်ထောက်ဒေသ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံရှိ ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းများ အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း က “၂၀၁၅ခုနှစ်မှယနေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဒေသအသီးသီးသို့ လာရောက်လေ့လာ ကြသော နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလုပ်ငန်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် မှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် နေထိုင်လာသော ဧည့်နိုင်ငံသားများ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး က “မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ထီတခေါ့-ဖာစန်း-ပန်သခွားကျေးရွာအုပ်စုချင်းဆက် လမ်းအရှည် (၇)မိုင် ကျော်ခန့်မှ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်(၄)မိုင်ခန့် ဆောင်ရွက်ပြီးကျန်ရှိသည့် လမ်းပိုင်းကို မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ တန့်ယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းမြတ် က “တစ်နိုင်တစ်ပိုင် တရားဝင်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စီဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့်” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ဆက်လက်၍ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုထိရောက်သော အကာအကွယ် ပေးရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေချရာနေရာများသို့ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို  နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်လှသိန်း တို့ကထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်   ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က ပြန်လည် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုပေးရန် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် အဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

၎င်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း မရှိသေးသူများအား စီမံချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုးက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး     ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် အဆိုကို စက်တင်ဘာလ ( ၁၉  ) ရက်  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ယနေ့ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို နံနက်(၁၁:၅၅)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (တတိယနေ့)ကို စက်တက်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

 

      ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Wed, 19 Sep 2018 09:34:33 +0630
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်ဆုပေးပွဲကျင်းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2070:2018-09-17-09-22-19&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2070:2018-09-17-09-22-19&catid=50&Itemid=276

168

ppddff

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 17 Sep 2018 15:52:19 +0630
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔)က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2069:2018-09-17-08-41-25&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2069:2018-09-17-08-41-25&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး             စက္တင္ဘာ     ၁၇ 

169

ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔) ကို စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္း အနားမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၃)ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ(၁၈)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔(၁၂၅ )ဦးတက္ေရာက္ သျဖင့္ (၈၇.၄၁)% ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပထမေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၈)ဦးတို႔ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခုေမးျမန္းရာ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္က “မိုင္း႐ႉး ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံေဒသအတြက္ ထိေရာက္ေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက “မိုင္းယန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေလြေက်း႐ြာအနီး မိုင္းယန္းၿမိဳ႕မွ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္ ကားလမ္းေဘးရွိ လယ္ေရ သြယ္ေျမာင္း အရွည္(၆၀၀)ေပအား ေက်ာက္စီေျမာင္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွလည္ေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း အေရွ႕ဖက္ေဘးရွိ ယခင္ညေစ်း ယခု(Ocean)ေနရာတြင္ အထပ္ျမင့္ေစ်း အေဆာက္အဦ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳေပၚမွေက်း႐ြာမ်ားအထိ စာၾကည့္တိုက္မည္မၽွဖြင့္ထားၿပီး၊ စာၾကည့္တိုက္မႉး မ်ား ရွိ/မရွိ၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိရန္အတြက္ စာအုပ္မ်ားျပည့္စုံစြာ ရွိ/မရွိ” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္ေအာင္ခမ္းက “ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦး မွလည္ေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမုံးညဲ-မုံးစီးကားလမ္းမမွ ေႏွာင္လုံေက်း႐ြာ အုပ္စု နမ့္ေမာ-ေကာင္းခမ္း-ေႏွာင္လုံ သြားေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၂)မိုင္(၄)ဖာလုံကို ေဖာက္လုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးမွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးအားကိုက “ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နားအယ္ေက်း႐ြာသည္ မိုင္းဆတ္-မိုင္းခုတ္-မိုင္းျဖတ္လမ္းေပၚရွိ နမ့္ယြန္းေက်း႐ြာ အနီးမွ ခြဲထြက္သည့္ နားအယ္႐ြာသြားလမ္း (၃)မိုင္ေက်ာ္အား ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား    လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးမွလည္ေကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးေအးေမာင္က “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပန္ကူေက်း႐ြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား   ျပည္နယ္ လႈမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္ေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးသန္းထိုက္က “ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္အတြင္းရွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ အစားအစာ၊ အသီးအႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္းလွဝင္းက “ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား လုံးဝမရွိသည့္ မူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ) (၂၉)ေက်ာင္းတြင္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦေမာင္ၫိုက “မဘိမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟဲေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မန္ေဝသစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းတိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပါသြားမႈ အေပၚ သစ္ေဆာဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိပါက လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေျဖၾကားၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ည္း၍ ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ယင္းေနာက္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးလင္းေအာင္ေဆြက “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပး ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခ်ရာ ေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္းရာ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ဦးတင္ဝင္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႔)ကို နံနက္(၁၁:၅၅)နာရီတြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ၿပီး(ဒုတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး             စက်တင်ဘာ     ၁၇ 

 

