Articles

သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သဘာဝေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ   −   ၇

215

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသဘာဝ ေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို စက္တင္ဘာ(၇)ရက္ နံနက္(၁၀) နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွတိုက္႐ိုက္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အစိုးရမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း မ်ား၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား စသျဖင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ေလၽွာက္လႊာတင္ထားသည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁၈)ေက်ာင္း၊ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးေသာ ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား(၁၁၇)ေက်ာင္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း၊ စိစစ္ဆဲပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း၊ ေလၽွာက္လႊာတင္ထားသည့္ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း စုစုေပါင္း(၃၇၀)ေက်ာင္း ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး နည္းပညာျပန္႔ပြားေစရန္ ရပ္႐ြာထဲရွိကေလးသူငယ္မ်ားကို စနစ္တက်ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မိခင္ဝိုင္း(၄၆)ဝိုင္း၊ ကေလးဦးေရ(၉၂၀)ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၆၀.၂)သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ ေစၿပီး၊ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ဦးေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစေရးတို႔အတြက္ လူငယ္ရိပ္သာေျမေနရာမ်ားရရွိေရးကို ပထမဦးစြာ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားက်န္းမာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္ကစားႏိုင္ရန္ အားကစား႐ုံ၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ေရကူးကန္၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အစည္းအေဝးခန္းမအစရွိသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း တင္ျပေတာင္းခံေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြကို အသုံးျပဳၿပီးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း(၂၈)ခုအတြက္ ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၀၀၀)နီးပါးခန္႔အထိ သုံးစြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို လုပ္ငန္းေပါင္း(၇)ခုအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း(၇၀၀)ေက်ာ္ကို လည္းတင္ျပေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ MCCT အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ ျပည္နယ္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမွ DAN Mobile Application ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းကာ ရွမ္းျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကား၍ အလႉေငြမ်ားေပးအပ္လႉဒါန္းရာ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ေဒသမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအိမ္ေထာင္စု(၃၇၃)စုႏွင့္ လူဦးေရ(၁၄၁၃)ဦးအတြက္ ဆန္ဖိုးေငြ(၁)လစာ ေထာက္ပံ့မႈက်ပ္(၁၂၇.၁၇)သိန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွေပးအပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္မွလက္ခံရယူ၍လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာရွင္အဖြဲ႕မွ လား႐ႈိးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလႉေငြ က်ပ္(၂၅)သိန္းႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္ေအးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းတြင္ ႏွစ္ခန္းတြဲေရအိမ္(၂)လုံး၊ စုစုေပါင္းေရအိမ္(၄)လုံး ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အလႉေငြက်ပ္(၂၅)သိန္း၊ ေအာင္ျမင့္မိုရ္ကုမၸဏီမွ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္ေအးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းတြင္အသုံးျပဳရန္ သံခုတင္(၃၀)လုံး၊ ေမြ႕ယာ၊ ေခါင္းအုံး၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္အစုံ(၃၀)ဝယ္ယူရန္အတြက္က်ပ္(၄၅)သိန္း၊ ျမန္မာ့ၾကယ္စင္လင္းကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာသင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ မီတာေဘာက္စ္(၃)လုံးတပ္ဆင္ျခင္း၊ မီးမ်ား သြယ္တန္းျခင္း၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးခလုပ္မ်ားအသစ္တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ အလႉေငြက်ပ္(၂၃)သိန္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း မွမြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးဒဏ္ခံစားရသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလႉေငြက်ပ္(၂၀)သိန္းတို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္ လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

၀၉−၂၅၀၁၃၂၉၄၃

unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

သဘာဝဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း သဘာဝဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်များနှင့် ဒေသခံများတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ   −   ၇