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ကို စက်တင်ဘာလ(၁၇)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၃)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၁၈)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့(၁၂၅ )ဦးတက်ရောက် သဖြင့် (၈၇.၄၁)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် ပထမနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၈)ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခုမေးမြန်းရာ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ်က “မိုင်းရှူး မြို့နယ်၊ မိုင်းစံဒေသအတွက် ထိရောက်သောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှလည်ကောင်း၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းက “မိုင်းယန်း မြို့နယ်၊ မိုင်းလွေကျေးရွာအနီး မိုင်းယန်းမြို့မှ ကျိုင်းတုံမြို့သို့သွားသည့် ကားလမ်းဘေးရှိ လယ်ရေ သွယ်မြောင်း အရှည်(၆၀၀)ပေအား ကျောက်စီမြောင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှလည်ကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက တောင်ကြီးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်း အရှေ့ဖက်ဘေးရှိ ယခင်ညစျေး ယခု(Ocean)နေရာတွင် အထပ်မြင့်စျေး အဆောက်အဦ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းမှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြိုပေါ်မှကျေးရွာများအထိ စာကြည့်တိုက်မည်မျှဖွင့်ထားပြီး၊ စာကြည့်တိုက်မှူး များ ရှိ/မရှိ၊ စာကြည့်တိုက်များတွင် အသိပညာဗဟုသုတရရှိရန်အတွက် စာအုပ်များပြည့်စုံစွာ ရှိ/မရှိ” စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်အောင်ခမ်းက “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သော အဆိုများကို မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုသည်” နှင့်စပ်လျဉ်း သည်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦး မှလည်ကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမုံးညဲ-မုံးစီးကားလမ်းမမှ နှောင်လုံကျေးရွာ အုပ်စု နမ့်မော-ကောင်းခမ်း-နှောင်လုံ သွားကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၂)မိုင်(၄)ဖာလုံကို ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှလည်ကောင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအားကိုက “ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နားအယ်ကျေးရွာသည် မိုင်းဆတ်-မိုင်းခုတ်-မိုင်းဖြတ်လမ်းပေါ်ရှိ နမ့်ယွန်းကျေးရွာ အနီးမှ ခွဲထွက်သည့် နားအယ်ရွာသွားလမ်း (၃)မိုင်ကျော်အား မြေသားလမ်းဖောက်လုပ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား    လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်ကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအေးမောင်က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ကူကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား   ပြည်နယ် လှုမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်ကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးသန်းထိုက်က “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်အတွင်းရှိတောင်သူလယ်သမားများအားဘေးကင်းလုံခြုံသော အစားအစာ၊ အသီးအနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ထောက်အပံ့အကူအညီများဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှလည်ကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းလှဝင်းက “ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်တွင် ဆရာ/ဆရာမများ လုံးဝမရှိသည့် မူလတန်းကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) (၂၉)ကျောင်းတွင် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ခန့်အပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦမောင်ညိုက “မဘိမ်း မြို့နယ်၊ ဗဟဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မန်ဝေသစ်တော ကြိုးဝိုင်းတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သောကြောင့် တောင်သူများ၏ လယ်ယာမြေပါသွားမှု အပေါ် သစ်ဆောဦးစီးဌာနမှ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်နိုင်မှု ရှိ/မရှိပါက လယ်ယာမြေလျော်ကြေးပေးချေရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင် မှလည်းကောင်း အသီးသီးဖြေကြားကြပါသည်။

ယင်းနောက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းအား ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆွေးနွေးလိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျည်း၍ ဆွေးနွေးလိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ယင်းနောက် နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးလင်းအောင်ဆွေက “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုထိရောက်သော အကာအကွယ်ပေး ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေချရာ နေရာများသို့ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုတင်သွင်းရာ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ဦးတင်ဝင်းက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် သဘောတူကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)ကို နံနက်(၁၁:၅၅)နာရီတွင်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာ ပြီး(ဒုတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 17 Sep 2018 15:11:25 +0630
ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2068:2018-09-17-06-16-30&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2068:2018-09-17-06-16-30&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၁၆

167

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီး လွဦး၊ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္း လံုေက်ာ္၊ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ပအိုဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံ လြင္၊ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္စာေရးစစ္ခ်ဳပ္ေဒၚနန္းဝုိဟိန္း၊ျပည္နယ္/ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ပညာေရးေကာလိပ္မွေက်ာင္း သားမ်ား၊သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ရွမ္းျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုး မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ကမာၻႀကီး ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ပစၥဳပၸန္နဲ႔အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး သန္႔ရွင္းသာယာလွပတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလက္ဆင့္ကမ္း ေပးနိုင္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကုိကာကြယ္ဖို႔လည္းလိုအပ္သလို ကမာၻ႔ေလထုအတြင္း အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ျပည္သူလူထု အားလံုး အသိစိတ္ဓါတ္ရွိရွိျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတဲ့ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကိုသံုးစြဲမယ့္အစား အိုဇုန္းလႊာကို မထိခိုက္ေစ တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔အပူခ်ိန္ုေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ သြားၾကဖို႔ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကာေပးခဲ့သည္။ဆက္လက္၍အိုဇုန္းလႊာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသိ ပညာေပး ဗီြဒီယိုျပသခဲ့ၿပီး၊တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ႏွင့္ဇနီး၊ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူစုေပါင္း၍အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး၊ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္တြင္ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ျပခန္းအားလ်ည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတောင်ကြီးမြို့၌ကျင်းပ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၁၆

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်သစ်တောရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့၊မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်း လုံကျော်၊ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇော်၊ပအိုဝ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်စံ လွင်၊ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်စာရေးစစ်ချုပ်ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း၊ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ပညာရေးကောလိပ်မှကျောင်း သားများ၊သူနာပြုဆရာမများ၊အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အခြားဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံး မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ကမ္ဘာကြီး ရေရှည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်းသာယာလှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိုင်ရေးအတွက် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လည်းလိုအပ်သလို ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ပြည်သူလူထု အားလုံး အသိစိတ်ဓါတ်ရှိရှိဖြင့် တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမည်။

ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေတဲ့ ဒြပ်ပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲမယ့်အစား အိုဇုန်းလွှာကို မထိခိုက်စေ တဲ့ ပစ္စည်းများကို အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းနှင့်လျှော့ချသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အပူချိန်ုလျော့ချဖို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စို့ ပူးပေါင်းပါဝင် သွားကြဖို့ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြာပေးခဲ့သည်။ဆက်လက်၍အိုဇုန်းလွှာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိ ပညာပေး ဗွီဒီယိုပြသခဲ့ပြီး၊တက်ရောက်လာကြသော ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်နှင့်ဇနီး၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ဧည့်သည်တော်များနှင့်အတူစုပေါင်း၍အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး၊ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တွင်ခင်းကျင်းပြသထားသော ပြခန်းအားလျည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 17 Sep 2018 12:46:30 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလားခရိုင္အလိုက္အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္အမ်ိဳးသားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၌ လြိဳင္လင္ခရိုင္အသင္း ဗိုလ္စြဲ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2067:2018-09-17-06-14-52&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2067:2018-09-17-06-14-52&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၁၅

166

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ခရိုင္အလိုက္အမ်ိဳးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခဲြက ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားကြင္း၌ ေတာင္ႀကီး ခရိုင္အသင္းႏွင့္လိြဳင္လင္ခရိုင္အသင္းတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရာ လိြဳင္လင္ခရိုင္အသင္း ႏွစ္ဂိုးတစ္ဂိုးျဖင့္အ နိုင္ရ ဗိုလ္စြဲသြားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴး ႀကီးလွဦး၊ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊အားကစားဝါသနာရွင္မ်ားကဗိုလ္လုပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမႈကိုတက္ ေရာက္အားေပးၾကည့္ရႈၾကသည္။

ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္း ဆုမ်ားေပးအပ္ရာရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ပထမ ဗိုလ္စြဲသည့္ လိြဳင္လင္ခရိုင္အသင္းကို ပထမတံခြန္စိုက္ဆုဖလားႏွင့္ဆုေငြမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးၿပီး၊ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက က်န္ဆုရအသင္းႏွင့္အေကာင္းဆံုးဆုရရွိသူမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖလားခရိုင်အလိုက်အသက်(၁၉)နှစ်အောက်အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၌ လွိုင်လင်ခရိုင်အသင်း ဗိုလ်စွဲ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၁၅

၂၀၁၈ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား အသက်(၁၉)နှစ်အောက်ခရိုင်အလိုက်အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားကွင်း၌ တောင်ကြီး ခရိုင်အသင်းနှင့်လွိုင်လင်ခရိုင်အသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရာ လွိုင်လင်ခရိုင်အသင်း နှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဖြင့်အ နိုင်ရ ဗိုလ်စွဲသွားသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူး ကြီးလှဦး၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊အားကစားဝါသနာရှင်များကဗိုလ်လုပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမှုကိုတက် ရောက်အားပေးကြည့်ရှုကြသည်။

ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်း ဆုများပေးအပ်ရာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က ပထမ ဗိုလ်စွဲသည့် လွိုင်လင်ခရိုင်အသင်းကို ပထမတံခွန်စိုက်ဆုဖလားနှင့်ဆုငွေများချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကျန်ဆုရအသင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဆုရရှိသူများကို တာဝန်ရှိသူများအား ဆုများပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 17 Sep 2018 12:44:52 +0630
ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2066:2018-09-17-06-12-45&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2066:2018-09-17-06-12-45&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၁၅

165

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္စိမ္းပင္ေက်းရြာႏွင့္ဆီးက် အင္း ေက်းရြာတို႔တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ပြဲကို ပင္စိမ္းပင္ေက်းရြာႏွင့္ဆီးက်အင္းေက်းရြာ ရွိဆိုင္းဘုတ္ေရွ႕တြင္က်င္းပျပဳခဲ့သည္။

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲသို႔ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ဦးအာကာလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦး၊ ျပည္နယ္/ခရုိင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေတာရိုးတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေက်းရြာေနျပည္သူလူထု မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္သယံဇာတ ႏွင့္သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ ဦးအာကာလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ဦးတင္ဦးတို႔က ပင္စိမ္းပင္ေက်းရြာႏွင့္ဆီးက်အင္းေက်းရြာ၊ ခရီးသြား         အေဆာက္အဦေရွ႕Community Based Tourism (CBT)တြင္ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကျပီးဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္အေဆာက္အဦအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍မဟာၿမိဳင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း Community Based Tourism (CBT)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးအာကာလင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားေရးမႈဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးတင္ေအာင္နိုင္၊ျဖဴစင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ဦးေဝစိုး၊ဓႏုခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕(DTDSO)ဥကၠ႒ဦးဝ႑သိန္းတို႔ကအသီးသီးႏႈတ္ခြန္ဆက္စကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း Community Based Tourism (CBT)ေက်းရြာေကာ္မတီကိုယ္စား ဦးျမေမာ္က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ရပ်ရွာလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၁၅

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ပင်းတယမြို့နယ်၊ ပင်စိမ်းပင်ကျေးရွာနှင့်ဆီးကျ အင်း ကျေးရွာတို့တွင် ရပ်ရွာလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်ပွဲကို ပင်စိမ်းပင်ကျေးရွာနှင့်ဆီးကျအင်းကျေးရွာ ရှိဆိုင်းဘုတ်ရှေ့တွင်ကျင်းပပြုခဲ့သည်။

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲသို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌဦးအာကာလင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦး၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဒေသခံဓနုတိုင်းရင်းသားများ၊ တောရိုးတိုင်းရင်းသားများ၊ ကျေးရွာနေပြည်သူလူထု များနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတ နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအာကာလင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးတင်ဦးတို့က ပင်စိမ်းပင်ကျေးရွာနှင့်ဆီးကျအင်းကျေးရွာ၊ ခရီးသွား         အဆောက်အဦရှေ့Community Based Tourism (CBT)တွင်ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပြီးဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ် သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အဆောက်အဦအတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍မဟာမြိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း Community Based Tourism (CBT)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီး၊ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ ဦးအာကာလင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်အောင်နိုင်၊ဖြူစင်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေစိုး၊ဓနုခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(DTDSO)ဥက္ကဋ္ဌဦးဝဏ္ဍသိန်းတို့ကအသီးသီးနှုတ်ခွန်ဆက်စကားပြောကြားပေးခဲ့ကြသည်။ ရပ်ရွာလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း Community Based Tourism (CBT)ကျေးရွာကော်မတီကိုယ်စား ဦးမြမော်က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 17 Sep 2018 12:42:45 +0630
ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2065:2018-09-13-10-18-35&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2065:2018-09-13-10-18-35&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၁၃