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး သည်သဘာဝဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းသဘာဝ ဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေး ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်များနှင့် ဒေသခံများတွေ့ဆုံပွဲကို စက်တင်ဘာ(၇)ရက် နံနက်(၁၀) နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနမှတိုက်ရိုက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အစိုးရမူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်း များ၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကြိုကျောင်းများ စသဖြင့်ရှိပါကြောင်း၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း(၁၈)ကျောင်း၊ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသော ပုဂ္ဂလိက မူလတန်းကြိုကျောင်းများ(၁၁၇)ကျောင်း၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ စိစစ်ဆဲပုဂ္ဂလိက မူလတန်းကြို ကျောင်း(၂)ကျောင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကြိုကျောင်း(၉)ကျောင်း စုစုပေါင်း(၃၇၀)ကျောင်း ရှိပါ ကြောင်း၊ ရှေးဦးကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး နည်းပညာပြန့်ပွားစေရန် ရပ်ရွာထဲရှိကလေးသူငယ်များကို စနစ်တကျပြုစု ပျိုးထောင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မိခင်ဝိုင်း(၄၆)ဝိုင်း၊ ကလေးဦးရေ(၉၂၀)ဦးအတွက် ငွေကျပ် (၈၆၀.၂)သိန်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လူငယ်များဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိ စေပြီး၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ ဦးဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်စေရေးတို့အတွက် လူငယ်ရိပ်သာမြေနေရာများရရှိရေးကို ပထမဦးစွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ လူငယ်များကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ကစားနိုင်ရန် အားကစားရုံ၊ အားကစားကွင်းများ၊ ရေကူးကန်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် အစည်းအဝေးခန်းမအစရှိသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြေနေရာများကိုလည်း တင်ပြတောင်းခံနေဆဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေနှင့် အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေကို အသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းပေါင်း(၂၈)ခုအတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၀၀၀)နီးပါးခန့်အထိ သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သလို လုပ်ငန်းပေါင်း(၇)ခုအတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း(၇၀၀)ကျော်ကို လည်းတင်ပြဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ MCCT အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ DAN Mobile Application နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းကာ ရှမ်းပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များအား တက်ရောက်လာသူများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ရှင်းလင်းဖြေကြား၍ အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းရာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ဒေသမှ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူအိမ်ထောင်စု(၃၇၃)စုနှင့် လူဦးရေ(၁၄၁၃)ဦးအတွက် ဆန်ဖိုးငွေ(၁)လစာ ထောက်ပံ့မှုကျပ်(၁၂၇.၁၇)သိန်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်မှလက်ခံရယူ၍လည်းကောင်း၊ မေတ္တာရှင်အဖွဲ့မှ လားရှိုးခရိုင်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူငွေ ကျပ်(၂၅)သိန်းနှင့် ဖယ်ခုံမြို့ ရွှေပြည်အေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းတွင် နှစ်ခန်းတွဲရေအိမ်(၂)လုံး၊ စုစုပေါင်းရေအိမ်(၄)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် အလှူငွေကျပ်(၂၅)သိန်း၊ အောင်မြင့်မိုရ်ကုမ္ပဏီမှ ဖယ်ခုံမြို့ ရွှေပြည်အေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး စခန်းတွင်အသုံးပြုရန် သံခုတင်(၃၀)လုံး၊ မွေ့ယာ၊ ခေါင်းအုံး၊ ခြင်ထောင်၊ စောင်အစုံ(၃၀)ဝယ်ယူရန်အတွက်ကျပ်(၄၅)သိန်း၊ မြန်မာ့ကြယ်စင်လင်းကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာသင်တန်းသားအိပ်ဆောင်များတွင် မီတာဘောက်စ်(၃)လုံးတပ်ဆင်ခြင်း၊ မီးများ သွယ်တန်းခြင်း၊ မီးချောင်း၊ မီးခလုပ်များအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အလှူငွေကျပ်(၂၃)သိန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း မှမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရေဘေးဒဏ်ခံစားရသည့် ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူငွေကျပ်(၂၀)သိန်းတို့ကို အသီးသီးပေးအပ် လှူဒါန်းကြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉−၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

ကလောမြို့နယ်၌ အမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် မူးယစ်ကင်းစင်ရေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေး

ကလော                        စက်တင်ဘာ- ၆

214

One State-One Township Project ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့နယ် အမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် မူးယစ်ကင်းစင်ရေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ(၆)ရက် နံနက်(၉)နာရီခွဲက ကလောမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေး၊ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာရေး၊ ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်နယ်တစ်ခု၊ မြို့နယ်တစ်ခုစီမံချက် One State-One Township Project ဆောင်ရွက်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ကလောမြို့နယ်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်နှင့် တာချီလိတ်မြို့နယ်တို့အား ဦးစားပေးရွေးချယ်တင်ပြခဲ့ရာ ()မြို့နယ် အနက် ကလောမြို့နယ်တွင် အမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းသည့် မြို့နယ်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် မူးယစ်ကင်းစင်ရေးဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပြည်သူလူထု များထိတွေ့မှုများပြားလာပြီး ပြည်သူလူထုများ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲတင်ပြချက်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင် သဖြင့်မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ပါတည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူများ၏ဆင်းရဲလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူကိုဗဟိုပြုပြီး ပြည်သူအားလုံးပါဝင်မှု ရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားဖြစ်အောင် ယခုလိုအမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် မူးယစ်ကင်းစင်ရေးဆောင်ရွက်မှုမှအစပြု၍ ကလော မြို့နယ်တစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်သူ လူထုများအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး၊ အောင်မြင်အောင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇော်မှ One State−One Township Project ဆောင်ရွက် ရခြင်း Resource နှင့် Resultအား ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး၊ ကလောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မင်းမှ One State−One Township Project ကလောမြို့နယ် အမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် မူးယစ်ကင်းစင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ထို့နောက်အမှိုက်ပုံနှင့်လှူဒါန်းငွေများ ပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အမှိုက်ပုံး(၁၀၀)အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှပေးအပ်ရာ ကလောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မင်းက လက်ခံရယူ၍လည်းကောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ ချယ်ရီကွင်းဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးမောင်တိုးမှ အမှိုက်ပုံး(၃၀)နှင့် အမှိုက်ကောက်ညှပ်ကိရိယာ(၃၀)ခု၊ တောင်ကြီးမြို့ ထရီဇာပဲလေ့စ် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးစိုးလင်းမှ အမှိုက်ပုံး(၃၀)ပေးအပ်ရာ ကလောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လက်ခံရယူပြီး၊ ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ တောင်ကြီးမြို့မှ အမှိုက်ပုံး(၂၅)ပုံးအား ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကိုကိုလွင်မှ လှူဒါန်းခြင်းနှင့်ကလော မြို့နယ် သန့်ရှင်းရေးကော်မတီမှ အလှူငွေကျပ်(၅)သိန်းအား အောင်ပန်းမြို့ သန့်ရှင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်ကိုမှပေးအပ်၍ လည်းကောင်း၊ ကလောမြို့နယ် သုမောင်စားသောက်ဆိုင်မှ အလှူငွေကျပ်(၃)သိန်း၊ ကလောမြို့ဟို တယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှအလှူငွေကျပ်(၂)သိန်း၊ အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်စားသောက်ဆိုင်မှ အလှူငွေကျပ်(၁)သိန်း အသီးသီးပေးအပ်လှူဒါန်း ကြရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးရှိန်ကြည်နှင့် ကလောမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးဌာန အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးမြတ်ခန့်အေးတို့မှ လက်ခံရယူကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

ပြန်လည်စွန့်လွှတ်အပ်နှံလာသည့် မြေယာများအား မူလတောင်သူများထံသို့ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)များပေးအပ်

ကလော            စက်တင်ဘာ   -  

212

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင် ကလောမြို့နယ်အတွင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်အပ်နှံလာသည့် မြေယာများအား မူလတောင်သူများထံသို့ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)ပေးအပ်ပွဲကို စက်တင်ဘာ(၆)ရက် နံနက်(၁၀) နာရီက ကလောမြို့နယ် မြို့နယ်ခန်းမ၌ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသောနိုင်ငံတွင် လယ်ယာမြေသည် လယ်သမားများအတွက် အသက် သွေးကြောဖြစ်ပါကြောင်း၊ လယ်သမားများအတွက် အသက်တမျှအရေးကြီးလှသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရန် အစိုးရ အနေဖြင့် ဦးစားပေးအထူးတာဝန်တစ်ရပ်သတ်မှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သိမ်းဆည်း မြေယာများထဲမှ အသုံးမပြုတော့သည့် မြေယာများကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ရာမှ မူလပိုင်ရှင်များထံ မြန်မြန်ရောက်ပြီး၊ စောစော အကျိုးခံစားနိုင်ရန် စိုက်ပျိုးရာသီအမီ အမြန်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရအနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး မှုဖြစ်စေမည့်မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ချမှတ်ကာ စနစ်တကျစိစစ်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကလော မြို့နယ်အတွင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်အပ်နှံသော မြေဧရိယာ(၁၆၉.၁၂)ဧကအနက် လယ်ယာမြေ(၁၅၄.၂၇)ဧကဦးပိုင်(၁၄၃)ခုအား တောင်သူ(၁၂၄)ဦးလက်ဝယ်သို့ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ() လွှဲပြောင်း ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတွင် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်အပ်နှံမြေများကို သက်ဆိုင်ရာတောင်သူများထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသော မြေစွန့်လွှတ်သည့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ တောင်သူများ လက်ဝယ်ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးက တာဝန်ရှိသူများကို ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေ နှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းနှင့် တောင်သူများအနေဖြင့် ရရှိလာသောမြေများကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ရာတွင် မိမိတို့တစ်ကိုယ်ရေ တစ်မိသားစု ဝမ်းစာဖူလုံရေးမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်သော ကုန်ထုတ်လယ်ယာမြေများဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားကြရန်ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မြေယာကိစ္စ တိုင်ကြားစာများအပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် စွန့်လွှတ်မြေများကိုမူ တောင်သူများထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်မှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ ပုံစံ(၃)များပေးအပ်ရာ ဟဲဟိုးမြို့ ပုန်းအင်းကျေးရွာတောင်သူများနှင့် ဟဲဟိုးမြို့ ဝါးရုံပင်ကျေးရွာတောင်သူများ၊ ဘော်နင်းကျေးရွာအုပ်စု မြက်ဆက်တောင်ကျေးရွာတောင်သူများနှင့် ညောင်ခါးရှည်ကျေးရွာ၊ ဆူးပန်းအင်းကျေးရွာတောင်သူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့မှ အသီးသီးပေးအပ်ကြကာ ယာယီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)များ လက်ခံရရှိသည့်တောင်သူများကိုယ်စား တောင်သူတစ်ဦးမှကျေးဇူး တင်စကား ပြန်လည် ပြောကြားကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ရှိသူ များသည် ပင်းတယမြို့နယ် ကျုံးကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်နေသော ဌာနများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်စိစစ်ရေးကဒ် လယ်ယာမြေပုံစံ (၇)မွေးစာရင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်သစ်ပင်များတို့ကို ဒေသခံပြည်သူ့များအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့မှ အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