164

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူကုန္ကူးမႈ၏ မူရင္းအစျပဳေနရာျဖစ္ျခင္း၊ နစ္နာမႈမ်ားျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးပါဝင္သည့္ စုေပါင္းအားနဲ႔မွသာ လူကုန္ကူးမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္(၄)ရပ္ျဖစ္တဲ့၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ႏိုင္ငံသားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ျပည္သူလူထုအတြင္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္။ လူကုန္ကူးခံရ သူမ်ားအားစာနာနားလည္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္။ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ဒီႏွစ္ရဲ႕ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး ျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား(၁၀)မိနစ္စာ ေနာက္ခံစကားေျပာ ဗီဒီယိုေခြျပသေပးၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အသိပညာေပး ဇာတ္လမ္းသ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ျပသသည့္ ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားမွအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အား အမွတ္ တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္သ႐ုပ္ ေဖာ္တင္ဆက္ျပသသည့္ေက်ာင္သား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္တက္ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပရိတ္သတ္မ်ားတို႔က ခင္းက်င္းျပသထားေသာ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦး၊ ျပည္နယ္စာရင္းခ်ဳပ္ေဒၚနန္းဝိုဟိန္း၊ ပအိုပ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၁၃

ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူကုန်ကူးမှု၏ မူရင်းအစပြုနေရာဖြစ်ခြင်း၊ နစ်နာမှုများပြားခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးပါဝင်သည့် စုပေါင်းအားနဲ့မှသာ လူကုန်ကူးမှုတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ရည်ရွယ်ချက်(၄)ရပ်ဖြစ်တဲ့၊ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ်သတ်မှတ်၍ နိုင်ငံသားအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။ လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပြည်သူလူထုအတွင်း စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့စေရန်။ လူကုန်ကူးခံရ သူများအားစာနာနားလည်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်။ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးတွင် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်သူ လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်တို့ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့်ဒီနှစ်ရဲ့ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ လူကုန်ကူးမှုပပျောက်ရေး ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားပေးခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအား(၁၀)မိနစ်စာ နောက်ခံစကားပြော ဗီဒီယိုခွေပြသပေးပြီး ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အသိပညာပေး ဇာတ်လမ်းသရုပ်ဖော်တင်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က သရုပ်ဖော်တင်ဆက်ပြသသည့် ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများမှအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အား အမှတ် တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ဝန်ကြီးများနှင့်သရုပ် ဖော်တင်ဆက်ပြသသည့်ကျောင်သား/ကျောင်းသူများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်တက် ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်ကြီးများနှင့်ပရိတ်သတ်များတို့က ခင်းကျင်းပြသထားသော လူကုန်ကူးမှုတိုက် ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦး၊ ပြည်နယ်စာရင်းချုပ်ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း၊ ပအိုပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်စံလွင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီး ကာကွယ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Thu, 13 Sep 2018 16:48:35 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2064:2018-09-10-04-12-53&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2064:2018-09-10-04-12-53&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ - ၁၀

 163

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးမွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာကို ျပည္နယ္ပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေမာင္က ဖတ္ၾကားကာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးႏွင့္ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲ ဆုရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ "တို႔အင္တို႔အား" သီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ "ျမန္မာ့ေက်ာင္း" သီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္းေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေမာင္၊ ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ - ၁၀

 

၂၀၁၈ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့၊ အမှတ်(၅)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးမှ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြား၍ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာကို ပြည်နယ်ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်က ဖတ်ကြားကာ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးနှင့် ပိုစတာပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဆုများအသီးသီးချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ "တို့အင်တို့အား" သီချင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၄) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ "မြန်မာ့ကျောင်း" သီချင်းဖြင့်လည်းကောင်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပြည်နယ်ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 10 Sep 2018 10:42:53 +0630
အမွတ္(၄၂၂)ေျချမန္တပ္ရင္းမွျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမႏွင့္ေခါင္းအိေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ယာေျမတို႔အား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2063:2018-09-10-03-03-04&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2063:2018-09-10-03-03-04&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၈

 162

ရွမ္းျပည္နယ္၊ေတာင္ႀကီးခရုိင္၊ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၄၂၂)ေျချမန္တပ္ရင္းမွျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေျမႏွင့္ေခါင္းအိ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ယာေျမမ်ားအားလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ေပးအပ္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ေေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၏လူေနမႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေတြတစ္နိုင္ငံလံုးတစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိဖို႕အျမန္ဆံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ဆိုတဲ့အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ အမည္ေပါက္ရ ရွိေစေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အျမန္ဆံုးၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔အခမ္းအနားမွာ ေတာင္ႀကီးခရုိင္၊ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊အမွတ္(၄၂၂)ေျချမန္ တပ္ရင္းမွျပန္လည္စြန္႔လြတ္အပ္ႏွံခဲ့သည့္ေျမဧရိယာ(၃၇၇.၇၃)ဧကအနက္မွလယ္ယာေျမဧရိယာ(၂၄၆.၄၈)ဧကကို ေတာင္သူ(၂၂၈)ဦးထံသို႔လည္းေကာင္း၊ေခါင္းအိေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွလယ္ယာေျမဧရိယာ(၂၃၁.၀၃)ဧကကို ေတာင္သူ(၁၃၀)ဦးထံသို႕လည္း သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္အမည္ေပါက္ရရွိေစေရးအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)မ်ားထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ျပည္နယ္စိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဦးစိုင္းလံုေက်ာ္ က လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ေပးအပ္ ျခင္းႏွင့္ပတ္္သက္၍ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထိုေနာက္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအားမူလပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ (ပံုစံ-၇)ျဖင့္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အ စိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊အမွတ္(၄၂၂)ေျချမန္တပ္ရင္းမွျပန္ လည္စြန္႔လြတ္ေျမ၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)မ်ားကိုမိုးၿဗဲေက်းရြာအုပ္စုရွိေတာာင္သူတစ္ဦးအား ေပးအပ္၍လည္ေကာင္း ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဦးစိုင္းလံုေက်ာ္ ကလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)မ်ားကိုေခါင္းအိေက်းရြာအုပ္စုရွိေတာင္သူတစ္ဦးအားေပးအပ္၍လည္ေကာင္း ၊ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လံု၊ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဦးခြန္ရဲေထြး၊ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေဒၚနန္းဝိုဟိန္း၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)မ်ားကိုမူလပိုင္ရွင္မ်ားထံေပးအပ္ရာအသီးသီးလက္ခံယူခဲ့ၾကသည္။

အမွတ္(၄၂၂)တပ္စြန္႔လႊတ္ေျမလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ရရွိသူေတာင္သူမ်ား၏ကိုယ္စား ေတာင္သူဦးေအာင္မ်ဳိးခန္႔က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဦးစိုင္း လံုေက်ာ္၊ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လံု၊ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဦးခြန္ရဲေထြး၊ျပည္ နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေဒၚနန္းဝိုဟိန္း၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္နယ္/ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အျခာဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး) 

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အမှတ်(၄၂၂)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှပြန်လည်စွန့်လွှတ်မြေနှင့်ခေါင်းအိကျေးရွာအုပ်စုရှိ လယ်ယာမြေတို့အား လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၈

ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးခရိုင်၊ဖယ်ခုံမြို့နယ်အမှတ်(၄၂၂)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှပြန်လည်စွန့်လွတ်မြေနှင့်ခေါင်းအိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ လယ်ယာမြေများအားလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ပေးအပ်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက ဖယ်ခုံမြို့နယ်ခန်းမ၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က ေတောင်သူလယ် သမားများ၏လူနေမှုဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးဆောင်ရွက်ရာမှာ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ် တွေတစ်နိုင်ငံလုံးတစ်နှစ်အတွင်းရရှိဖို့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဆိုတဲ့အသုံးချပိုင်ခွင့် အမည်ပေါက်ရ ရှိစေရေးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အမြန်ဆုံးပြီးစီးအောင် အားသွန်ခွန်စိုက်စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

ယနေ့အခမ်းအနားမှာ တောင်ကြီးခရိုင်၊ဖယ်ခုံမြို့နယ်အတွင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမှတ်(၄၂၂)ခြေမြန် တပ်ရင်းမှပြန်လည်စွန့်လွတ်အပ်နှံခဲ့သည့်မြေဧရိယာ(၃၇၇.၇၃)ဧကအနက်မှလယ်ယာမြေဧရိယာ(၂၄၆.၄၈)ဧကကို တောင်သူ(၂၂၈)ဦးထံသို့လည်းကောင်း၊ခေါင်းအိကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှလယ်ယာမြေဧရိယာ(၂၃၁.၀၃)ဧကကို တောင်သူ(၁၃၀)ဦးထံသို့လည်း သားစဉ်မြေးဆက် အဆက်ဆက်အသုံးချပိုင်ခွင့်အမည်ပေါက်ရရှိစေရေးအတွက် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)များထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပေးခဲ့သည်။ပြည်နယ်စိုက် ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးစိုင်းလုံကျော် က လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ပေးအပ် ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

ထိုနောက်စွန့်လွှတ်မြေများအားမူလပိုင်ရှင်များထံသို့ (ပုံစံ-၇)ဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အ စိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမှတ်(၄၂၂)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှပြန် လည်စွန့်လွတ်မြေ၏ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)များကိုမိုးဗြဲကျေးရွာအုပ်စုရှိတောင်သူတစ်ဦးအား ပေးအပ်၍လည်ကောင်း ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးစိုင်းလုံကျော် ကလယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)များကိုခေါင်းအိကျေးရွာအုပ်စုရှိတောင်သူတစ်ဦးအားပေးအပ်၍လည်ကောင်း ၊ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေး၊ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း၊အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)များကိုမူလပိုင်ရှင်များထံပေးအပ်ရာအသီးသီးလက်ခံယူခဲ့ကြသည်။

အမှတ်(၄၂၂)တပ်စွန့်လွှတ်မြေလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်(ပုံစံ-၇)ရရှိသူတောင်သူများ၏ကိုယ်စား တောင်သူဦးအောင်မျိုးခန့်က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပေးခဲ့သည်။ အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးစိုင်း လုံကျော်၊ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေး၊ပြည် နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း၊အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ပြည်နယ်/ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊တောင်သူများနှင့်အခြာဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

 

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး) 

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Mon, 10 Sep 2018 09:33:04 +0630
ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2062:2018-09-06-04-53-27&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2062:2018-09-06-04-53-27&catid=50&Itemid=276

ကေလာ စက္တင္ဘာ - ၅

159

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ နံနက္(၆)နာရီက ကေလာၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနႏွင့္ ပညာေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ (ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ) ၇၂၈ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းမွ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္၍ တာလႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဆုရရွိေသာ အားကစားသမားမ်ားအား ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ကေလာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေဒသမ်ား ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ဆိုင္ရာ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ဒုတိယျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္က ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ေဒသမ်ားထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္၊ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ဒုျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာ စိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္၊ ကေလာၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္၊ ျပည္နယ္အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထန္အိတ္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ အား/ကာဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ

ကလော စက်တင်ဘာ - ၅

၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် နံနက်(၆)နာရီက ကလောမြို့၌ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနနှင့် ပညာရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု မီနီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ (ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ) ၇၂၈ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းမှ သေနတ် ပစ်ဖောက်၍ တာလွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ပြိုင်ပွဲဝင်ဆုရရှိသော အားကစားသမားများအား ဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၎င်းနောက် ကလောမြို့တော်ခန်းမတွင် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ဒေသများ ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲကျင်းပရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး  ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင်ဆိုင်ရာ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ဒုတိယပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းစင်ဒေသများထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပါဝါပွိုင့်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာသူ များ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်၊ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယ ပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ဒုပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ စိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်၊ ကလောမြို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်၊ ပြည်နယ်အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်နှင့်အဖွဲ့၊ ကလောမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကလောမြို့နယ် အား/ကာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာ/ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။

အဖရ(ရှမ်း)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Thu, 06 Sep 2018 11:23:27 +0630
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလားခ႐ိုင္အလိုက္အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2061:2018-09-06-04-26-19&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2061:2018-09-06-04-26-19&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၅