ပြန်လည်စွန့်လွှတ်အပ်နှံလာသည့် မြေယာများအား မူလတောင်သူများထံသို့ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)များပေးအပ်

ပင်းတယ          စက်တင်ဘာ   -  

213

ရှမ်းပြည်နယ် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပင်းတယမြို့နယ်အတွင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်စွန့်လွှတ် အပ်နှံလာသည့် မြေယာများအား မူလတောင်သူများထံသို့ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)ပေးအပ်ပွဲကို စက်တင်ဘာ(၆) ရက်မွန်းလွဲ(၁)နာရီက ပင်းတယမြို့နယ် ဒေသဦးစီးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မိမိတို့အစိုးရတာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်း လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စွန့်လွှတ်အပ်နှံမြေဧရိယာ (၃၁၃၅၆.၇၉၈) ဧကရှိခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါဧရိယာတွင် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်၏ စိစစ်ချက်အရ တောင်သူများထံ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ်ပုံစံ()ပေးအပ်နိုင်သော မြေဧရိယာ(၁၀၆၉၀.၂၂၇)ဧကအနက် မြေဧရိယာ(၉၈၂၆.၃၈၇)ဧကကို တောင်သူများထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်မြေဧရိယာ(၆၄၉.၁၂)ဧကကို တောင်သူများထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်၍မြေဧရိယာ(၈၆၃.၈၄၀)ဧကကိုလည်း တောင်သူများထံသို့ ထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်မှ စိစစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင် ပင်းတယမြို့နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကအသုံးပြုရန်လိုအပ်မှုမရှိသဖြင့် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည့် မြေဧရိယာ(၄၈၀)ဧကအနက်မှ မြေယာအငြင်းပွားမှုကင်းရှင်းသော တောင်သူ(၂၇)ဦးအား ဧရိယာ(၁၂၃)ဧကကို တောင်သူများလက်ဝယ်သို့ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ()ဖြင့် လွှဲပြောင်း ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျန်မြေဧရိယာ(၃၅၇)ဧကကိုလည်း မြေပြင်တွင် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသောတောင်သူများနှင့် မြေမဲ့ယာမဲ့ တောင်သူများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ချထားပေးနိုင်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ အဖြစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မြေယာကိစ္စ တိုင်ကြားစာများအပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် စွန့်လွှတ်မြေများကိုမူ တောင်သူများထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်မှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအာကာလင်းမှ ဒေသအတွင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအားရှင်းလင်းတင်ပြ၍ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)များပေးအပ်ရာ ပေါစံသီးကျေးရွာ နေတောင်သူအား ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပေါစံသီးကျေးရွာ၊ ပဲရင်းတောင်ကျေးရွာ တောင်သူများ အားပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးတို့မှပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး၊ ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၃)များ လက်ခံရရှိသည့် တောင်သူများကိုယ်စား တောင်သူ ဦးစံကင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

koe-kantရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကွမ်းလုံ၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်နှင့် ဟိုပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 147 guests and no members online