160

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲကိုျပည္နယ္အားကစားကြင္း၌စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အားကစားဝါသနာရွင္မ်ားတို႔က လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသား ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ လင္းေခးခ႐ိုင္အမ်ိဳးသားေဘာလုံးအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႈကိုအားေပးၾကည္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားအရ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ားကို စစ္ေၾကာင္းမႉး ဦးမင္းကိုကိုဦးက ဦးေဆာင္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အေလျပဳခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္က အခုလို အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ ခ႐ိုင္အလိုက္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲႀကီး က်င္းပျပဳလုပ္ရတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ေဘာလုံးအဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ လူငယ္မ်ိဳဆက္သစ္အားကစားသမားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ လူငယ္လူ႐ြယ္အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရရွိကာ က်န္းမာၿပီးႀကံ႕ခိုင္ ေသာလူငယ္မ်ားအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အားကစားက႑တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ႐ိုင္အဆင့္မွျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ႏိုင္ငံ့လက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ တက္လွမ္းႏိုင္ေရး ရည္မွန္း ခ်က္ထားၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားၾကပါလို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလားခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္အမ်ိဳးသား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲအား ယခုအခ်ိန္ မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ေၾကာင့္ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ားကို စစ္ေၾကာင္းမႉး ဦးမင္းကိုကိုဦးက ဦးေဆာင္၍အားကစားသစၥာအဓိ႒ာန္႐ြတ္ဆို ခဲ့ၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမား မ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကလိုက္လံႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အားကစားကြင္းမွျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသား ေဘာလုံး အသင္းႏွင့္လင္းေခးခ႐ိုင္အမ်ိဳးသားေဘာလုံးအသင္းတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖလားခရိုင်အလိုက်အသက်(၁၉)နှစ်အောက် အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၅

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက်အသက်(၁၉)နှစ်အောက် အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲကိုပြည်နယ်အားကစားကွင်း၌စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။

ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ/ ဆရာမများနှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များတို့က လွိုင်လင်ခရိုင်အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းနှင့် လင်းခေးခရိုင်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်နေမှုကိုအားပေးကြည်ရှုခဲ့ကြသည်။

အခမ်းအနားအရ ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများကို စစ်ကြောင်းမှူး ဦးမင်းကိုကိုဦးက ဦးဆောင်၍ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား အလေပြုခဲ့ကြသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က အခုလို အသက်(၁၉)နှစ်အောက် ခရိုင်အလိုက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဘောလုံးအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ လူငယ်မျိုဆက်သစ်အားကစားသမားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး၊ လူငယ်လူရွယ်အချင်းချင်းချစ်ခင်စည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိကာ ကျန်းမာပြီးကြံ့ခိုင် သောလူငယ်များအဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အားကစားကဏ္ဍတိုးတက်လာစေရန်နှင့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ခရိုင်အဆင့်မှပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်အဆင့်မှ နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင်အဖြစ် တက်လှမ်းနိုင်ရေး ရည်မှန်း ချက်ထားပြီး အားသွန်ခွန်စိုက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားကြပါလို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖလားခရိုင်အလိုက် အသက်(၁၉)နှစ်အောက်အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအား ယခုအချိန် မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ကြောင့်ပြောကြားပေးခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများကို စစ်ကြောင်းမှူး ဦးမင်းကိုကိုဦးက ဦးဆောင်၍အားကစားသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ရွတ်ဆို ခဲ့ကြသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမား များအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများကလိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး၊ အားကစားကွင်းမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍လွိုင်လင်ခရိုင်အမျိုးသား ဘောလုံး အသင်းနှင့်လင်းခေးခရိုင်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Thu, 06 Sep 2018 10:56:19 +0630
ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2060:2018-09-04-10-58-10&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2060:2018-09-04-10-58-10&catid=50&Itemid=276

သီေပါ စက္တင္ဘာ - ၄

155

ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းက ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ျပည္နယ္မႉး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္က ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျပသၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ တာဝန္ရွိသူတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေး ပွဲကျင်းပ

သီေပါ စက်တင်ဘာ - ၄

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းအသိပညာဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းက ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ပြည်နယ်မှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောပြသပြီးနောက် တက်ရောက်လာကြသူများက သိလိုသည်များ မေးမြန်းဆွေးနွေးရာ တာဝန်ရှိသူတို့က ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိ၊ရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။

 

အဖရ(ရှမ်း)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:28:10 +0630
ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2059:2018-09-04-10-47-44&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2059:2018-09-04-10-47-44&catid=50&Itemid=276

သီေပါ စက္တင္ဘာ - ၄

158

(၁.၉.၂၀၁၈)  ရက္ေန႔၊နံနက္(၆)နာရီခြဲက သီေပါၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ႏွင့္ပညာေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္ တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ (ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ) ၄၅၀ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္ တို႔မွ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၍ တာလႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစား ႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္၊ ဒုျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္၊ ျပည္နယ္အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထန္အိတ္၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား၊လား႐ႈိးခ႐ိုင္ အား/ ကာဦးစီးဌာန၊ လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလႈိင္ေဌးေအာင္၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္အား/ကာ ဦးစီးဌာန၊လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေနေဇာ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အား/ကာဦးစီးဌာန၊ အားကစားမႉး ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဆုရရွိေသာ အားကစားသမားမ်ားအား ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ကာ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ေဒသမ်ား ထူေထာင္ျခင္း အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ

သီပေါ စက်တင်ဘာ - ၄

(၁.၉.၂၀၁၈)  ရက်နေ့၊နံနက်(၆)နာရီခွဲက သီပေါမြို့၌ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန နှင့်ပညာရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည် တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲတွင် (ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ) ၄၅၀ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင် တို့မှ သေနတ်ပစ်ဖောက်၍ တာလွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစား နှင့်ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင်၊ ဒုပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်၊ ပြည်နယ်အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ခရိုင်/မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ များ၊လားရှိုးခရိုင် အား/ ကာဦးစီးဌာန၊ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှိုင်ဌေးအောင်၊ ကျောက်မဲခရိုင်အား/ကာ ဦးစီးဌာန၊လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနေဇော်၊ သီပေါမြို့နယ်အား/ကာဦးစီးဌာန၊ အားကစားမှူး နှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ဆုရရှိသော အားကစားသမားများအား ဆုများအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကာ ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းစင်ဒေသများ ထူထောင်ခြင်း အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

 

အဖရ(ရှမ်း)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:17:44 +0630
အ.ထ.က ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2058:2018-09-04-10-46-15&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2058:2018-09-04-10-46-15&catid=50&Itemid=276

မိုင္းကိုင္ စက္တင္ဘာ - ၄

157

(၁.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီခြဲက မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ အ.ထ.က ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကို  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဆိုင္းဘုတ္အား အေမြးနံ႔သာရည္ျဖင့္ ပက္ျဖန္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယပိုင္း အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကား၍ ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္(၁၀၀)ကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေနာက္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ (TSDP)အစီအစဥ္အရ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၂)နာရီခြဲတြင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယျပည္နယ္မႉး ေဒါက္တာ စိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထန္အိတ္၊ ျပည္နယ္ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေမာင္၊ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ အားကစားဝါသနာရွင္ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အ.ထ.က နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

မိုင်းကိုင် စက်တင်ဘာ - ၄

(၁.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီခွဲက မိုင်းကိုင်မြို့ အ.ထ.က နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ကျောင်းဆောင်သစ်ဆိုင်းဘုတ်အား အမွေးနံ့သာရည်ဖြင့် ပက်ဖြန်းပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ဒုတိယပိုင်း အခမ်းအနားတွင် အမှာစကားပြောကြား၍ ဗလာစာအုပ်ဒါဇင်(၁၀၀)ကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းနောက် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် (TSDP)အစီအစဉ်အရ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲနှင့် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို နေ့လည် (၂)နာရီခွဲတွင် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယပြည်နယ်မှူး ဒေါက်တာ စိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ပြည်နယ်ပညာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်၊ ခရိုင်/ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျောင်းသား/သူများ၊ အားကစားဝါသနာရှင် ရပ်မိ/ရပ်ဖများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။

 

အဖရ(ရှမ်း)

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:16:15 +0630
ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2057:2018-09-04-10-43-06&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2057:2018-09-04-10-43-06&catid=50&Itemid=276

ေမာက္မယ္ စက္တင္ဘာ - ၄

 

ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) လင္းေခးခ႐ိုင္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းက ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ျပည္နယ္မႉး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္က ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျပသၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ တာဝန္ရွိသူတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

မောက်မယ် စက်တင်ဘာ - ၄

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းအသိပညာဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းက ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ပြည်နယ်မှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောပြသပြီးနောက် တက်ရောက်လာကြသူများက သိလိုသည်များ မေးမြန်းဆွေးနွေးရာ တာဝန်ရှိသူတို့က ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအ154ဖွဲ့ ဝင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိ၊ရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။

 

အဖရ(ရှမ်း)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:13:06 +0630
ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2056:2018-09-04-10-37-05&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2056:2018-09-04-10-37-05&catid=50&Itemid=276

ပင္လုံ စက္တင္ဘာ - ၄

153

ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕ က်က္သေရေဆာင္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရွိ ဓမၼာ႐ုံ၌က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းက ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ျပည္နယ္မႉး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္က ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာျပသၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ တာဝန္ရွိသူတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ၊ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေး ပွဲကျင်းပ

ပင်လုံ စက်တင်ဘာ - ၄

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းအသိပညာဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ပင်လုံမြို့ ကျက်သရေဆောင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရှိ ဓမ္မာရုံ၌ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းက ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခွင် ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ပြည်နယ်မှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောပြသပြီးနောက် တက်ရောက်လာကြသူများက သိလိုသည်များ မေးမြန်းဆွေးနွေးရာ တာဝန်ရှိသူတို့က ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိ၊ရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။

အဖရ(ရှမ်း)

 

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:07:05 +0630
ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ အားကစားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:2018-09-04-10-35-14&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:2018-09-04-10-35-14&catid=50&Itemid=276

ေမာက္မယ္ စက္တင္ဘာ - ၄

152

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ေဘာလုံး/ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ မီနီမာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ကာယ ပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း က အားကစားပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒုျပည္နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာစိုင္း ဝင္းေဇာ္လႈိင္၊ ျပည္နယ္ အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထန္အိတ္၊ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လင္းေခးခ႐ိုင္ အား/ ကာဦးစီးဌာန၊လ/ထၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္ေလးမြန္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ အား/ကာဦးစီးဌာန၊ နည္းစနစ္မႉး ဦးတင္ေဇာ္ဝင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ ဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၈၅၀ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပ

မောက်မယ် စက်တင်ဘာ - ၄

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင် ကျောင်းအခြေပြု ဘောလုံး/ ပိုက်ကျော်ခြင်းနှင့် မီနီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က မောက်မယ်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့်ကာယ ပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးထွန်း က အားကစားပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒုပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုင်း ဝင်းဇော်လှိုင်၊ ပြည်နယ် အား/ကာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လင်းခေးခရိုင် အား/ ကာဦးစီးဌာန၊လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်လေးမွန်၊ မောက်မယ်မြို့နယ် အား/ကာဦးစီးဌာန၊ နည်းစနစ်မှူး ဦးတင်ဇော်ဝင်း၊ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဆရာ/ ဆရာမ များ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ များ စုစုပေါင်းအင်အား ၈၅၀ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

 

အဖရ(ရှမ်း)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:05:14 +0630
ျပည့္သူမ်ားအတြက္ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ(အခမဲ့)ကုသရာတို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးျခင္း http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2054:2018-09-04-10-33-12&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2054:2018-09-04-10-33-12&catid=50&Itemid=276

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၄

156

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးေကာင္စီ (Myanmar Dental Council)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္အသင္း (ရွမ္းျပည္နယ္/ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းခြဲ) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးေကာလိပ္အဖြဲ႕ဝင္ဆရာဝန္မ်ား(ICD, Region42, Myanmar) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ(အခမဲ့)ကုသျခင္း အခမ္းအနား ကို ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပး ခဲ့သည္။

ျပည့္သူမ်ား၏သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ(အခမဲ့) ကုသျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ ရာမ်ားတို႔က ေဒါက္တာစင္းလွပို(F.I.C.D)မိသားစု(မူဆယ္ၿမိဳ႕)မွ လႉဒါန္းေသာသြားတိုက္ေဆးမ်ားကို လက္ခံရယူ ေပးခဲ့ ၿပီးကုသေနေသာလူနာမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ပတၱျမားခန္းမတြင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေနဇာသင္းက သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာေခါင္းစဥ္ အထက္တန္း/အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေနရာတို႔ သြားေရာက္၍ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို အားေပးၾကည့္႐ႈခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပြည့်သူများအတွက် သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု(အခမဲ့)ကုသရာတို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်း

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၄

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆေးကောင်စီ (Myanmar Dental Council)၊ မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်အသင်း (ရှမ်းပြည်နယ်/ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအသင်းခွဲ) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးကောလိပ်အဖွဲ့ဝင်ဆရာဝန်များ(ICD, Region42, Myanmar) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပြည်သူများ၏ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု(အခမဲ့)ကုသခြင်း အခမ်းအနား ကို ညောင်ရွှေမြို့၌ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲက  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေး ခဲ့သည်။

ပြည့်သူများ၏သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု(အခမဲ့) ကုသခြင်းအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် ဌာနဆိုင် ရာများတို့က ဒေါက်တာစင်းလှပို(F.I.C.D)မိသားစု(မူဆယ်မြို့)မှ လှူဒါန်းသောသွားတိုက်ဆေးများကို လက်ခံရယူ ပေးခဲ့ ပြီးကုသနေသောလူနာများကို အားပေးစကားပြောကြားပေးခဲ့သည်။

ထိုနောက် ညောင်ရွှေမြို့၊ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ပတ္တမြားခန်းမတွင် ဒေါက်တာ ကျော်နေဇာသင်းက သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာခေါင်းစဉ် အထက်တန်း/အလယ်တန်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ဆွေးနွေးဟောပြောနေရာတို့ သွားရောက်၍ ဟောပြောမှုများကို အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။

 

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Tue, 04 Sep 2018 17:03:12 +0630
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် MOA လက်မှတ်ရေးထိုး http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2053:31-8-2018&catid=50&Itemid=276 http://www.shanstate.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=2053:31-8-2018&catid=50&Itemid=276

တောင်ကြီး သြဂုတ် - ၃၁

151

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကျိုင်းတုံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့အကြား ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မိုင်းခွန် ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်ဝုတ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် နမ့်စိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့နှစ်ခုအတွက်ရေအား လျှပ်စစ်ထုပ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် MOA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သြဂုတ် - ၃၁ ရက် မွန်းလွဲ (၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးရုံးခန်း၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။ 

ကျိုင်းတုံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းခွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟွေဟိကျေးရွာအနီးတွင် (၁.၈၉)မဂ္ဂါဝပ် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် နမ့်ဝုတ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် မိုင်းခွန်ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်ကျင်းကျေးရွာအနီးတွင် (၂.၅၀) မဂ္ဂါဝပ် ရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် နမ့်စိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ယခင် အစိုးရလက်ထပ်တွင် အစိုးရပိုင်စက်ရုံအား ဝန်ကြီးဌာနမှ စက်ရုံနှင့် ဝန်ထမ်းများကိုပါ လွှဲပြောင်း လက်ခံရယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဓါတ်အားလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့် ထပ်မံ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ နမ့်ဝုတ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့၍ ဓါတ်အားထပ်မံလိုအပ်ချက်အရ နမ့်စိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် ပြီးစီးကာ ပြည်သူများကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် နမ့်ဝုတ်(၂)ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် နမ့်စိုရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့ကို သစ်တောကြိုးဝိုင်းမြေ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးလျှင် လုပ်ငန်းဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ယခုသဘောတူညီမှုစာချုပ် MOA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြောကြားသွားသည်။ 

ဆက်လက်၍ ကျိုင်းတုံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးကာ စာချုပ်များကို အပြန်အလှန်လဲလည်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ MOA လက္မွတ္ေရးထိုး

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၃၁

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ က်ိဳင္းတုံစြမ္းအင္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔အၾကား က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခြန္ ေက်း႐ြာအုပ္စု နမ့္ဝုတ္(၂) ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ နမ့္စိုေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ႏွစ္ခုအတြက္ေရအား လၽွပ္စစ္ထုပ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ MOA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ၾသဂုတ္ - ၃၁ ရက္ မြန္းလြဲ (၁)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး႐ုံးခန္း၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ 

က်ိဳင္းတုံစြမ္းအင္ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတုံခ႐ိုင္၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းခြန္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေဟြဟိေက်း႐ြာအနီးတြင္ (၁.၈၉)မဂၢါဝပ္ ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ နမ့္ဝုတ္(၂) ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ မိုင္းခြန္ေက်း႐ြာအုပ္စု ဝမ္က်င္းေက်း႐ြာအနီးတြင္ (၂.၅၀) မဂၢါဝပ္ ေရအား လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ နမ့္စိုေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း ယခင္ အစိုးရလက္ထပ္တြင္ အစိုးရပိုင္စက္႐ုံအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ စက္႐ုံႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ လႊဲေျပာင္း လက္ခံရယူလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ဓါတ္အားလုံေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ နမ့္ဝုတ္(၂)ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့၍ ဓါတ္အားထပ္မံလိုအပ္ခ်က္အရ နမ့္စိုေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးကာ ျပည္သူမ်ားကို လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ေဝေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိသည့္ နမ့္ဝုတ္(၂)ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ နမ့္စိုေရအား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ကို သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးလၽွင္ လုပ္ငန္းဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ယခုသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ MOA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ေျပာၾကားသြားသည္။ 

ဆက္လက္၍ က်ိဳင္းတုံစြမ္းအင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္လဲလည္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

]]>
shanstate.gov.mm@gmail.com (Shan State Goverment) ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ Fri, 31 Aug 2018 14:43:56 +0630